ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ေျမယာဥပေဒဆိုင္ရာအလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဧၿပီ - ၄

2154

   ၁၈၇၆ ခုႏွစ္ ေျမႏွင့္အခြန္အက္ဥပေဒ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ အထက္ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမႏွင့္အခြန္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ ေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာေျမမ်ားအက္ဥပေဒ(၃)ခုတို႔အား ဥပေဒတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းနိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကို ဧၿပီ(၄)ရက္ နံနက္ (၉)နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

 ေျ  မႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားအရာရွိမ်ားကို ဖိတ္ၾကားေဆာင္ရြက္ရျခင္း၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ ၁၃.၁.၂၀၁၇ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္)မွ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္ ေျမႏွင့္အခြန္အက္ဥပေဒ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ အထက္ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမႏွင့္အခြန္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ ေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာေျမမ်ားအက္ဥပေဒ(၃)ခုတို႔အား ဥပေဒတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းနိုင္ေရး အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ စာတမ္းတင္ျပရန္ ညႊန္ၾကားထားပါေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒ(၃)ခုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ဌာနအလိုက္ ထုတ္ယူက်င့္သုံးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္နည္းတူ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မူလျပဌာန္းထားရွိေသာ ဥပေဒမ်ားအနက္ ၿမိဳ႕/ရြာနယ္နိမိတ္ ျပင္ဆင္တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ ၿမိဳ႕/ရြာမ်ား၏ အနာဂတ္အစီအမံမ်ား (Town/Village plan) ေရးဆြဲျခင္း၊ ၿမိဳ႕ေျမ၊ ရြာေျမမ်ား၊ စားက်က္ေျမမ်ား စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ လူေနထိုင္ရန္/စက္မွု/စီးပြားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္နိုင္ရန္အတြက္ ေျမဌားဂရန္မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ အခြန္လြတ္ ေျမ၊ သာသနာေျမ၊ ဗဒၶသိမ္ေျမမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ေျမသိမ္း/ေျမလႊဲ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အခြန္ေတာ္မ်ား ေကာက္ခံျခင္း အစရွိသည့္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲမွု ကိစၥ အရပ္ရပ္ကို တည္ဆဲေျမယာဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲလၽွက္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒမ်ားေရးဆြဲခဲ့သည့္ အခ်ိန္ကာလ၊ လက္ရွိခ်ိန္ထိအသုံးျပဳနိုင္မွု အေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာစိစစ္သုံးသပ္ၿပီး ဥပေဒ (၃)ခုကို ဥပေဒ တစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေရးဆြဲျပဌာန္းရန္ သင့္/မသင့္၊ ဥပေဒတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္ေသာ အခ်က္ မ်ားကို ေလ့လာေဖာ္ထုတ္ကာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(႐ုံးခ်ဳပ္)မွ ညႊန္ၾကားထားသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ စာတမ္း ျပဳစုတင္ျပရမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ဝိုင္ဝန္းေဆြးေႏြးအၾကဳံျပဳေပးေစလိုေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူး ဦစိုးစိုးေဇာ္မွ ေျပာၾကားသြားသည္။

   ဆက္လက္၍ ၁၈၇၆ ခုႏွစ္ ေျမႏွင့္အခြန္အက္ဥပေဒ ၁၈၈၉ ခုႏွစ္ အထက္ျမန္မာနိုင္ငံ ေျမႏွင့္အခြန္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒႏွင့္ ၁၈၉၈ ခုႏွစ္ ေအာက္ျမန္မာနိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႏွင့္ ေက်းရြာေျမမ်ားအက္ဥပေဒ(၃)ခုတို႔အား ဥပေဒတစ္ခုတည္းအျဖစ္ ေရးဆြဲနိုင္ေရး အတြက္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(႐ုံးခ်ဳပ္)၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အား ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးၾကည္ဝင္းမွ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြး ၿပီး အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစား အရာရွိမ်ားမွ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးၾကသည္။

   အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ဧၿပီလ(၄)ရက္မွ(၅)ရက္ေန႔ထိေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေခါင္းစဥ္(၁၀)ခုျဖစ္ေသာ နိဒါန္း၊ အခြန္ေတာ္အရာရွိအဆင့္သတ္မွတ္ျခင္း၊ အခြင့္အာဏာသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ အခြန္ေတာ္ေကာက္ခံေရးက႑၊ ၿမိဳ႕/ရပ္ကြက္ နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ေျမတိုင္းတာျခင္း၊ ေျမႏွင့္ပတ္သက္သည့္အခြင့္အေရး၊ ေျမပိုင္ရွင္၏အခြင့္အေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပဌာန္းခ်က္၊ ေျမအမ်ိဳးအစားသတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ေျမကိုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ တရားမဝင္ရယူပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ သို႔မဟုတ္ နိုင္ငံပိုင္ေျမမွ ႏွင္ထုတ္ျခင္း၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မွုအခင္း၊ လက္ရွိရယူမွုဆိုင္ရာမွတ္တမ္း၊ အေထြေထြ စသည့္ေခါင္းစဥ္မ်ားအတိုင္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ကာ အခမ္းအနားသို႔ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အေထြ ေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အၿငိမ္းစားအရာရွိႀကီးမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

--------------------------------------------------

မြေယာဥပဒေဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဧပြီ - ၄

   ၁၈၇၆ ခုနှစ် မြေနှင့်အခွန်အက်ဥပဒေ ၁၈၈၉ ခုနှစ် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ မြေနှင့်အခွန် စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့် ၁၈၉၈ ခုနှစ် အောက်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများအက်ဥပဒေ(၃)ခုတို့အား ဥပဒေတစ်ခုတည်းအဖြစ် ရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ဧပြီ(၄)ရက် နံနက် (၉)နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့ ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

