သတင်းများ

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး        ဇန္န၀ါရီ

2090

   ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယေန႔) ကို ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက  ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသူဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

   အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴး ဦးေက်ာ္သူေဇာ္ ကအခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သည္။

 ေ  ႐ွးဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၃၅)ဦး ႐ွိသည့္အနက္ (၁၁၃)ဦး  တက္ေရာက္သျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ၏ (၈၃.၇၀%) ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းစတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

   ထို႔ေနာက္ အစည္းေအေ၀းမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၉)ဦး အတြက္ ခြင့္ပန္ၾကားျခင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြကတင္ျပၿပီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

   ၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၈)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၀)ခု ေမးျမန္းရာ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းစိုင္လူ၏ လမ္းတံတားအသံုးျပဳခႏွင့္ တိုးလ္းဂိတ္မ်ား၏သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္မ်ားႏွင့္ လူေနအိမ္မည္မွ်ေ၀းကြာရမည္နည္းႏွင့္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္၊ ကြန္ေကာက္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ပိန္းဟုန္းရြာအတြင္း႐ွိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္မညီေသာ ဦးစိုင္းစံျမင့္အိမ္၀င္းတြင္ စိုက္ထူထားေသာတာ၀ါတိုင္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေပးႏိုင္ရန္    အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ၏ နမ့္စန္ၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၄)ရပ္ကြက္၊ မင္းလမ္းနံေဘး႐ွိ Micro Wave Station ဆက္သြယ္ေရး အေဆာက္အဦအား ျပန္လည္ျပဳျပင္မြမ္းမံ တည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အဦဖ်က္သိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းခမ္းေအာင္၏ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္လန္ေက်းရြာအုပ္စုအား ေက်းရြာအဆင့္မွ ၿမိဳ႕အျဖစ္ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ထား႐ွိမႈအေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းစမ္းစမ္းေအး၏ စည္ပင္ သာယာေရးဌာန၏ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာလုပ္ထံုး လုပ္နည္းျဖစ္သည့္ ရန္ပံုေငြသံုးစြဲခြင့္ကို ၃လပတ္ စနစ္ မဟုတ္ဘဲ ၆လပတ္စနစ္ျဖင့္ ရန္ပံုေငြအသံုးျပဳခြင့္ျပင္ဆင္ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိစပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ဘတ္ဂ်က္လ်ာထားခ်က္တြင္ မပါ၀င္ေသာ ၿမိဳ႕နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စည္ပင္သာယာေရး ဌာနမ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာစက္ယႏၱရားမ်ား ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခြင့္ကို အထက္အမိန္႔ေစာင့္ဆိုင္းရန္မလိုဘဲ ျပည္သူလူထုအင္အားျဖင့္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခြင့္ ရွိ/မ႐ွိႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ညႊန္ၾကားခ်က္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္    စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး မ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကား ၾကသည္။

   ယင္းေနာက္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွ၀င္း၏ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕၊ တံုတာၿမိဳ႕တိုက္နယ္ေဆး႐ံုအား အုတ္ၿခံစည္း႐ိုးကာရန္ျခင္းအတြက္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျပဳမည့္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေဖြးဟြမ္ဦး၏ လင္းေခးခ႐ိုင္၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ CDMA-450 ႏွင့္ GSM ဖုန္းလိုင္းမ်ားတပ္ဆင္ထားမႈအေျခအေနကို သိ႐ွိလိုပါေၾကာင္းႏွင့္ မည္သည့္ ရက္၊လ၊ႏွစ္တြင္ စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ကို သိ႐ွိလိုပါေၾကာင္းစပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီေလးခ်မ္း၏ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရြာငံၿမိဳ႕႐ွိ ဆင္ျဖဴကန္ႏွင့္ ျမနႏၵာေရကန္တြင္ ထာ၀စဥ္ေရအၿမဲရ႐ွိေရးအတြက္ သစ္ေတာမ်ား စိမ္းလန္းစိုေျပေရး၊ ေရအစဥ္ထာ၀ရ႐ွိေရးတို႔အား ေငြေၾကးအကူအညီ ပံ့ပိုးေပးရန္အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိစပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေအာင္ေက်ာ္ဦး၏ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းကာလအတြင္း ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အသီးသီးတို႔၏ အတည္ျပဳၿပီးေသာအဆိုမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားကို သိ႐ွိလိုပါေၾကာင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းၾကရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ ေျဖၾကားၾကသည္။

   ၎ေနာက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔မွတင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ဘ႑ာေငြခြဲေ၀သံုးစြဲေရး ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိုင္းပ်ဥ္း ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွ၀င္းမွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရာ ယင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုင္း႐ွဲန္တစ္လံုက ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ အဆိုကို အတည္ျပဳေပးႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရာ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသျဖင့္ အဆိုအား အတည္ျပဳေၾကာင္း  ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာသည္။  

   ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ဒုတိယအႀကိမ္႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္း အေ၀း ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားအား႐ွင္းလင္းတင္ျပၿပီး  ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (တတိယ)ေန႔ကို နံနက္ (၁၁း၅၅) နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္္ေၾကာင္း သိ႐ွိရသည္။

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

--------------------------------

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး        ဇန်နဝါရီ

   ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့) ကို ဇန်နဝါရီလ(၉)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက  ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊  ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် လေ့လာသူဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက် ကြသည်။

   အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူး ဦးကျော်သူဇော် ကအခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက် သည်။

   ရှေးဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၃၅)ဦး ရှိသည့်အနက် (၁၁၃)ဦး  တက်ရောက်သဖြင့် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ၏ (၈၃.၇၀%) ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

   ထို့နောက် အစည်းအေဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၉)ဦး အတွက် ခွင့်ပန်ကြားခြင်းအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေကတင်ပြပြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းကြေညာပါသည်။

   ၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၈)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၀)ခု မေးမြန်းရာ သိန္နီမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းစိုင်လူ၏ လမ်းတံတားအသုံးပြုခနှင့် တိုးလ်းဂိတ်များ၏သတ်မှတ်ချက်များ စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းနှင့် မိုဘိုင်းဆက်သွယ်ရေးတာဝါတိုင်များနှင့် လူနေအိမ်မည်မျှဝေးကွာရမည်နည်းနှင့် သိန္နီမြို့နယ်၊ ကွန်ကောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပိန်းဟုန်းရွာအတွင်းရှိ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်မညီသော ဦးစိုင်းစံမြင့်အိမ်ဝင်းတွင် စိုက်ထူထားသောတာဝါတိုင်များကို ရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ရန်    အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ၏ နမ့်စန်မြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မင်းလမ်းနံဘေးရှိ Micro Wave Station ဆက်သွယ်ရေး အဆောက်အဦအား ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံ တည်ဆောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆောက်အဦဖျက်သိမ်းခြင်းများ ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းခမ်းအောင်၏ သီပေါမြို့နယ်၊ နမ့်လန်ကျေးရွာအုပ်စုအား ကျေးရွာအဆင့်မှ မြို့အဖြစ် တိုးမြှင့်သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအခြေအနေနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းစမ်းစမ်းအေး၏ စည်ပင် သာယာရေးဌာန၏ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံး လုပ်နည်းဖြစ်သည့် ရန်ပုံငွေသုံးစွဲခွင့်ကို ၃လပတ် စနစ် မဟုတ်ဘဲ ၆လပတ်စနစ်ဖြင့် ရန်ပုံငွေအသုံးပြုခွင့်ပြင်ဆင်ချမှတ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိစပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းနှင့် ဘတ်ဂျက်လျာထားချက်တွင် မပါ၀င်သော မြို့နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် စည်ပင်သာယာရေး ဌာနများမှ သက်ဆိုင်ရာစက်ယန္တရားများ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ခွင့်ကို အထက်အမိန့်စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုဘဲ ပြည်သူလူထုအင်အားဖြင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခွင့် ရှိ/မရှိနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ညွှန်ကြားချက်ပေးနိုင်ရန်နှင့်    စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းများမေးမြန်းရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီး များက ပြန်လည်ဖြေကြား ကြသည်။

   ယင်းနောက် မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်း၏ မိုင်းပျဉ်းမြို့၊ တုံတာမြို့တိုက်နယ်ဆေးရုံအား အုတ်ခြံစည်းရိုးကာရန်ခြင်းအတွက် ဆောက်လုပ်ခွင့်ပြုမည့် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ မောက်မယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းဖွေးဟွမ်ဦး၏ လင်းခေးခရိုင်၊ မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ CDMA-450 နှင့် GSM ဖုန်းလိုင်းများတပ်ဆင်ထားမှုအခြေအနေကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် မည်သည့် ရက်၊လ၊နှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းစပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီလေးချမ်း၏ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ရွာငံမြို့ရှိ ဆင်ဖြူကန်နှင့် မြနန္ဒာရေကန်တွင် ထာဝစဉ်ရေအမြဲရရှိရေးအတွက် သစ်တောများ စိမ်းလန်းစိုပြေရေး၊ ရေအစဉ်ထာဝရရှိရေးတို့အား ငွေကြေးအကူအညီ ပံ့ပိုးပေးရန်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိစပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းနှင့် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းအောင်ကျော်ဦး၏ ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်သက်တမ်းကာလအတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် အသီးသီးတို့၏ အတည်ပြုပြီးသောအဆိုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ချက် များကို သိရှိလိုပါကြောင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းများ မေးမြန်းကြရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ် ၀န်ကြီးများက ပြန်လည် ဖြေကြားကြသည်။

