ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

သမဝါယမအသင္းသားမ်ားသို႔ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြႏွင့္ လယ္ယာသုံး ပစၥည္းမ်ား အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ - ၁၃

2238

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး သမဝါယမအသင္းသားမ်ားသို႔ အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြႏွင့္ လယ္ယာသုံး ပစၥည္းမ်ား အရစ္က်ေငြေခ်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးအပ္ပြဲကို ဇူလိုင္(၁၃)ရက္ နံနက္(၉)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေရေအးကြင္းရပ္ကြက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း/အေရွ႕ပိုင္း သမဝါယမအသင္းစုခ်ဳပ္ ကုန္ေလွာင္႐ုံ၌က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသတစ္ခုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စားနပ္ရိကၡာဖူလွုံေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မွုလြယ္ကူေရးတို႔သည္ အဓိကက်ၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြတိုးတက္မွသာ ျပည္သူျပည္သားမ်ား၏ လူေနမွုဘဝျမင့္မား၍ တိုင္းျပည္ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သမဝါယမလုပ္ငန္းသည္ စုစည္းညီညႊတ္မွု၊ အမ်ားဆႏၵႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမွု၊ တစ္ဦးခ်င္းစီတာဝန္ယူမွုဆိုသည့္ ဒီမိုကေရစီစံႏွုန္းမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ လူမွုစီးပြားအဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္၍ သမဝါယမအသင္းသူ/အသင္းသားမ်ား အေနႏွင့္ သမဝါယမနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း အသင္းသားအသင္းသူမ်ားႏွင့္ ရိုးသားျခင္း၊ ပြင့္လင္းျခင္း၊ လူမွုေရးစိတ္ဓါတ္ရွိျခင္း၊ အမ်ားအက်ိဳးကို အေလးထားျခင္း စသည့္ သမဝါယမ၏က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသလို မိမိတို႔ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလည္း သမဝါယမက်င့္ဝတ္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္တတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ျဖန႔္ေဝေပးနိုင္မည္ဆိုလၽွင္ ေအးခ်မ္းသာယာေသာ လူ႔ေဘာင္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ မူေတြေကာင္းရန္ လိုသလို လူလည္းအမွန္တကယ္လိုက္နာက်င့္သုံးၾကရန္ အဓိကက်ပါေၾကာင္း၊ သမဝါယမအသင္းသားေတာင္သူမ်ား၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ အိမ္တြင္းလက္မွုလုပ္ငန္း၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းအေသးစားလုပ္ကိုင္သူမ်ားကို ၁က်ပ္၅၀ျပား အတိုးႏွုန္းႏွင့္ ေငြေခ်းေပးေနေၾကာင္း၊ အသင္းသားေတာင္သူေပါင္း(၁၀၂၉၇၁)ဦးကို ေငြက်ပ္(၁၈၆၆၀၃.၃၂)သိန္းေခ်းေပးခဲ့ သည့္အတြက္ အသင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ ျပင္ပတြင္ (၁၀)က်ပ္တိုးႏွုန္းျဖင့္ ေခ်းယူပါက အတိုးက်ပ္သိန္း(၁၁၁၉၆၁.၉၉) ေပးဆပ္ရမည္ျဖစ္၍ သမဝါယမေခ်းေငြ ၁က်ပ္၅၀ျပား အတိုးႏွုန္းႏွင့္ေခ်းယူပါကအတိုးက်ပ္သိန္း(၁၆၇၉၄.၃၀)သာ ေပးဆပ္ရသည့္အတြက္ (၉၅၁၆၇.၆၉)သိန္းက်ပ္သည္ အသင္းသားမ်ား၏လက္ထဲတြင္ က်န္ခဲ့သည့္ေငြမ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆနိုင္ပါေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ကအဖြင့္အမွာစကား၌ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ သမဝါယမအေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြေပးအပ္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္သမဝါယမဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွူး ေဒၚယုယုေအးက ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး၊ ခရိုင္အလိုက္အေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြမ်ားေပးအပ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေတာင္ႀကီးခရိုင္သို႔ ေခ်းေငြက်ပ္(၈၇၂၀၈.၁)သိန္း၊ လြိဳင္လင္ခရိုင္သို႔ ေခ်းေငြက်ပ္(၁၆၀၄၅.၆၂)သိန္း၊ လင္းေခးခရိုင္သို႔ ေခ်းေငြက်ပ္(၃၈၉၃.၃၄)သိန္း ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္မွ လားရွိုးခရိုင္သို႔ ေခ်းေငြက်ပ္(၁၂၆၅၁.၁၈)သိန္း ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးမွ မိုးမိတ္ခရိုင္သို႔ ေခ်းေငြက်ပ္(၅၆၂၂.၉၃)သိန္း ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးမွ မူဆယ္ခရိုင္သို႔ ေခ်းေငြက်ပ္(၆၉၈၂.၇၄)သိန္း၊ ဟိုပန္ခရိုင္သို႔ ေခ်းေငြက်ပ္(၆၇၆.၈၈)သိန္း ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးမွ ေက်ာက္မဲခရိုင္သို႔ ေခ်းေငြက်ပ္ (၅၂၄၀၀.၄၈)သိန္း ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္မ်ားသို႔ ေခ်းေငြက်ပ္ (၁၁၂၂.၀၆)သိန္း ေပးအပ္ၿပီး၊ လယ္ယာသုံး၊ လုပ္ငန္းသုံး၊ ေရလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း/အေရွ႕ပိုင္း သမဝါယမအသင္းစုခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္ျမခိုင္မွေပးအပ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအသင္းစုခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးသိန္းျမင့္က လက္ခံရယူသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ခန္းမအျပင္ဘက္တြင္ လယ္ယာသုံး၊ လုပ္ငန္းသုံး၊ ေရလုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရွုၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ အဆိုပါအေသးစားအရင္းအႏွီးေခ်းေငြက်ပ္ (၁၈၆၆၀၃.၃၂၃၂၆)သိန္း၊ လယ္ယာသုံး ယာဥ္စီးေရ(၁၂၆)စီး တန္ဖိုးက်ပ္(၅၁၃၅.၁၇၀၄)သိန္း၊ လုပ္ငန္းသုံးယာဥ္စီးေရ(၂၇)စီး တန္ဖိုးက်ပ္(၅၇၄.၄၄)သိန္း၊ ေရလုပ္ငန္းသုံး ယာဥ္စီးေရ(၃)စီး တန္ဖိုးက်ပ္(၈၄)သိန္း စုစုေပါင္း ယာဥ္စီးေရ(၁၅၆)စီးအတြက္  တန္ဖိုးေငြက်ပ္(၅၇၉၃.၆၁၀၄)သိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎စက္ပစၥည္းေရာင္းခ်ပြဲႏွင့္ျပပြဲကို ဇူလိုင္(၁၇)ရက္ေန႔ထိဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

