ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု GIZျမန္မာအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

ေတာင္ႀကီး  မတ္ - ၉

2137

   ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးညႊန္႔လြင္၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္၊ အစိုးရအဖြဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးစိုင္းေသာ္ဝင္းတို႔ႏွင့္ အတူ မတ္(၉)ရက္၊ မြန္းလႊဲ(၂) နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု GIZျမန္မာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေၾကာင္းသိရသည္။

   ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္အျပန္လွန္မိတ္ဆက္ၾကၿပီး၊ ဂ်ာမနီနိုင္ငံအဖြဲ႕မွ ယခုလို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခြင့္ရရွိသည့္အတြက္ ဝမ္းသာပါေၾကာင္း ဂ်ာမနီနိုင္ငံသည္ ရွမ္းျပည္နယ္ တြင္ ပုဂၢလိကဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုကို ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္းလည္း GIZအဖြဲ႕မွ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္မွုအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ေက်းလက္မီးလင္းေရးကို အပိုင္း(၂)ပိုင္းခြဲ၍ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ KFWႏွင့္ GIZအဖြဲ႕တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ KFWမွ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လမ္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါ ေၾကာင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ရွမ္းေျမာက္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္အမ်ားႀကီး ရွိေနေသးေၾကာင္း၊ UNအဖြဲ႕ႏွင့္ ဂ်ာမန္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္ေတာင္ပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ရွမ္းေျမာက္တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကိုလည္း ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

   ထို႔ေနာက္ GIZအဖြဲ႕မွ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဖြံ့ၿဖိဳးေရးကို အာ႐ုံစိုက္ၿပီး ေရွ႕ဆက္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သိရွိလိုပါေၾကာင္းေဆြးေႏြးၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ အဓိကစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ လၽွပ္စစ္ မီးလင္းေရးက႑ႏွင့္ အျခားမည္သည့္က႑သို႔ကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ စီးမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးမွ ေဒသထြက္ကုန္ျဖစ္သည့္ လက္ဖက္ေျခာက္၊ ပဲပုပ္၊ ေထာပတ္သီးမ်ားကို တန္ဖိုးျမင့္ေစ်းကြက္ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွိရန္၊ နည္းပညာမ်ားလိုအပ္ပါေၾကာင္းေဆြးေႏြးသြားၿပီး၊ GIZ မွ မၾကာခင္တြင္ စီမံကိန္းအသစ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ အစားအေသာက္အဆင့္မီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိေၾကာင္း၊ အစားအေသာက္သီးႏွံမ်ားကို ေရြးခ်ယ္၍ နိုင္ငံျခားသို႔တင္ပို႔ရန္ရွိေၾကာင္း၊ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပုဂၢလိကဖြံ့ၿဖိဳးေရးက႑တြင္ ေရလုပ္ငန္းမ်ားပါရွိၿပီး၊ ငါးလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ EUေစ်းကြက္တြင္ လက္ခံနိုင္ဖြယ္ရာရွိေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးက႑ကို လည္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသြားသည္။

   ၎ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ားအက်ိဳးရွိေစမည့္ သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလၽွက္ ရွိေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ရာသီဥတုႏွင့္ကိုက္ညီမည့္ ေမြးျမဴးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိ ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းႏွင့္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာၿပီး၊ ျပည္သူမ်ားလိုလာေတာင္းတေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ၂၁ရာစုပင္လုံညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြး၍ ၿငိမ္းခ်မ္း လာပါက ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

   ယင္းေနာက္ GIZအဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တင္ျပသည့္ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ GIZအဖြဲ႕မွ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥႏွင့္ ကိုက္ညီမွုရွိေသာေၾကာင့္ မၾကာခင္မွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးကိစၥတြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမြးျမဴးေရးက႑တြင္ နယ္သာလန္အဖြဲ႕မွ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ဟု ထင္ပါေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားေသာေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ခ်မွတ္သည့္အဖြဲ႕ႏွင့္ ပါဝင္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုပါေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းတြင္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့ကစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္မလိုအပ္ဘဲ ေက်းရြာတြင္လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ က်ိဳင္းတုံႏွင့္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မ်ားကို ေတာင္းဆိုလိုပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြး သြားသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-------------------------------------------------

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု GIZမြန်မာအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံ

တောင်ကြီး  မတ် - ၉

   ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွှန့်လွင်၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်၊ အစိုးရအဖွဲ့ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုင်းသော်ဝင်းတို့နှင့် အတူ မတ်(၉)ရက်၊ မွန်းလွှဲ(၂) နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဧည့်ခန်းမ၌ ဂျာမနီနိုင်ငံ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု GIZမြန်မာ အဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။

   ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဘက်အပြန်လှန်မိတ်ဆက်ကြပြီး၊ ဂျာမနီနိုင်ငံအဖွဲ့မှ ယခုလို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိသည့်အတွက် ဝမ်းသာပါကြောင်း ဂျာမနီနိုင်ငံသည် ရှမ်းပြည်နယ် တွင် ပုဂ္ဂလိကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းလည်း GIZအဖွဲ့မှ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် ဆောင်ရွက်နေပြီး ကျေးလက်မီးလင်းရေးကို အပိုင်း(၂)ပိုင်းခွဲ၍ ဆောင်ရွက်ရာတွင် KFWနှင့် GIZအဖွဲ့တို့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ KFWမှ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လမ်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးနေပါ ကြောင်းဆွေးနွေးပြောကြားသွားပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ရှမ်းမြောက်တွင် စစ်ဘေးရှောင်အများကြီး ရှိနေသေးကြောင်း၊ UNအဖွဲ့နှင့် ဂျာမန်အဖွဲ့အနေဖြင့် ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရှမ်းမြောက်တွင် စစ်ဘေးရှောင်များကိုလည်း ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

   ထို့နောက် GIZအဖွဲ့မှ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အာရုံစိုက်ပြီး ရှေ့ဆက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် သိရှိလိုပါကြောင်းဆွေးနွေးပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ အဓိကစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ လျှပ်စစ် မီးလင်းရေးကဏ္ဍနှင့် အခြားမည်သည့်ကဏ္ဍသို့ကို တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း၊ ပြည်နယ် စီးမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးမှ ဒေသထွက်ကုန်ဖြစ်သည့် လက်ဖက်ခြောက်၊ ပဲပုပ်၊ ထောပတ်သီးများကို တန်ဖိုးမြင့်စျေးကွက်ဖြစ်စေရန်နှင့် စျေးကွက်ရှိရန်၊ နည်းပညာများလိုအပ်ပါကြောင်းဆွေးနွေးသွားပြီး၊ GIZ မှ မကြာခင်တွင် စီမံကိန်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အစားအသောက်အဆင့်မီလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ရန်ရှိကြောင်း၊ အစားအသောက်သီးနှံများကို ရွေးချယ်၍ နိုင်ငံခြားသို့တင်ပို့ရန်ရှိကြောင်း၊ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေသည့် ပုဂ္ဂလိကဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍတွင် ရေလုပ်ငန်းများပါရှိပြီး၊ ငါးလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် EUစျေးကွက်တွင် လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရာရှိကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍကို လည်း ဆွေးနွေးပြောကြားသွားသည်။

   ၎င်းနောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရမှ ခွင့်ပြုချက်အရ စိုက်ပျိုးတောင်သူများအကျိုးရှိစေမည့် သီးနှံများကို စိုက်ပျိုးလျှက် ရှိကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရာသီဥတုနှင့်ကိုက်ညီမည့် မွေးမြူးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျှက်ရှိ ကြောင်း ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနှင့် တောင်ပိုင်းတွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး၊ ပြည်သူများလိုလာတောင်းတနေသည့် ငြိမ်းချမ်းရေးကို ၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံတွင် ဆွေးနွေး၍ ငြိမ်းချမ်း လာပါက ခရီးသွားလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

   ယင်းနောက် GIZအဖွဲ့မှ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တင်ပြသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ GIZအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်နေသည့် ကိစ္စနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိသောကြောင့် မကြာခင်မှာ စိုက်ပျိုးရေးကိစ္စတွင် ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မွေးမြူးရေးကဏ္ဍတွင် နယ်သာလန်အဖွဲ့မှ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ဆောင်ရွက် သွားမည်ဟု ထင်ပါကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်တွင် အဖွဲ့အစည်းများသောကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ချမှတ်သည့်အဖွဲ့နှင့် ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုပါကြောင်း၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတွင် အာဟာရချို့တဲ့ကစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်နေပြီး၊ မြို့ပေါ်တွင်မလိုအပ်ဘဲ ကျေးရွာတွင်လိုအပ်သောကြောင့် ကျိုင်းတုံနှင့် တာချီလိတ်မြို့များကို တောင်းဆိုလိုပါကြောင်း ဆွေးနွေး သွားသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

အစိုးရအဖွဲ့

လွှတ်တော်

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

မူလသို့

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

tine-sar ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) မိုးနဲ၊ လင်းခေး၊ မောက်မယ်၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 163 guests and no members online

Latest Updates