   ၎င်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှတင်သွင်းခဲ့သော ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေး ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိုင်းပျဉ်း မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်းမှ ဆွေးနွေးအကြံပြုရာ ယင်းအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ အဆိုကို အတည်ပြုပေးနိုင်ရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့တင်ပြရာ လွှတ်တော်၏ သဘောထားရယူရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်က သဘောတူသဖြင့် အဆိုအား အတည်ပြုကြောင်း  ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာသည်။  

   ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်း အဝေး ဆောင်ရွက်ချက်များအပါအဝင် လွှတ်တော်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာများအားရှင်းလင်းတင်ပြပြီး  ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယ)နေ့ကို နံနက် (၁၁း၅၅) နာရီတွင် ပြီးမြောက််ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

 

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုက္ေခါင္-မိုက္တီး-နမ့္ေပၚလိတ္ေက်းလက္လမ္းဖြင့္

ေတာင္ႀကီး ဇန္နဝါရီ- ၈

2089

   စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ာမန္ဖြံ့ၿဖိဳးေရးဘဏ္(KfW)တို႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုက္ေခါင္-မိုက္တီး-နမ့္ေပၚလိတ္ေက်းလက္လမ္းဖြင့္ပြဲကို ဇန္နဝါရီ(၈)ရက္နံနက္(၈)နာရီခြဲက ဆိုက္ေခါင္ ေက်းလက္လမ္းပိုင္းအစ မုခ္ဦးေရွ႕၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

   ဆိုက္ေခါင္-မိုက္တီး-နမ့္ေပၚလိတ္ေက်းလက္လမ္းကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလုံးဆိုင္၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွူး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းမင္းထြန္း၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္(KfW Guaff မွ Consulant ) တို႔ကဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

   ဆက္လက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူမွ ကမၺည္းေက်ာက္စာအား ခလုတ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ကမၺည္းေက်ာက္စာအား အေမြးနံသာရည္ပက္ဖ်န္းေပးၾကၿပီး၊ အမွတ္တရဓါတ္ပုံရိုက္၍ ေက်းလက္လမ္းအားလွည့္လည္ၾကည့္ရွုၾကသည္။

   အဆိုပါ ဆိုက္ေခါင္-မိုက္တီး-နမ့္ေပၚလိတ္ေက်းလက္လမ္းသည္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ကုန္က်စရိတ္ (၁.၈)သန္းျဖစ္ၿပီး၊ လမ္းအရွည္မွာ (၉)မိုင္(၄)ဖာလုံအက်ယ္(၂၁)ေပ ကတၱရာေက်ာက္ေခ်ာလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

   ထို႔ေနာက္က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္(3MDG)တို႔ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ မိုက္တီးေက်းရြာေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲဖြင့္ပြဲကို ျပည္နယ္ တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္၊ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္၊  ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွူး ေဒါက္တာ စိုးဦး၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သိန္းေဖ၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ အလုပ္အမွုေဆာင္(လူမွုေရး)ဦးခြန္ေမာင္ပယ္တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။ အဆိုပါ မိုက္တီးေက်းရြာ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ အေဆာက္အဦႏွစ္လုံး၏ကုန္က်ေငြ(၇၃၀)သိန္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

   ၎ေနာက္ အမွတ္တရဓါတ္ပုံရိုက္ကူးၾကၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲအား လွည့္လည္ၾကည့္ရွုၾကၿပီး၊ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ နီးပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကုန္းဆြတ္ေက်းရြာ အုပ္စု၊ မမုံ႔ဆုံ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲကို ျပည္နယ္လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွူးႀကီးစိုးမိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္သန္းထူး၊(PNO) ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ ကြပ္ကဲေရးမွူး၊ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေစတနာအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူတို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ ေပးၾကသည္။

   ဆက္လက္၍ အမွတ္တရ သစ္ပင္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွူး၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠဌ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေစတနာအဖြဲ႕တို႔မွ စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား လွည့္လည္ၾကည့္ရွုၾကသည္။ အဆိုပါ မမုံ႔ဆုံ အလယ္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)သည္ ေပ(၁၂၀×၃၀)တစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္ အုတ္နံရံ ကြန္ကရစ္ၾကမ္းခင္းအလူဇင့္သြပ္မိုး၊ ၅ ခန္းတြဲ၊ ေရေလာင္းအိမ္သာ ၁ လုံး၊ (၃×၃×၃.၅) ေပ အရြယ္ ေရေလွာင္ကန္(၂)ကန္၊ ေက်ာင္းစာေရးခုံႏွင့္ ထိုင္ခုံ(၅၀)ခုံ၊ ဆရာဆရာမစားပြဲခုံႏွင့္ ထိုင္ခုံ(၅)စုံ၊ သင္ပုန္း(၅)ခ်ပ္ ျဖစ္ၿပီး နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ပံ့ပိုးေငြက်ပ္(၄၂၇၆၈၄၁)က်ပ္၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္းပါဝင္ေငြက်ပ္ (၁၀၂၆၁၆၅၀)က်ပ္၊ စုစုေပါင္းေဆာက္လုပ္ေရးကုန္က်ေငြက်ပ္(၅၂၇၃၈၄၉၁)သိန္း ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

   ယင္းေနာက္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ စုေပါင္းဖြင့္ပြဲကို ေမြေတာ္နမ့္စစ္ဘုရားဝင္းတြင္ က်င္းပရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သူႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ တို႔က အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး(KfW Guaff မွ Consulant ) Mr. Andry Docurs က လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပကာ နီပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ေဒၚေအးေအးသန္းမွ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

   ၎ေနာက္ (3MDG)စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွူး ေဒါက္တာစိုးဦး မွရွင္းလင္းကာ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုယ္စား ဦးခြန္ၾကည္မွ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီးေဒၚနန္းေရႊျမင့္မွ မမုံ႔ဆုံေက်ာင္းအတြက္ ဗလာစာအုပ္ဒါဇင္(၁၀၀)ေပးအပ္၍ ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ အလုပ္အမွုေဆာင္(စီမံ)ဦးခြန္လွသိန္းမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ Mr. Andry Docurs တို႔ကိုေပးအပ္ၿပီး အမွတ္တရဓါတ္ပုံရိုက္ကူးၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-----------------------------------------------

ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဆိုက်ခေါင်-မိုက်တီး-နမ့်ပေါ်လိတ်ကျေးလက်လမ်းဖွင့်

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ- ၈

   စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ဂျာမန်ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(KfW)တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ဆိုက်ခေါင်-မိုက်တီး-နမ့်ပေါ်လိတ်ကျေးလက်လမ်းဖွင့်ပွဲကို ဇန်နဝါရီ(၈)ရက်နံနက်(၈)နာရီခွဲက ဆိုက်ခေါင် ကျေးလက်လမ်းပိုင်းအစ မုခ်ဦးရှေ့၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

   ဆိုက်ခေါင်-မိုက်တီး-နမ့်ပေါ်လိတ်ကျေးလက်လမ်းကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမင်းထွန်း၊ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(KfW Guaff မှ Consulant ) တို့ကဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။

   ဆက်လက်၍ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သူမှ ကမ္ဗည်းကျောက်စာအား ခလုတ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ကမ္ဗည်းကျောက်စာအား အမွေးနံသာရည်ပက်ဖျန်းပေးကြပြီး၊ အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်၍ ကျေးလက်လမ်းအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုကြသည်။

   အဆိုပါ ဆိုက်ခေါင်-မိုက်တီး-နမ့်ပေါ်လိတ်ကျေးလက်လမ်းသည် ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ် ကုန်ကျစရိတ် (၁.၈)သန်းဖြစ်ပြီး၊ လမ်းအရှည်မှာ (၉)မိုင်(၄)ဖာလုံအကျယ်(၂၁)ပေ ကတ္တရာကျောက်ချောလမ်းဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

   ထို့နောက်ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့်(3MDG)တို့ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် မိုက်တီးကျေးရွာကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲဖွင့်ပွဲကို ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်၊  ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာ စိုးဦး၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်သိန်းဖေ၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ အလုပ်အမှုဆောင်(လူမှုရေး)ဦးခွန်မောင်ပယ်တို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။ အဆိုပါ မိုက်တီးကျေးရွာ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ အဆောက်အဦနှစ်လုံး၏ကုန်ကျငွေ(၇၃၀)သိန်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

   ၎င်းနောက် အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကူးကြပြီး၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပြီး၊ နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနနှင့် နီးပွန် ဖောင်ဒေးရှင်း တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာ အုပ်စု၊ မမုံ့ဆုံ အလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲကို ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမိုးအောင်၊ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးခွန်စံလွင်၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်သန်းထူး၊(PNO) ဌာနေပြည်သူ့စစ် ကွပ်ကဲရေးမှူး၊ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း စေတနာအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ် ပေးကြသည်။