သမဝါယမအသင်းသားများသို့ အသေးစားအရင်းအနှီးချေးငွေနှင့် လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းများ အရစ်ကျငွေချေစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးအပ်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇူလိုင် - ၁၃

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေး သမဝါယမအသင်းသားများသို့ အသေးစားအရင်းအနှီးချေးငွေနှင့် လယ်ယာသုံး ပစ္စည်းများ အရစ်ကျငွေချေစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးအပ်ပွဲကို ဇူလိုင်(၁၃)ရက် နံနက်(၉)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်ရှိ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း/အရှေ့ပိုင်း သမဝါယမအသင်းစုချုပ် ကုန်လှောင်ရုံ၌ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ဒေသတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သည် ငြိမ်းချမ်းရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာဖူလှုံရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုလွယ်ကူရေးတို့သည် အဓိကကျပြီး လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေတိုးတက်မှသာ ပြည်သူပြည်သားများ၏ လူနေမှုဘဝမြင့်မား၍ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ သမဝါယမလုပ်ငန်းသည် စုစည်းညီညွှတ်မှု၊ အများဆန္ဒနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ တစ်ဦးချင်းစီတာဝန်ယူမှုဆိုသည့် ဒီမိုကရေစီစံနှုန်းများနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော လူမှုစီးပွားအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်၍ သမဝါယမအသင်းသူ/အသင်းသားများ အနေနှင့် သမဝါယမနည်းလမ်းများဖြင့် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း အသင်းသားအသင်းသူများနှင့် ရိုးသားခြင်း၊ ပွင့်လင်းခြင်း၊ လူမှုရေးစိတ်ဓါတ်ရှိခြင်း၊ အများအကျိုးကို အလေးထားခြင်း စသည့် သမဝါယမ၏ကျင့်ဝတ်များနှင့် ဆောင်ရွက်နေကြသလို မိမိတို့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း သမဝါယမကျင့်ဝတ်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်တတ်သော အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်မည်ဆိုလျှင် အေးချမ်းသာယာသော လူ့ဘောင်ကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ မူတွေကောင်းရန် လိုသလို လူလည်းအမှန်တကယ်လိုက်နာကျင့်သုံးကြရန် အဓိကကျပါကြောင်း၊ သမဝါယမအသင်းသားတောင်သူများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ၊ အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းအသေးစားလုပ်ကိုင်သူများကို ၁ကျပ်၅၀ပြား အတိုးနှုန်းနှင့် ငွေချေးပေးနေကြောင်း၊ အသင်းသားတောင်သူပေါင်း(၁၀၂၉၇၁)ဦးကို ငွေကျပ်(၁၈၆၆၀၃.၃၂)သိန်းချေးပေးခဲ့ သည့်အတွက် အသင်းသားများအနေဖြင့် ပြင်ပတွင် (၁၀)ကျပ်တိုးနှုန်းဖြင့် ချေးယူပါက အတိုးကျပ်သိန်း(၁၁၁၉၆၁.၉၉) ပေးဆပ်ရမည်ဖြစ်၍ သမဝါယမချေးငွေ ၁ကျပ်၅၀ပြား အတိုးနှုန်းနှင့်ချေးယူပါကအတိုးကျပ်သိန်း(၁၆၇၉၄.၃၀)သာ ပေးဆပ်ရသည့်အတွက် (၉၅၁၆၇.