ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး        ဇန္န၀ါရီ

2090

   ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) ကို ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက  ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

   အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴး ဦးေက်ာ္သူေဇာ္ ကအခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သည္။

 ေ  ႐ွးဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၃၅)ဦး ႐ွိသည့္အနက္ (၁၁၃)ဦး  တက္ေရာက္သျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ၏ (၈၃.၇၀%) ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းစတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

   ထို႔ေနာက္ အစည္းေအေ၀းမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၉)ဦး အတြက္ ခြင့္ပန္ၾကားျခင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြကတင္ျပၿပီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

   ၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၈)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၀)ခု ေမးျမန္းရာ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းစိုင္လူ၏ လမ္းတံတားအသံုးျပဳခႏွင့္ တိုးလ္းဂိတ္မ်ား၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္မ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္မည္မွ်ေ၀းကြာရမည္နည္းႏွင့္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္၊ ကြန္ေကာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပိန္းဟုန္းရြာအတြင္း႐ွိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္မညီေသာ ဦးစိုင္းစံျမင့္အိမ္၀င္းတြင္ စိုက္ထူထားေသာတာ၀ါတိုင္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္    အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ၏ နမ့္စန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ မင္းလမ္းနံေဘး႐ွိ Micro Wave Station ဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦအား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းခမ္းေအာင္၏ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္လန္ေက်းရြာအုပ္စုအား ေက်းရြာအဆင့္မွ ၿမိဳ႕အျဖစ္ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ထား႐ွိမႈအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းစမ္းစမ္းေအး၏ စည္ပင္ သာယာေရးဌာန၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုး လုပ္နည္းျဖစ္သည့္ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲခြင့္ကို ၃လပတ္ စနစ္ မဟုတ္ဘဲ ၆လပတ္စနစ္ျဖင့္ ရန္ပံုေငြအသံုးျပဳခြင့္ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိစပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္တြင္ မပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာစက္ယႏၱရားမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို အထက္အမိန္႔ေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုဘဲ ျပည္သူလူထုအင္အားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိ/မ႐ွိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး မ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကား ၾကသည္။

   ယင္းေနာက္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွ၀င္း၏ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕၊ တံုတာၿမိဳ႕တိုက္နယ္ေဆး႐ံုအား အုတ္ၿခံစည္း႐ိုးကာရန္ျခင္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေဖြးဟြမ္ဦး၏ လင္းေခးခ႐ိုင္၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ CDMA-450 ႏွင့္ GSM ဖုန္းလိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ထားမႈအေျခအေနကို သိ႐ွိလိုပါေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ ရက္၊လ၊ႏွစ္တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ကို သိ႐ွိလိုပါေၾကာင္းစပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီေလးခ်မ္း၏ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရြာငံၿမိဳ႕႐ွိ ဆင္ျဖဴကန္ႏွင့္ ျမနႏၵာေရကန္တြင္ ထာ၀စဥ္ေရအၿမဲရ႐ွိေရးအတြက္ သစ္ေတာမ်ား စိမ္းလန္းစိုေျပေရး၊ ေရအစဥ္ထာ၀ရ႐ွိေရးတို႔အား ေငြေၾကးအကူအညီ ပံ့ပိုးေပးရန္အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိစပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေအာင္ေက်ာ္ဦး၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလအတြင္း ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီးတို႔၏ အတည္ျပဳၿပီးေသာအဆိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို သိ႐ွိလိုပါေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းၾကရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ ေျဖၾကားၾကသည္။

   ၎ေနာက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွတင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိုင္းပ်ဥ္း ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွ၀င္းမွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရာ ယင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုင္း႐ွဲန္တစ္လံုက ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ အဆိုကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရာ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသျဖင့္ အဆိုအား အတည္ျပဳေၾကာင္း  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာသည္။  

   ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ဒုတိယအႀကိမ္႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္း အေ၀း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားအား႐ွင္းလင္းတင္ျပၿပီး  ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယ)ေန႔ကို နံနက္ (၁၁း၅၅) နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

--------------------------------

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး        ဇန်နဝါရီ

   ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) ကို ဇန်နဝါရီလ(၉)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက  ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊  ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လေ့လာသူဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက် ကြသည်။

   အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူး ဦးကျော်သူဇော် ကအခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက် သည်။

   ရှေးဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၃၅)ဦး ရှိသည့်အနက် (၁၁၃)ဦး  တက်ရောက်သဖြင့် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ၏ (၈၃.၇၀%) ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