   ဆက်လက်၍ အမှတ်တရ သစ်ပင်များကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဌ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း စေတနာအဖွဲ့တို့မှ စိုက်ပျိုးပေးကြပြီး ကျောင်းဆောင်သစ်အား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြသည်။ အဆိုပါ မမုံ့ဆုံ အလယ်တန်းကျောင်း(ခွဲ)သည် ပေ(၁၂၀×၃၀)တစ်ထပ်ကျောင်းဆောင် အုတ်နံရံ ကွန်ကရစ်ကြမ်းခင်းအလူဇင့်သွပ်မိုး၊ ၅ ခန်းတွဲ၊ ရေလောင်းအိမ်သာ ၁ လုံး၊ (၃×၃×၃.၅) ပေ အရွယ် ရေလှောင်ကန်(၂)ကန်၊ ကျောင်းစာရေးခုံနှင့် ထိုင်ခုံ(၅၀)ခုံ၊ ဆရာဆရာမစားပွဲခုံနှင့် ထိုင်ခုံ(၅)စုံ၊ သင်ပုန်း(၅)ချပ် ဖြစ်ပြီး နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ ပံ့ပိုးငွေကျပ်(၄၂၇၆၈၄၁)ကျပ်၊ ဒေသခံပြည်သူများမှ ပူးပေါင်းပါဝင်ငွေကျပ် (၁၀၂၆၁၆၅၀)ကျပ်၊ စုစုပေါင်းဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကျငွေကျပ်(၅၂၇၃၈၄၉၁)သိန်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ 

   ယင်းနောက် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဆီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် စုပေါင်းဖွင့်ပွဲကို မွေတော်နမ့်စစ်ဘုရားဝင်းတွင် ကျင်းပရာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ် တို့က အမှာစကားပြောကြားပြီး(KfW Guaff မှ Consulant ) Mr. Andry Docurs က လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြကာ နီပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဒေါ်အေးအေးသန်းမှ ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။

   ၎င်းနောက် (3MDG)စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာစိုးဦး မှရှင်းလင်းကာ၊ ဒေသခံပြည်သူများကိုယ်စား ဦးခွန်ကြည်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည် ပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီးဒေါ်နန်းရွှေမြင့်မှ မမုံ့ဆုံကျောင်းအတွက် ဗလာစာအုပ်ဒါဇင်(၁၀၀)ပေးအပ်၍ ဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်လက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဦးစီးအဖွဲ့ အလုပ်အမှုဆောင်(စီမံ)ဦးခွန်လှသိန်းမှ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ Mr. Andry Docurs တို့ကိုပေးအပ်ပြီး အမှတ်တရဓါတ်ပုံရိုက်ကူးကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံတင္အခမ္းအနားႏွင့္ သဝဏ္လႊာဖတ္ၾကားပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇန္နဝါရီ - ၄

2084

    ရွမ္းျပည္နယ္(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အလံတင္အခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ(၄)ရက္ နံနက္(၄)နာရီ မိနစ္(၂၀)က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အေဝရာမီးပုံးပ်ံကြင္း၌ က်င္းပရာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ ဒုတိယရဲမွူးႀကီးက ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္အလံအား တိုင္အျပည့္ လႊင့္ထူး ေပးၿပီးေနာက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ နိုင္ငံေတာ္အလံအားအေလးျပဳၾကသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွူး၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ ဒုတိယရဲမွူးႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

   ဆက္လက္၍ သဝဏ္လႊာဖတ္ၾကားပြဲအခမ္းအနားကို နံနက္(၈)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ အားကစားကြင္းေလ့က်င့္႐ုံ၌ က်င္းပရာ ပထမဦးစြာစစ္ေရးျပတပ္ခြဲက စစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ီတက္ေနရာယူၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္အား အေလးျပဳၿပီး၊ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ထံမွေပးပို႔ေသာ (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ သဝဏ္လႊာကို ဖတ္ၾကား၍ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ႐ုပ္သိမ္း လိုက္သည္။

   အဆိုပါ(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ဇနီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွူးႏွင့္ ဇနီး၊ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ စစ္ေရးၿပ တပ္ဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ျပဳစစ္တီးဝိုင္း၊ ျမန္မာနိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ လူမွုေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

   (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္တြင္  ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားျဖင့္ ျပည္နယ္အားကစား ေလ့က်င့္႐ုံကြင္း၌ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ ဂိုးက်ဥ္းသြင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ အာလူးေကာက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ စာအုပ္ရြက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ သံပုံးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ဘက္စကတ္ေဘာဂိုးသြင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ ေခ်ာတိုင္တက္ၿပိဳင္ပြဲ၊ ေခါင္းအုံးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲ အသီးသီး က်င္းပရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ တစ္ေပ်ာ္တစ္ပါးပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကကာ ဆုရရွိမ်ားကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ၿပီး၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရပ္ကြက္(၂၂)ရပ္ကြက္တြင္းလည္း ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအားကစား မ်ားက်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-------------------------------------------------------------

(၆၉)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အလံတင်အခမ်းအနားနှင့် သဝဏ်လွှာဖတ်ကြားပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၄

    ရှမ်းပြည်နယ်(၆၉)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ အလံတင်အခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီ(၄)ရက် နံနက်(၄)နာရီ မိနစ်(၂၀)က တောင်ကြီးမြို့၊ အဝေရာမီးပုံးပျံကွင်း၌ ကျင်းပရာ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဒုတိယရဲမှူးကြီးက ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အလံအား တိုင်အပြည့် လွှင့်ထူး ပေးပြီးနောက် တာဝန်ရှိသူများမှ နိုင်ငံတော်အလံအားအလေးပြုကြသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဒုတိယရဲမှူးကြီးနှင့် ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာများ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြကြောင်းသိရသည်။

   ဆက်လက်၍ သဝဏ်လွှာဖတ်ကြားပွဲအခမ်းအနားကို နံနက်(၈)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ပြည်နယ် အားကစားကွင်းလေ့ကျင့်ရုံ၌ ကျင်းပရာ ပထမဦးစွာစစ်ရေးပြတပ်ခွဲက စစ်ကြောင်းဖြင့် ချီတက်နေရာယူပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်အား အလေးပြုပြီး၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်ထံမှပေးပို့သော (၆၉)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့ သဝဏ်လွှာကို ဖတ်ကြား၍ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာရုပ်သိမ်း လိုက်သည်။

   အဆိုပါ(၆၉)နှစ်မြောက် လွတ်လပ်ရေးနေ့အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်နှင့် ဇနီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်နှင့် ဇနီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယ ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့် ဇနီး၊ အရာရှိကြီးများ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်၊ အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ တိုင်းရင်းသားငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ စစ်ရေးပြ တပ်ဖွဲ့များနှင့် ဂုဏ်ပြုစစ်တီးဝိုင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား ပြည်သူများတက်ရောက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

   (၆၉)နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တွင်  ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲများဖြင့် ပြည်နယ်အားကစား လေ့ကျင့်ရုံကွင်း၌ ပိုက်ကျော်ခြင်းပြိုင်ပွဲ၊ ဂိုးကျဉ်းသွင်းပြိုင်ပွဲ၊ အာလူးကောက်ပြိုင်ပွဲ၊ စာအုပ်ရွက်ပြိုင်ပွဲ၊ သံပုံးရိုက်ပြိုင်ပွဲ၊ ဘက်စကတ်ဘောဂိုးသွင်းပြိုင်ပွဲ၊ ချောတိုင်တက်ပြိုင်ပွဲ၊ ခေါင်းအုံးရိုက်ပြိုင်ပွဲ အသီးသီး ကျင်းပရာ ဒေသခံပြည်သူများ၊ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ၊ တစ်ပျော်တစ်ပါးပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြကာ ဆုရရှိများကို ဆုချီးမြှင့်ပြီး၊ တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိ ရပ်ကွက်(၂၂)ရပ်ကွက်တွင်းလည်း ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲအားကစား များကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇန္နဝါရီ - ၇

2088

   ရွမ္းျပည္နယ္ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္ကို ဇန္နဝါရီ(၇)ရက္ နံနက္(၉)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၅) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း စိန္ျမင္းမိုရ္ခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

   ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္ပညာေရးညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးျမင့္ေအာင္တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ဘင္ခရာ၊ ပန္းပြား၊ ရိုးရာအက၊ ကာယ လွုပ္ရွားစြမ္းရည္ျပသေနျခင္းႏွင့္ ပညာေရးစုံညီပြဲေတာ္ျပခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရွုၾကသည္။

   ဆက္လက္၍ အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ အမွတ္(၄)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားက စုံညီပြဲေတာ္ဒို႔ႏႊဲေပ်ာ္ သီခ်င္းသီဆို၍ အခမ္းအနားဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ပညာေရး စုံညီပြဲေတာ္ကို အေတြးအေခၚေဟာင္း အက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို စြန္႔ပစ္ခဲ့ၿပီး၊ အေတြးသစ္အႀကံသစ္၊ စိတ္ကူး သစ္တို႔ျဖင့္ ႀကိဳဆိုလုပ္ကိုင္ၾကရန္ လြန္ခဲ့ေသာကာလတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားမကင္းခဲ့ၾက၍ တိုင္းျပည္၏ နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွုေရး၊ ပညာေရးတို႔မွာ အားနည္းခဲ့ရပါေၾကာင္း ဖြင့္ၿဖိဳးတိုးတက္မွုအနည္းဆုံး အဆင္းရဲဆုံးနိုင္ငံစာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့ရၿပီး၊ ပညာေရးတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ တာဝန္ ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမအားလုံးတို႔အား ျမန္မာနိုင္ငံကို ကမၻာ့အလယ္တြင္ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားနိုင္သည့္ နိုင္ငံေတာ္ျဖစ္ေစရန္ အေတြးသစ္၊ အျမင္သစ္၊ ခြန္းအားသစ္ႏွင့္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားလို ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

   ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္အဆင့္ထူးခၽြန္ဆုရ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူကေလးမ်ားအား ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူတို႔က ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးၾကၿပီး၊ ျပည္နယ္ပညာေရး ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးျမင့္ေအာင္က ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုလုပ္ငန္းမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပကာ အမွတ္(၂)အေျခခံပညာ မူလတန္းလြန္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားက ျမန္မာျပည္သားသီခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ၍လည္းေကာင္း၊ အမွတ္(၅)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလး မ်ားက ဇာတိမာန္သီခ်င္းသီဆို၍ အခမ္းအနားကို႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

------------------------------------------------------

၂၀၁၆-၂၀၁၇ပညာသင်နှစ် ရှမ်းပြည်နယ်ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၇

   ရှမ်းပြည်နယ်ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ကို ဇန်နဝါရီ(၇)ရက် နံနက်(၉)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ အမှတ်(၅) အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း စိန်မြင်းမိုရ်ခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

   ၂၀၁၇ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်ပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်အောင်တို့က ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ဘင်ခရာ၊ ပန်းပွား၊ ရိုးရာအက၊ ကာယ လှုပ်ရှားစွမ်းရည်ပြသနေခြင်းနှင့် ပညာရေးစုံညီပွဲတော်ပြခန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြသည်။

   ဆက်လက်၍ အခမ်းအနားအစီအစဉ်အရ အမှတ်(၄)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးများက စုံညီပွဲတော်ဒို့နွှဲပျော် သီချင်းသီဆို၍ အခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ပေးပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ရှမ်းပြည်နယ်ပညာရေး စုံညီပွဲတော်ကို အတွေးအခေါ်ဟောင်း အကျင့်ဟောင်းများကို စွန့်ပစ်ခဲ့ပြီး၊ အတွေးသစ်အကြံသစ်၊ စိတ်ကူး သစ်တို့ဖြင့် ကြိုဆိုလုပ်ကိုင်ကြရန် လွန်ခဲ့သောကာလတွင် အမှားအယွင်းများမကင်းခဲ့ကြ၍ တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေးတို့မှာ အားနည်းခဲ့ရပါကြောင်း ဖွင့်ဖြိုးတိုးတက်မှုအနည်းဆုံး အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းထဲတွင် ပါဝင်ခဲ့ရပြီး၊ ပညာရေးတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေကြသော တာဝန် ရှိသူများနှင့် ဆရာ၊ ဆရာမအားလုံးတို့အား မြန်မာနိုင်ငံကို ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားနိုင်သည့် နိုင်ငံတော်ဖြစ်စေရန် အတွေးသစ်၊ အမြင်သစ်၊ ခွန်းအားသစ်နှင့် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ကြရန် မှာကြားလို ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

   ထို့နောက် ပြည်နယ်အဆင့်ထူးချွန်ဆုရ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူကလေးများအား ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဇနီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တာဝန်ရှိသူတို့က ဆုချီးမြှင့်ပေးကြပြီး၊ ပြည်နယ်ပညာရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမြင့်အောင်က ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းတင်ပြကာ အမှတ်(၂)အခြေခံပညာ မူလတန်းလွန်ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးများက မြန်မာပြည်သားသီချင်းဖြင့် ဖျော်ဖြေ၍လည်းကောင်း၊ အမှတ်(၅)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေး များက ဇာတိမာန်သီချင်းသီဆို၍ အခမ်းအနားကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(ပဥၥမ)ပတ္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၌က်င္းပ

ေညာင္ေရႊ ဒီဇင္ဘာ - ၃၁

2083

တစ္မ်ိဳးသားလုံးက်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ လူထုလွုပ္ရွားမွု အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕ လူထုစုေပါင္းလမ္းေလ်ာက္ပြဲ (ပဥၥမ)ပတ္ကို ဒီဇင္ဘာ (၃၁)ရက္နံနက္(၆)နာရီက ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္သူလူထု(၆၀၀)ဦး ပါဝင္လမ္းေလၽွာက္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဘာလုံးကြင္းတြင္ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရး ေလ့က်င့္ခန္း အတြဲ(၁)၊ အတြဲ(၂) တို႔ကို စုေပါင္းေလ့က်င့္မွုမ်ားျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါလူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွူး ေဒါက္တာစိုးဦး၊ ျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာနမွူး ဦးထန္အိတ္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ လူမွုေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား၊ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၆၀၀)  ေက်ာ္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကၿပီး၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္လွုပ္ရွားမွု စက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲအား ဆက္လက္က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးႏွင့္အတူ ၿပိဳင္ပြဲဝင္(၁၀၀)ဦးပါဝင္ ဆင္ႏြဲခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အစရ(ရွမ္း)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ညောင်ရွှေ ဒီဇင်ဘာ - ၃၁

 

တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှု အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ညောင်ရွှေမြို့ လူထုစုပေါင်းလမ်းလျောက်ပွဲ (ပဉ္စမ)ပတ်ကို ဒီဇင်ဘာ (၃၁)ရက်နံနက်(၆)နာရီက ညောင်ရွှေမြို့၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်သူလူထု(၆၀၀)ဦး ပါဝင်လမ်းလျှောက်ပြီး၊ မြို့နယ်ဘောလုံးကွင်းတွင်ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်း အတွဲ(၁)၊ အတွဲ(၂) တို့ကို စုပေါင်းလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါလူထုလမ်းလျောက်ပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာစိုးဦး၊ ပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာနမှူး ဦးထန်အိတ်၊ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၊ ဆရာ၊ ဆရာမများ၊ လူမှုရေး အသင်းအဖွဲ့များ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဒေသခံမိဘပြည်သူများ စုစုပေါင်းအင်အား (၆၀၀)  ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ကြပြီး၊ ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရှမ်းပြည်တစ်ခွင်လှုပ်ရှားမှု စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲအား ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့ရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့်အတူ ပြိုင်ပွဲဝင်(၁၀၀)ဦးပါဝင် ဆင်နွဲခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေဝဠဳဝန္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ဦးစီးပဓာန နယကဆရာေတာ္ႀကီး အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲ ဝိဇယမဟာေထရ္ ဘဝနတ္ထံျပန္လြန္ေတာ္မူသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အလွူေငြလွူဒါန္း

ေတာင္ႀကီး ဇန္နဝါရီ - ၆

2087

ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ခုႏွစ္ ျပာသိုလဆန္း(၈)ရက္၊ ဇန္နဝါရီလ (၅)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔၊ နံနက္(၄:၅၃)မိနစ္အခ်ိန္တြင္  ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေဝဠဳဝန္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ဦးစီးပဓာန နယကဆရာေတာ္ႀကီး အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲဝိဇယမဟာေထရ္သည္ သက္ေတာ္(၈၀)ႏွစ္၊ ဝါေတာ္(၆၀)အရတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီး သီတင္းသုံးရာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေက်ာင္းႀကီးစု ဝါးျပားရပ္၊ ေဝဠဳဝန္ ပရိယတၱိစာသင္တိုက္၌ တစ္ဘဝသာ ခႏၶာခ်ဳပ္ၿငိမ္းေတာ္မူခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွူးတို႔ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ သြားေရာက္ဖူးေျမာ္ၾကၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ အလွူေငြ(၁၀)သိန္း၊ ေပးအပ္ လွူဒါန္းခဲ့ရာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ လက္ခံရယူေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ေဝဠဳဝန္ပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ဦးစီးပဓာန နယကဆရာေတာ္ႀကီး အဂၢမဟာပ႑ိတ ဘဒၵႏၲ ဝိဇယမဟာေထရ္ စ်ာပနအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီလ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တောင်ကြီး ဇန်နဝါရီ - ၆

ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၈ခုနှစ် ပြာသိုလဆန်း(၈)ရက်၊ ဇန်နဝါရီလ (၅)ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့၊ နံနက်(၄:၅၃)မိနစ်အချိန်တွင်  ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးမြို့၊ ဝေဠုဝန်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓာန နယကဆရာတော်ကြီး အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တဝိဇယမဟာထေရ်သည် သက်တော်(၈၀)နှစ်၊ ဝါတော်(၆၀)အရတွင် ဆရာတော်ကြီး သီတင်းသုံးရာ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ဝါးပြားရပ်၊ ဝေဠုဝန် ပရိယတ္တိစာသင်တိုက်၌ တစ်ဘဝသာ ခန္ဓာချုပ်ငြိမ်းတော်မူခဲ့ရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် ဇနီး၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်နှင့် ဇနီး၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် သွားရောက်ဖူးမြော်ကြပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ အလှူငွေ(၁၀)သိန်း၊ ပေးအပ် လှူဒါန်းခဲ့ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ လက်ခံရယူကြောင်းသိရသည်။