၆၉)သိန်းကျပ်သည် အသင်းသားများ၏လက်ထဲတွင် ကျန်ခဲ့သည့်ငွေများဖြစ်သည်ဟု ယူဆနိုင်ပါကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်ကအဖွင့်အမှာစကား၌ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ သမဝါယမအသေးစားအရင်းအနှီးချေးငွေပေးအပ်ပွဲနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်သမဝါယမဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်ယုယုအေးက ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ ခရိုင်အလိုက်အသေးစားအရင်းအနှီးချေးငွေများပေးအပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က တောင်ကြီးခရိုင်သို့ ချေးငွေကျပ်(၈၇၂၀၈.၁)သိန်း၊ လွိုင်လင်ခရိုင်သို့ ချေးငွေကျပ်(၁၆၀၄၅.၆၂)သိန်း၊ လင်းခေးခရိုင်သို့ ချေးငွေကျပ်(၃၈၉၃.၃၄)သိန်း ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်မှ လားရှိုးခရိုင်သို့ ချေးငွေကျပ်(၁၂၆၅၁.၁၈)သိန်း ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးမှ မိုးမိတ်ခရိုင်သို့ ချေးငွေကျပ်(၅၆၂၂.၉၃)သိန်း ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးမှ မူဆယ်ခရိုင်သို့ ချေးငွေကျပ်(၆၉၈၂.၇၄)သိန်း၊ ဟိုပန်ခရိုင်သို့ ချေးငွေကျပ်(၆၇၆.၈၈)သိန်း ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးမှ ကျောက်မဲခရိုင်သို့ ချေးငွေကျပ် (၅၂၄၀၀.၄၈)သိန်း ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်မှ ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းခရိုင်များသို့ ချေးငွေကျပ် (၁၁၂၂.၀၆)သိန်း ပေးအပ်ပြီး၊ လယ်ယာသုံး၊ လုပ်ငန်းသုံး၊ ရေလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများကို အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း/အရှေ့ပိုင်း သမဝါယမအသင်းစုချုပ် ဥက္ကဌ ဦးကျော်မြခိုင်မှပေးအပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအသင်းစုချုပ် ဥက္ကဌ ဦးသိန်းမြင့်က လက်ခံရယူသည်။

ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ခန်းမအပြင်ဘက်တွင် လယ်ယာသုံး၊ လုပ်ငန်းသုံး၊ ရေလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြကြောင်းသိရှိရသည်။ အဆိုပါအသေးစားအရင်းအနှီးချေးငွေကျပ် (၁၈၆၆၀၃.၃၂၃၂၆)သိန်း၊ လယ်ယာသုံး ယာဉ်စီးရေ(၁၂၆)စီး တန်ဖိုးကျပ်(၅၁၃၅.၁၇၀၄)သိန်း၊ လုပ်ငန်းသုံးယာဉ်စီးရေ(၂၇)စီး တန်ဖိုးကျပ်(၅၇၄.၄၄)သိန်း၊ ရေလုပ်ငန်းသုံး ယာဉ်စီးရေ(၃)စီး တန်ဖိုးကျပ်(၈၄)သိန်း စုစုပေါင်း ယာဉ်စီးရေ(၁၅၆)စီးအတွက်  တန်ဖိုးငွေကျပ်(၅၇၉၃.၆၁၀၄)သိန်းဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းစက်ပစ္စည်းရောင်းချပွဲနှင့်ပြပွဲကို ဇူလိုင်(၁၇)ရက်နေ့ထိဖွင့်လှစ်ရောင်းချ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

လွှတ်တော်

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယန်း၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းပြင်း၊ တာချီလိတ်၊ လားရှိုး၊ တန့်ယန်း၊ မိုင်းရယ်၊ သိန္နီ၊ မက်မန်းနှင့် မိုင်းခတ်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြပါသည်။

 

We have 39 guests and no members online