   ထို့နောက် အစည်းအေဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၉)ဦး အတွက် ခွင့်ပန်ကြားခြင်းအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေကတင်ပြပြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းကြေညာပါသည်။

   ၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၈)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၀)ခု မေးမြန်းရာ သိန္နီမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းစိုင်လူ၏ လမ်းတံတားအသုံးပြုခနှင့် တိုးလ်းဂိတ်များ၏သတ်မှတ်ချက်များ စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းနှင့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များနှင့် လူနေအိမ်မည်မျှဝေးကွာရမည်နည်းနှင့် သိန္နီမြို့နယ်၊ ကွန်ကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိန်းဟုန်းရွာအတွင်းရှိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်မညီသော ဦးစိုင်းစံမြင့်အိမ်ဝင်းတွင် စိုက်ထူထားသောတာဝါတိုင်များကို ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ရန်    အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ၏ နမ့်စန်မြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မင်းလမ်းနံဘေးရှိ Micro Wave Station ဆက်သွယ်ရေး အဆောက်အဦအား ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ တည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆောက်အဦဖျက်သိမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းခမ်းအောင်၏ သီပေါမြို့နယ်၊ နမ့်လန်ကျေးရွာအုပ်စုအား ကျေးရွာအဆင့်မှ မြို့အဖြစ် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းစမ်းစမ်းအေး၏ စည်ပင် သာယာရေးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံး လုပ်နည်းဖြစ်သည့် ရန်ပုံငွေသုံးစွဲခွင့်ကို ၃လပတ် စနစ် မဟုတ်ဘဲ ၆လပတ်စနစ်ဖြင့် ရန်ပုံငွေအသုံးပြုခွင့်ပြင်ဆင်ချမှတ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိစပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းနှင့် ဘတ်ဂျက်လျာထားချက်တွင် မပါ၀င်သော မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်ပင်သာယာရေး ဌာနများမှ သက်ဆိုင်ရာစက်ယန္တရားများ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့်ကို အထက်အမိန့်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ ပြည်သူလူထုအင်အားဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခွင့် ရှိ/မရှိနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ညွှန်ကြားချက်ပေးနိုင်ရန်နှင့်    စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းများမေးမြန်းရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီး များက ပြန်လည်ဖြေကြား ကြသည်။

   ယင်းနောက် မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်း၏ မိုင်းပျဉ်းမြို့၊ တုံတာမြို့တိုက်နယ်ဆေးရုံအား အုတ်ခြံစည်းရိုးကာရန်ခြင်းအတွက် ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမည့် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ မောက်မယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းဖွေးဟွမ်ဦး၏ လင်းခေးခရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ CDMA-450 နှင့် GSM ဖုန်းလိုင်းများတပ်ဆင်ထားမှုအခြေအနေကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် မည်သည့် ရက်၊လ၊နှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းစပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီလေးချမ်း၏ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ရွာငံမြို့ရှိ ဆင်ဖြူကန်နှင့် မြနန္ဒာရေကန်တွင် ထာဝစဉ်ရေအမြဲရရှိရေးအတွက် သစ်တောများ စိမ်းလန်းစိုပြေရေး၊ ရေအစဉ်ထာဝရရှိရေးတို့အား ငွေကြေးအကူအညီ ပံ့ပိုးပေးရန်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိစပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းနှင့် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းအောင်ကျော်ဦး၏ ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းကာလအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အသီးသီးတို့၏ အတည်ပြုပြီးသောအဆိုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ချက် များကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းများ မေးမြန်းကြရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးများက ပြန်လည် ဖြေကြားကြသည်။

   ၎င်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှတင်သွင်းခဲ့သော ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိုင်းပျဉ်း မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်းမှ ဆွေးနွေးအကြံပြုရာ ယင်းအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ အဆိုကို အတည်ပြုပေးနိုင်ရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့တင်ပြရာ လွှတ်တော်၏ သဘောထားရယူရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်က သဘောတူသဖြင့် အဆိုအား အတည်ပြုကြောင်း  ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာသည်။  

   ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်း အဝေး ဆောင်ရွက်ချက်များအပါအဝင် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများအားရှင်းလင်းတင်ပြပြီး  ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယ)နေ့ကို နံနက် (၁၁း၅၅) နာရီတွင် ပြီးမြောက််ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

လွှတ်တော်

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းပြင်း၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယောင်း၊ မိုင်းဆတ်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

 

We have 26 guests and no members online