အဆိုပါ တောင်ကြီးမြို့ ဝေဠုဝန်ပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓာန နယကဆရာတော်ကြီး အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ ဘဒ္ဒန္တ ဝိဇယမဟာထေရ် စျာပနအခမ်းအနားကို ဇန်နဝါရီလ(၁၉)ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ေရႊဥမင္တစ္ခြင္လွုပ္ရွားမွု ပင္းတယၿမိဳ႕၌က်င္းပ

ပင္းတယ ဒီဇင္ဘာ - ၁

2082

   ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္းတယၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ လူငယ္ ထုအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ေရးႏွင့္ အားကစားက႑ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ ကင္းစင္ ေရႊဥမင္တစ္ခြင့္လွုပ္ရွားမွု ေက်ာင္းအေျချပဳမီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲအား က်င္းပခဲ့ရာ အင္အား(၁၈၀)ဦး ခန္႔ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲတြင္ က်ား/မ ပထမဆုအား ဆုေငြက်ပ္(၅)ေသာင္းႏွုန္း၊ ဒုတိယဆုအား ဆုေငြက်ပ္(၃)ေသာင္းႏွုန္း၊ တတိယဆုအား ဆုေငြက်ပ္(၂)ေသာင္း၊ ဂုဏ္ျပဳဆု က်ား(၁၀)ဆု၊ မ(၁၀)ဆုအား တစ္ဆုလၽွင္ဆုေငြ(၁)ေသာင္းႏွုန္းျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွူး ေဒါက္တာစိုးဦး၊ ျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယ ပညာဦးစီးဌာနမွူး ဦးထန္အိတ္၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ဆုမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

   ဆက္လက္၍ ေဆးလိုပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ေရႊဥမင္တစ္ခြင့္ လွုပ္ရွားမွု လူထုစက္ဘီးစီးၿပိဳင္ပြဲ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ ရာ စုစုေပါင္း ျပည္သူလူထု(၆၀)ဦး ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ၿပီး၊ ပင္းတယၿမိဳ႕ဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ သြားေရာက္၍ ဘိုးဘြား(၁၈)ဦးအား ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းႏွင့္အဖြဲ႕မွ ဆန္(၈)အိတ္၊ ဆီ(၁)ပုံ၊ ဆား(၁)အိတ္၊ ၾကက္ဥအလုံး(၃၀၀)အား ေထာက္ပံ့လွူဒါန္းေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။

အစရ(ရွမ္း)

----------------------------------------------

ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်ရွှေဥမင်တစ်ခွင်လှုပ်ရှားမှု ပင်းတယမြို့၌ကျင်းပ

ပင်းတယ ဒီဇင်ဘာ - ၁

   ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်းတယမြို့တွင် ကျင်းပသော လူငယ် ထုအတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်ရေးနှင့် အားကစားကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဆေးလိပ်ငွေ့ ကင်းစင် ရွှေဥမင်တစ်ခွင့်လှုပ်ရှားမှု ကျောင်းအခြေပြုမီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအား ကျင်းပခဲ့ရာ အင်အား(၁၈၀)ဦး ခန့် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပြိုင်ပွဲတွင် ကျား/မ ပထမဆုအား ဆုငွေကျပ်(၅)သောင်းနှုန်း၊ ဒုတိယဆုအား ဆုငွေကျပ်(၃)သောင်းနှုန်း၊ တတိယဆုအား ဆုငွေကျပ်(၂)သောင်း၊ ဂုဏ်ပြုဆု ကျား(၁၀)ဆု၊ မ(၁၀)ဆုအား တစ်ဆုလျှင်ဆုငွေ(၁)သောင်းနှုန်းဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာစိုးဦး၊ ပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယ ပညာဦးစီးဌာနမှူး ဦးထန်အိတ်၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများမှ ဆုများ ပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။

   ဆက်လက်၍ ဆေးလိုပ်ငွေ့ကင်းစင် ရွှေဥမင်တစ်ခွင့် လှုပ်ရှားမှု လူထုစက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲ ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ ရာ စုစုပေါင်း ပြည်သူလူထု(၆၀)ဦး ပါဝင်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီး၊ ပင်းတယမြို့ဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ သွားရောက်၍ ဘိုးဘွား(၁၈)ဦးအား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့်အဖွဲ့မှ ဆန်(၈)အိတ်၊ ဆီ(၁)ပုံ၊ ဆား(၁)အိတ်၊ ကြက်ဥအလုံး(၃၀၀)အား ထောက်ပံ့လှူဒါန်းပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး        ဇန္န၀ါရီ

2086

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဒုတိယေန႔) ကို ဇန္န၀ါရီလ(၆)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက  ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴး ဦးေက်ာ္သူေဇာ္ ကအခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သည္။

ေ႐ွးဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၃၅)ဦး ႐ွိသည့္အနက္ (၁၁၃)ဦး  တက္ေရာက္သျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ၏ (၈၃.၇၀%) ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းစတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းေအေ၀းမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၅)ဦး အတြက္ ခြင့္ပန္ၾကားျခင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြကတင္ျပၿပီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၇)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၁)ခု ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အဆို (၁)ခု တင္သြင္းရာ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီေလးခ်မ္း၏ ႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္း၌ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကိုလည္း အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္အတြက္ သက္ငယ္၊ သက္ႀကီးမုဒိမ္းမႈမ်ားမျဖစ္ေစရန္ အသိပညာေပးေရး စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးတြင္ မီးေလာင္မႈမျဖစ္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား မည္ကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ထားေၾကာင္း စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲနယ္ေတာင္ေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ)အား အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္းအဆင့္ တိုးျမွင့္ေပးၿပီး ၉၀x၃၀x၁၂ေပေက်ာင္းေဆာင္အသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ အတြက္ ေငြေၾကးအကူအညီေပးရန္ အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္၀င္း၏ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အိမ္ရာအေဆာက္အဦတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ၅ခုအား ဖြင့္လွစ္တည္ေဆာက္ေပးရန္  အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊  မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွ၀င္း၏ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ၄ေက်ာင္းအတြက္ လိုအပ္လ်က္ ႐ွိသည့္ သိပၸံေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ရ႐ွိေရး အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိစပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီး မ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးေမာင္၏ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္း၀ီးေက်းရြာအုပ္စုမွ ဟိုပန္ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ေလာ့္ေနာ္ေက်းရြာအုပ္စုအား ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ခင္းေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းထြန္းဥာဏ္၏ ႐ွမ္းျပည္နယ္႐ွိခ႐ိုင္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးျဖတ္ စခန္းမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းမ်ား ထား႐ွိေပးရန္ အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း၏ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕၊ မန္လြယ္ေက်းရြာအုပ္စု၊ မန္လြယ္ေခ်ာင္းႏွစ္ခုဆံုရာတြင္တည္႐ွိသည့္ ငါးလုပ္ငန္းစခန္းသည္ ထိန္းသိမ္းမည့္သူ မ႐ွိသျဖင့္ ပ်က္စီးယိုယြင္း လ်က္႐ွိရာ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ရန္အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိစပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕ ဓါတ္အားခြဲ႐ံုမွ ပိုလွ်ံေနေသာ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကို မိုးဂဲလ္ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာ မ်ားသို႔ခြဲေ၀ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားသံုးစြဲသူ အိမ္ေျခ ၅၀၀၀ႏွင့္ညီမွ်ေသာ ၀န္ထမ္းဖြဲ႕စည္းပံု တိုးခ်ဲ႕ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ရန္

 အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊  ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအန္းေဂ်လို၏ ႐ွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးၿဗဲၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ မိုးၿဗဲေရကာတာ၊ ခ.မ.ရ(၄၂၂)တပ္ တည္႐ွိရာ မိုးၿဗဲ-ဖယ္ခံု ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးအေနာက္ဘက္ႏွင့္ ရထားလမ္းၾကား႐ွိ ေျမယာစိုက္ပ်ိဳးလုပ္ကိုင္ခြင့္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းၾကရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ ေျဖၾကားၾကသည္။

၎ေနာက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚနန္း၀ိုးဟိန္း၏ အစီရင္ခံစာအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ ႐ွင္းလင္းတင္ျပရာ ယင္းအစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္က မွတ္တမ္းတင္ထား႐ွိေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာသည္။

ယင္းေနာက္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းမင္းသိန္း၏ ႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္္း) မိုးမိတ္ခ႐ိုင္၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးအိုးေက်းရြာအုပ္စုသည္ လူဦးေရမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ေဒသခံလူထု၏ေတာင္းဆိုတင္ျပခ်က္အရ ေဒသခံျပည္သူလူထု အက်ိဳး ႐ွိလာေစရန္ ငါးအိုးေက်းရြာအုပ္စုအား ၿမိဳ႕ျပအဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ အဆိုကို ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္ႏွင့္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရီရီ၀င္းတို႔မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ယင္းအဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး စိုးမိုးေအာင္က ႐ွင္းလင္း ေဆြးေႏြးကာ အဆိုကိုအတည္ျပဳေပး ႏိုင္ရန္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပရာ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထားရယူရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ သျဖင့္ အဆိုအားအတည္ျပဳေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္တာ္ ဥကၠဌကေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ဒုတိယ)ေန႔ကို မြန္းလြဲ (၁း၁၅) နာရီတြင္ ရပ္နားလိုက္ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

 

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တောင်ကြီး        ဇန်နဝါရီ

 

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့) ကို ဇန်နဝါရီလ(၆)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက  ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူး ဦးကျော်သူဇော် ကအခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက် သည်။

ရှေးဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၃၅)ဦး ရှိသည့်အနက် (၁၁၃)ဦး  တက်ရောက်သဖြင့် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ၏ (၈၃.၇၀%) ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

ထို့နောက် အစည်းအေဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၅)ဦး အတွက် ခွင့်ပန်ကြားခြင်းအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေကတင်ပြပြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၇)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၁)ခု မေးမြန်းခြင်းနှင့် အဆို (၁)ခု တင်သွင်းရာ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီလေးချမ်း၏ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း၌ တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကိုလည်း အထောက်အကူဖြစ်စေရန်အတွက် သက်ငယ်၊ သက်ကြီးမုဒိမ်းမှုများမဖြစ်စေရန် အသိပညာပေးရေး စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် အသီးသီးတွင် မီးလောင်မှုမဖြစ်စေရန်အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ မည်ကဲ့သို့ပြုလုပ်ထားကြောင်း စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းနှင့် ပင်းတယမြို့နယ် မဲနယ်တောင်ကျေးရွာ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ)အား အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းအဆင့် တိုးမြှင့်ပေးပြီး ၉၀x၃၀x၁၂ပေကျောင်းဆောင်အသစ်ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် ငွေကြေးအကူအညီပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဝင်း၏ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံတွင် ဝန်ထမ်းများ၏ အိမ်ရာအဆောက်အဦတိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းနှင့် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်တွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ၅ခုအား ဖွင့်လှစ်တည်ဆောက်ပေးရန်  အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊  မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်း၏ မိုင်းပျဉ်းမြို့ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းနှင့် အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း(ခွဲ) ၄ကျောင်းအတွက် လိုအပ်လျက် ရှိသည့် သိပ္ပံဆောင် ဆောက်လုပ်ခွင့် ရရှိရေး အစီအစဉ် ရှိ/မရှိစပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းများမေးမြန်းရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီး များက ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမောင်၏ နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ မိုင်းဝီးကျေးရွာအုပ်စုမှ ဟိုပန်ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် လော့်နော်ကျေးရွာအုပ်စုအား ကျေးရွာချင်းဆက် ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်ခင်းပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ ကျောက်မဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းထွန်းဉာဏ်၏ ရှမ်းပြည်နယ်ရှိခရိုင်မြို့များတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးဖြတ် စခန်းများနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းများ ထားရှိပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း၏ နမ့်ဆန်မြို့၊ မန်လွယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ မန်လွယ်ချောင်းနှစ်ခုဆုံရာတွင်တည်ရှိသည့် ငါးလုပ်ငန်းစခန်းသည် ထိန်းသိမ်းမည့်သူ မရှိသဖြင့် ပျက်စီးယိုယွင်း လျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိစပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းနှင့် နမ့်ဆန်မြို့ ဓါတ်အားခွဲရုံမှ ပိုလျှံနေသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားများကို မိုးဂဲလ်ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာ များသို့ခွဲဝေပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲသူ အိမ်ခြေ ၅၀၀ဝနှင့်ညီမျှသော ဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းပုံ တိုးချဲ့ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊  ဖယ်ခုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအန်းဂျေလို၏ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ မိုးဗြဲမြို့၏ မြောက်ဘက် မိုးဗြဲရေကာတာ၊ ခ.မ.ရ(၄၂၂)တပ် တည်ရှိရာ မိုးဗြဲ-ဖယ်ခုံ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးအနောက်ဘက်နှင့် ရထားလမ်းကြားရှိ မြေယာစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ခွင့်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းများ မေးမြန်းကြရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများက ပြန်လည် ဖြေကြားကြသည်။

၎င်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်နန်းဝိုးဟိန်း၏ အစီရင်ခံစာအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ယင်းအစီရင်ခံစာအား လွှတ်တော်က မှတ်တမ်းတင်ထားရှိကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာသည်။

ယင်းနောက် မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းမင်းသိန်း၏ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မိုးမိတ်ခရိုင်၊ မဘိမ်းမြို့နယ်၊ ငါးအိုးကျေးရွာအုပ်စုသည် လူဦးရေများပြားလာသည့်အတွက် ဒေသခံလူထု၏တောင်းဆိုတင်ပြချက်အရ ဒေသခံပြည်သူလူထု အကျိုး ရှိလာစေရန် ငါးအိုးကျေးရွာအုပ်စုအား မြို့ပြအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးရန် အဆိုကို ရပ်စောက်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်ညီညီကျော်နှင့် မိုးမိတ်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရီရီဝင်းတို့မှ ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး ယင်းအဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးမိုးအောင်က ရှင်းလင်း ဆွေး‌ေနွးကာ အဆိုကိုအတည်ပြုပေး နိုင်ရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့တင်ပြရာ လွှတ်တော်၏ သဘောထားရယူရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်က သဘောတူ သဖြင့် အဆိုအားအတည်ပြုကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တာ် ဥက္ကဌကကြေညာသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယ)နေ့ကို မွန်းလွဲ (၁) နာရီ ၁၅မိနစ်တွင် ရပ်နားလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ (၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲဆုေပးပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၃၀

2080

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ (၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲဆုေပးပြဲကို ဒီဇင္ဘာ (၃၀)ရက္ ညေန(၆)နာရီက ေအးသာယာေဂါက္ကလပ္တြင္ က်င္းပေၾကာင္းသိရွိရသည္။

(၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲ  ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ဝိုင္းဝန္း ပံ့ပိုးေပးၾကေသာ အလွူရွင္မ်ားအား ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံႏွင့္ ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းတို႔မွ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ဧည့္သည္ေတာ္တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္  ပဥၥမ၊ စတုတၳ၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုဖလားႏွင့္ေငြသားမ်ားကို ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပဥၥမ၊ စတုတၳ၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူ မ်ားအား ဆုဖလားႏွင့္ေငြသားမ်ားကို ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း အေက်ာေပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒသမ၊ န၀မ၊ အဌမ၊ သတၱမ၊ ဆဌမ၊ ပဥၥမ၊ စတုတၳ ဆုရရွိသူမ်ားကို ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအဖြဲ႕ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူမ်ားကို ျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း အေက်ာမဲ့ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒသမ၊ န၀မ၊ အဌမ၊ သတၱမ၊ ဆဌမ၊ ပဥၥမ၊ စတုတၳ ဆုရရွိသူမ်ားကို ျပည္နယ္လူမွုေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍ လည္းေကာင္း၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူမ်ားကို ကေမၻာဇဘဏ္ကုမၸဏီ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ကိုဝင္းမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍ လည္းေကာင္း၊ အသင္းလိုက္အေက်ာေပးၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူမ်ားကို ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အသင္းလိုက္အေက်ာမဲ့ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရွိသူမ်ားကို အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွူး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဝင္းမင္းထြန္းမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ (၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမတံခြန္စိုက္ ဒိုင္းဆုႀကီးရရွိေသာ မူဆယ္(ဂ) အသင္းအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၃၀

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ (၅၉)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက် ပြိုင်ပွဲဆုပေးပွဲကို ဒီဇင်ဘာ (၃၀)ရက် ညနေ(၆)နာရီက အေးသာယာဂေါက်ကလပ်တွင် ကျင်းပကြောင်းသိရှိရသည်။

(၅၉)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက် ပြိုင်ပွဲ  အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်း ပံ့ပိုးပေးကြသော အလှူရှင်များအား ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံနှင့် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းတို့မှ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြသည်။

ဆက်လက်၍ ဧည့်သည်တော်တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွင်  ပဉ္စမ၊ စတုတ္ထ၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူများအား ဆုဖလားနှင့်ငွေသားများကို ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီးတစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပဉ္စမ၊ စတုတ္ထ၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူ များအား ဆုဖလားနှင့်ငွေသားများကို ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်း အကျောပေးပြိုင်ပွဲတွင် ဒသမ၊ န၀မ၊ အဌမ၊ သတ္တမ၊ ဆဌမ၊ ပဉ္စမ၊ စတုတ္ထ ဆုရရှိသူများကို ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးခွန်စံလွင်နှင့် ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူများကို ပြည်နယ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ တစ်ဦးချင်း အကျောမဲ့ပြိုင်ပွဲတွင် ဒသမ၊ န၀မ၊ အဌမ၊ သတ္တမ၊ ဆဌမ၊ ပဉ္စမ၊ စတုတ္ထ ဆုရရှိသူများကို ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍ လည်းကောင်း၊ တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူများကို ကမ္ဘောဇဘဏ်ကုမ္ပဏီ ဥက္ကဌ ဦးအောင်ကိုဝင်းမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍ လည်းကောင်း၊ အသင်းလိုက်အကျောပေးပြိုင်ပွဲတွင် တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူများကို ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အသင်းလိုက်အကျောမဲ့ပြိုင်ပွဲတွင် တတိယ၊ ဒုတိယ၊ ပထမ ဆုရရှိသူများကို အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ဝင်းမင်းထွန်းမှ ဆုချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ (၅၉)ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘောဇတံခွန်စိုက်ဖလား ဂေါက်သီးရိုက် ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမတံခွန်စိုက် ဒိုင်းဆုကြီးရရှိသော မူဆယ်(ဂ) အသင်းအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ ဆုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