   မြေနှင့်သက်ဆိုင်သည့် ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ဥပဒေပညာရှင်များ၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အငြိမ်းစားအရာရှိများကို ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်ရခြင်း၏အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ၁၃.၁.၂၀၁၇ တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အရ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (ရုံးချုပ်)မှ ၁၈၇၆ ခုနှစ် မြေနှင့်အခွန်အက်ဥပဒေ ၁၈၈၉ ခုနှစ် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ မြေနှင့်အခွန် စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့် ၁၈၉၈ ခုနှစ် အောက်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နှင့်ကျေးရွာမြေများအက်ဥပဒေ(၃)ခုတို့အား ဥပဒေတစ်ခုတည်းအဖြစ် ရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင်ရေး အတွက် အကြံပြုချက် စာတမ်းတင်ပြရန် ညွှန်ကြားထားပါကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေ(၃)ခုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန များအနေဖြင့် မိမိတို့ဌာနအလိုက် ထုတ်ယူကျင့်သုံးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့်နည်းတူ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ယနေ့အချိန်တွင် မူလပြဌာန်းထားရှိသော ဥပဒေများအနက် မြို့/ရွာနယ်နိမိတ် ပြင်ဆင်တိုးချဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ မြို့/ရွာများ၏ အနာဂတ်အစီအမံများ (Town/Village plan) ရေးဆွဲခြင်း၊ မြို့မြေ၊ ရွာမြေများ၊ စားကျက်မြေများ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ လူနေထိုင်ရန်/စက်မှု/စီးပွားလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် မြေဌားဂရန်များထုတ်ပေးခြင်း၊ အခွန်လွတ် မြေ၊ သာသနာမြေ၊ ဗဒ္ဓသိမ်မြေများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ မြေသိမ်း/မြေလွှဲ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ အခွန်တော်များ ကောက်ခံခြင်း အစရှိသည့် မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု ကိစ္စ အရပ်ရပ်ကို တည်ဆဲမြေယာဥပဒေများနှင့်အညီ စီမံခန့်ခွဲလျှက်ရှိပါကြောင်း၊ ယင်းဥပဒေများရေးဆွဲခဲ့သည့် အချိန်ကာလ၊ လက်ရှိချိန်ထိအသုံးပြုနိုင်မှု အခြေအနေများကို လေ့လာစိစစ်သုံးသပ်ပြီး ဥပဒေ (၃)ခုကို ဥပဒေ တစ်ခုတည်းအဖြစ် ရေးဆွဲပြဌာန်းရန် သင့်/မသင့်၊ ဥပဒေတစ်ခုချင်းစီအလိုက် ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သော အချက် များကို လေ့လာဖော်ထုတ်ကာ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)မှ ညွှန်ကြားထားသည့် ခေါင်းစဉ်များနှင့်အညီ စာတမ်း ပြုစုတင်ပြရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် ဝိုင်ဝန်းဆွေးနွေးအကြုံပြုပေးစေလိုကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦစိုးစိုးဇော်မှ ပြောကြားသွားသည်။

   ဆက်လက်၍ ၁၈၇၆ ခုနှစ် မြေနှင့်အခွန်အက်ဥပဒေ ၁၈၈၉ ခုနှစ် အထက်မြန်မာနိုင်ငံ မြေနှင့်အခွန် စည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့် ၁၈၉၈ ခုနှစ် အောက်မြန်မာနိုင်ငံ မြို့နှင့် ကျေးရွာမြေများအက်ဥပဒေ(၃)ခုတို့အား ဥပဒေတစ်ခုတည်းအဖြစ် ရေးဆွဲနိုင်ရေး အတွက် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန(ရုံးချုပ်)၏ ညွှန်ကြားချက်အား ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးကြည်ဝင်းမှ ရှင်းလင်းဆွေးနွေး ပြီး အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသည့် ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အငြိမ်းစား အရာရှိများမှ အကြံပြုဆွေးနွေးကြသည်။

   အဆိုပါဆွေးနွေးပွဲကို ဧပြီလ(၄)ရက်မှ(၅)ရက်နေ့ထိဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပြီး ဆွေးနွေးပွဲတွင် ခေါင်းစဉ်(၁၀)ခုဖြစ်သော နိဒါန်း၊ အခွန်တော်အရာရှိအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ အခွင့်အာဏာသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အခွန်တော်ကောက်ခံရေးကဏ္ဍ၊ မြို့/ရပ်ကွက် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့်မြေတိုင်းတာခြင်း၊ မြေနှင့်ပတ်သက်သည့်အခွင့်အရေး၊ မြေပိုင်ရှင်၏အခွင့်အရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ပြဌာန်းချက်၊ မြေအမျိုးအစားသတ်မှတ်ခြင်းနှင့် မြေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ တရားမဝင်ရယူပိုင်ဆိုင်ထားသည့် သို့မဟုတ် နိုင်ငံပိုင်မြေမှ နှင်ထုတ်ခြင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုအခင်း၊ လက်ရှိရယူမှုဆိုင်ရာမှတ်တမ်း၊ အထွေထွေ စသည့်ခေါင်းစဉ်များအတိုင်း ဆွေးနွေးကြမည်ဖြစ်ကာ အခမ်းအနားသို့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ အထွေ ထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အငြိမ်းစားအရာရှိကြီးများ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက် ကြကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

လွှတ်တော်

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

myaung-ziရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းခတ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နမ့်စန်(ခိုလမ်)မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။

We have 67 guests and no members online

Latest Updates