 

 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး        ဇန္န၀ါရီ

2085

ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမေန႔) ကို ဇန္န၀ါရီလ(၅)ရက္နံနက္ (၁၀)နာရီက  ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴး ဦးေက်ာ္သူေဇာ္ ကအခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သည္။

ေ႐ွးဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေ၀းတက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၃၅)ဦး ႐ွိသည့္အနက္ (၁၁၇)ဦး  တက္ေရာက္သျဖင့္ တက္ေရာက္ခြင့္႐ွိသူ၏ (၈၆.၆၇%) ျဖစ္ၿပီး အစည္းအေ၀း အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းစတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

ထို႔ေနာက္ အစည္းေအေ၀းမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၁၈)ဦး အတြက္ ခြင့္ပန္ၾကားျခင္းအား ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စိစစ္ေရး ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြကတင္ျပၿပီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေ၀းအထေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၈)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း (၁၂)ခု ေမးျမန္းျခင္းႏွင့္ အဆို (၁)ခု တင္သြင္းရာ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ၏ ႐ွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ နမ့္စန္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ (၅)ခု၊ ၿမိဳ႕ႏွင့္ထိစပ္ေနေသာေက်းရြာအုပ္စုမ်ား၊ ေက်းရြာမ်ားေသာက္သံုးေရလံုေလာက္စြာ ျဖန္႔ျဖဴးေပးႏိုင္မည္ အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊  ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္၏ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ (၇) ရ႐ွိၿပီး လယ္ယာေျမမ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ လဲလွယ္ျခင္း၊ ေပးကမ္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းတို႔ကို တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ တရား၀င္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ၿပီး အမည္ေျပာင္းလဲခြင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မႈ႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္္းသည့္ ေမးခြန္းႏွင့္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာ အုပ္စုအတြင္း႐ွိ ေတာင္ေကြးေက်းရြာ အေျခခံပညာမူလတန္းေက်ာင္းကို အေျခခံပညာမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းအျဖစ္ တိုးျမွင့္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ျခင္း႐ွိ/မ႐ွိႏွင့္ ႐ွိလွ်င္မည္သည့္ႏွစ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္မည္ကိုသိ႐ွိလိုေၾကာင္း စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစုိင္းေက်ာက္၏ တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေရေပးေရးအတြက္ ခန္႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္း ေလးေထာင့္သံုးရာအနက္ လုပ္ငန္းစတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ က်ပ္သိန္းသံုးရာကို ခြင့္ျပဳခ်မွတ္ေပးခဲ့ရာ ေရပိုက္မ်ား၀ယ္ယူစုေဆာင္းထား႐ွိ ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ က်ပ္သိန္းေလးေထာင္ကို ခ်မွတ္ေပးႏိုင္ပါရန္  စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္း၀မ္းဆန္၏ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ျပည္သူလူထုမ်ား က်န္းမာေရးေစာင့္ေ႐ွာက္မႈခံယူရန္ အခက္အခဲမ်ား႐ွိသည့္အတြက္ လစ္လပ္လ်က္႐ွိေသာ လက္ေထာက္ဆရာ၀န္ (၃)ဦးႏွင့္ သြားဖက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္ (၁)ဦးအား အျမန္ဆံုးခန္႔ထားေပးႏိုင္ျခင္း အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီး မ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီေလးခ်မ္း၏ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ ပန္းစစ္ေက်းရြာ၊ ပန္းစစ္ေရထြက္ေရအား မေလ်ာ့နည္းေစရန္ ပန္းစစ္ေရထြက္႐ွိရာ ေတာင္တန္းတစ္ေလွ်ာက္သစ္ေတာမ်ား မျပဳန္းတီးရန္အတြက္ မည္သို႔ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည္ကို သိ႐ွိလိုေၾကာင္း စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ သစ္ခြပန္းမ်ားထြက္႐ွိသည့္ေဒသမ်ား၌ သစ္ခြပန္းမ်ား မ်ိဳးမျပဳန္းေစရန္အတြက္ သစ္ခြပန္းဥယ်ာဥ္ၿခံမ်ားျပဳလုပ္သည့္စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္၍ေဆာင္ရြက္ရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အတြင္း႐ွိ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားသည္ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းဦးစီးဌာနမွ ပံုစံ(၇)၊ ေျမစာရင္းပံုစံ (၁၀၅)ကို ၾကန္႔ၾကာမႈမ႐ွိဘဲ ရ႐ွိရန္အတြက္ အေၾကာင္းမဲ့ၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ 

မ႐ိုးသားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚပါက ႐ွိေနပါက မည္သည့္ေနရာသို႔ လိပ္မူ၍ တိုင္ၾကားရမည္ကို သိ႐ွိလိုပါေၾကာင္း စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္း၊   ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေအာင္ေက်ာ္ဦး၏ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကာလိ-မိုင္း႐ွဴးလမ္းမွ လြယ္ဆိုင္သို႔ ရြာခ်င္းဆက္လမ္းပိုင္းကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္သို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိႏွင့္ ႐ွိပါက မည္သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အနီးကပ္ဆံုး လ်ာထားသည္ ကို သိ႐ွိလိုေၾကာင္းစပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းႏွင့္ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ကာလိ-နမ့္ပါမန္း-၀မ္တံုလမ္းပိုင္းမွ က်န္နမ့္ပါမန္း-၀မ္တံုလမ္းပိုင္းကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္သို႔ အဆင့္ျမွင့္တင္ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ ႏွင့္႐ွိပါက မည္သည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အနီးကပ္ဆံုးလ်ာထားသည္ ကို သိ႐ွိလိုေၾကာင္းစပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွ၀င္း၏ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထမ္ယမ္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ေနာင္ခစ္ေက်းရြာအုပ္စုအတြင္း႐ွိ ေက်းရြာ (၅)ရြာအတြက္ ဆိုလာမီး ၁၂၇လံုးအား ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္မည့္အစီအစဥ္ ႐ွိ/မ႐ွိစပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း၊ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအးမင္းစိုး၏ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳင္တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ယိုယြင္းေနမႈ၊ ေဆး႐ံုအဂၤါႏွင့္ မညီညြတ္မႈ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားသာမက ခရီးသြားျပည္သူမ်ားအတြက္ပါ အားထားရေသာေဆး႐ံုကို စံကိုက္အညီ တိုးခ်ဲ႕ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္႐ွိ/မ႐ွိ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းၾကရာ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ ေျဖၾကားၾကသည္။

၎ေနာက္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၏ ေနာက္ထပ္ ဘ႑ာေငြခြဲေ၀ သံုးစြဲေရးဥပေဒၾကမ္းအား  ႐ွမ္းျပည္နယ္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးစိုင္း႐ွဲန္တစ္လံုက ႐ွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ွိပါက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္းအႀကီးအမွဴးထံ ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက္ညေနတြင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအဆိုအား ဇန္န၀ါရီလ(၉)ရက္၊ တနလၤာေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာ သည္။

ဆက္လက္၍ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ႐ွမ္းျပည္နယ္ ယစ္မ်ိဳးခြန္ေကာက္ခံေရး ဥပေဒ(မူၾကမ္း)အား ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးမိုးေအာင္က လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလိုေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ွိပါက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္း အႀကီးအမွဴးထံ (၆-၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား ေပးပို႔ရန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာ သည္။

ယင္းေနာက္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းမင္းသိန္း၏ ႐ွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္္း) မိုးမိတ္ခ႐ိုင္၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ငါးအိုးေက်းရြာအုပ္စုသည္ လူဦးေရမ်ားျပားလာသည့္အတြက္ ေဒသခံလူထု၏ေတာင္းဆိုတင္ျပခ်က္အရ ေဒသခံျပည္သူလူထု အက်ိဳး႐ွိလာေစရန္ ငါးအိုးေက်းရြာအုပ္စုအား ၿမိဳ႕ျပအဆင့္သို႔ တိုးျမွင့္သတ္မွတ္ေပးရန္ အဆိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းၿပီး ယင္းအဆိုကို ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမရီႏိ်ဳ႕က ေထာက္ခံေဆြးေႏြး၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ အဆံုးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္ ယင္းအဆိုကိုေဆြးေႏြးလိုသည့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား႐ွိပါက ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ံုး၀န္ထမ္း အႀကီးအမွဴးထံ ဇန္န၀ါရီလ (၅)ရက္ညေနတြင္ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းအဆိုအား ဇန္န၀ါရီလ(၆)ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ႐ွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀း (ပထမ)ေန႔ကို မြန္းလြဲ (၂း၀၀) နာရီတြင္ ရပ္နားလိုက္ေၾကာင္းသိ႐ွိရသည္။

 

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တောင်ကြီး        ဇန်နဝါရီ

 

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့) ကို ဇန်နဝါရီလ(၅)ရက်နံနက် (၁၀)နာရီက  ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ တက်ရောက် ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူး ဦးကျော်သူဇော် ကအခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက် သည်။

ရှေးဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၃၅)ဦး ရှိသည့်အနက် (၁၁၇)ဦး  တက်ရောက်သဖြင့် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ၏ (၈၆.၆၇%) ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

ထို့နောက် အစည်းအေဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၈)ဦး အတွက် ခွင့်ပန်ကြားခြင်းအား ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေး ကော်မတီအတွင်းရေးမှူး နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေကတင်ပြပြီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၈)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း (၁၂)ခု မေးမြန်းခြင်းနှင့် အဆို (၁)ခု တင်သွင်းရာ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ၏ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ နမ့်စန်မြို့၊ မြို့ပေါ်ရပ်ကွက် (၅)ခု၊ မြို့နှင့်ထိစပ်နေသောကျေးရွာအုပ်စုများ၊ ကျေးရွာများသောက်သုံးရေလုံလောက်စွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်မည် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊  ရပ်စောက်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်ညီညီကျော်၏ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ (၇) ရရှိပြီး လယ်ယာမြေများရောင်းချခြင်း၊ လဲလှယ်ခြင်း၊ ပေးကမ်းခြင်း၊ လွှဲ‌ေပြာင်းခြင်း၊ ပေါင်နှံခြင်းတို့ကို တည်ဆဲဥပဒေနှင့်အညီ တရားဝင် စာချုပ်စာတမ်းမှတ်ပုံတင်ပြီး အမည်ပြောင်းလဲခွင့် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှုရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းနှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ အလယ်ချောင်ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ တောင်ကွေးကျေးရွာ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်းကို အခြေခံပညာမူလတန်းလွန်ကျောင်းအဖြစ် တိုးမြှင့်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ခြင်းရှိ/မရှိနှင့် ရှိလျှင်မည်သည့်နှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မည်ကိုသိရှိလိုကြောင်း စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျောက်၏ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဖြတ်မြို့၊ မြို့ရေပေးရေးအတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် ကျပ်သိန်း လေးထောင့်သုံးရာအနက် လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ကျပ်သိန်းသုံးရာကို ခွင့်ပြုချမှတ်ပေးခဲ့ရာ ရေပိုက်များဝယ်ယူစုဆောင်းထားရှိ ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျပ်သိန်းလေးထောင်ကို ချမှတ်ပေးနိုင်ပါရန်  စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ မိုင်းခတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းဝမ်းဆန်၏ မိုင်းခတ်မြို့နယ်ရှိ ပြည်သူလူထုများ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူရန် အခက်အခဲများရှိသည့်အတွက် လစ်လပ်လျက်ရှိသော လက်ထောက်ဆရာဝန် (၃)ဦးနှင့် သွားဖက်ဆိုင်ရာ ဆရာဝန် (၁)ဦးအား အမြန်ဆုံးခန့်ထားပေးနိုင်ခြင်း အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းများမေးမြန်းရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီး များက ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ (ခ) ဦးညီလေးချမ်း၏ ပင်းတယမြို့နယ်၊ ပန်းစစ်ကျေးရွာ၊ ပန်းစစ်ရေထွက်ရေအား မလျော့နည်းစေရန် ပန်းစစ်ရေထွက်ရှိရာ တောင်တန်းတစ်လျှောက်သစ်တောများ မပြုန်းတီးရန်အတွက် မည်သို့ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရမည်ကို သိရှိလိုကြောင်း စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ သစ်ခွပန်းများထွက်ရှိသည့်ဒေသများ၌ သစ်ခွပန်းများ မျိုးမပြုန်းစေရန်အတွက် သစ်ခွပန်းဥယျာဉ်ခြံများပြုလုပ်သည့်စီမံကိန်းများ ချမှတ်၍ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တောင်သူလယ်သမားများသည် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့် စာရင်းဦးစီးဌာနမှ ပုံစံ(၇)၊ မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)ကို ကြန့်ကြာမှုမရှိဘဲ ရရှိရန်အတွက် အကြောင်းမဲ့ကြန့်ကြာမှုနှင့် 

မရိုးသားမှုများဖြစ်ပေါ်ပါက ရှိနေပါက မည်သည့်နေရာသို့ လိပ်မူ၍ တိုင်ကြားရမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်း၊   ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းအောင်ကျော်ဦး၏ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ကာလိ-မိုင်းရှူးလမ်းမှ လွယ်ဆိုင်သို့ ရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းကို ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် ရှိပါက မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် အနီးကပ်ဆုံး လျာထားသည် ကို သိရှိလိုကြောင်းစပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းနှင့် ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ ကာလိ-နမ့်ပါမန်း-ဝမ်တုံလမ်းပိုင်းမှ ကျန်နမ့်ပါမန်း-ဝမ်တုံလမ်းပိုင်းကို ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်သို့ အဆင့်မြှင့်တင်ဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ နှင့်ရှိပါက မည်သည့်ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် အနီးကပ်ဆုံးလျာထားသည် ကို သိရှိလိုကြောင်းစပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်း၏ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ ထမ်ယမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ခစ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာ (၅)ရွာအတွက် ဆိုလာမီး ၁၂၇လုံးအား ခွင့်ပြုပေးနိုင်မည့်အစီအစဉ် ရှိ/မရှိစပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း၊ ရွာငံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအေးမင်းစိုး၏ ရွာငံမြို့နယ်၊ မြိုင်တိုက်နယ်ဆေးရုံ ယိုယွင်းနေမှု၊ ဆေးရုံအဂင်္ါနှင့် မညီညွတ်မှု၊ ဒေသခံပြည်သူများသာမက ခရီးသွားပြည်သူများအတွက်ပါ အားထားရသောဆေးရုံကို စံကိုက်အညီ တိုးချဲ့ပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းများမေးမြန်းကြရာ သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများက ပြန်လည် ဖြေကြားကြသည်။

၎င်းနောက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခု၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ နောက်ထပ် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေ သုံးစွဲရေးဥပဒေကြမ်းအား  ရှမ်းပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလိုသည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်းအကြီးအမှူးထံ ဇန်နဝါရီလ (၅)ရက်ညနေတွင် အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်းနှင့် ယင်းအဆိုအား ဇန်နဝါရီလ(၉)ရက်၊ တနလင်္ာနေ့တွင် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာ သည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရှမ်းပြည်နယ် ယစ်မျိုးခွန်ကောက်ခံရေး ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးစိုးမိုးအောင်က လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးလိုသော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်း အကြီးအမှူးထံ (၆-၂-၂၀၁၇)ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထား ပေးပို့ရန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာ သည်။

ယင်းနောက် မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးမင်းမင်းသိန်း၏ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) မိုးမိတ်ခရိုင်၊ မဘိမ်းမြို့နယ်၊ ငါးအိုးကျေးရွာအုပ်စုသည် လူဦးရေများပြားလာသည့်အတွက် ဒေသခံလူထု၏တောင်းဆိုတင်ပြချက်အရ ဒေသခံပြည်သူလူထု အကျိုးရှိလာစေရန် ငါးအိုးကျေးရွာအုပ်စုအား မြို့ပြအဆင့်သို့ တိုးမြှင့်သတ်မှတ်ပေးရန် အဆိုကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းပြီး ယင်းအဆိုကို ဖယ်ခုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မေရီနျို့က ထောက်ခံဆွေးနွေး၍ လွှတ်တော်တွင် လက်ခံဆွေးနွေးရန်သင့်/မသင့် အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့် ယင်းအဆိုကိုဆွေးနွေးလိုသည့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးဝန်ထမ်း အကြီးအမှူးထံ ဇန်နဝါရီလ (၅)ရက်ညနေတွင် အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်းနှင့် ယင်းအဆိုအား ဇန်နဝါရီလ(၆)ရက် သောကြာနေ့တွင် ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမ)နေ့ကို မွန်းလွဲ (၂းဝ၀) နာရီတွင် ရပ်နားလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

ဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(ေနာက္ဆုံး)ပတ္ ေတာင္ႀကီး၌က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဒီဇင္ဘာ - ၃၁

2079

တစ္မ်ိဳးသားလုံးက်န္းမာသန္စြမ္းၿပီး ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ လူထုလွုပ္ရွားမွု အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ လူထု စုေပါင္းလမ္းေလ်ာက္ ပြဲ (ေနာက္ဆုံး)ပတ္ကို ဒီဇင္ဘာ (၃၁)ရက္နံနက္(၅)နာရီ(၄၅)မိနစ္က ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီး ေရွ႕စုရပ္မွစတင္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးက ေသနတ္ပစ္ ေဖာက္၍ တာလြတ္ေပးရာ ၿမိဳ႕မေစ်းႀကီးေရွ႕မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းအတိုင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေရွ႕မွ တဆင့္ ေျမာက္ဘက္ရွိ ႐ုံးႀကီးလမ္းအတိုင္းဆက္လက္ လမ္းေလ်ာက္ ဆင္ႏႊဲကာ ျပည္နယ္အားကစားကြင္း သို႔ ေရာက္ရွိၾကသည္။

ဆက္လက္၍ျပည္နယ္ေဘာလုံးကြင္းႀကီး၌ ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းအတြဲ(၁)၊ အတြဲ(၂)တို႔ ကို စုေပါင္းေလ့က်င့္မွုမ်ားျပဳလုပ္ၾကၿပီး၊ အဆိုပါလူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္/ ခရိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဆရာဆရာမမ်ား၊ လူမွုေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွူးမ်ား၊ ေဒသခံ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား(၁၂၃၅၈)ေက်ာ္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

တောင်ကြီး ဒီဇင်ဘာ - ၃၁

 

တစ်မျိုးသားလုံးကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် လူထုလှုပ်ရှားမှု အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးမြို့ လူထု စုပေါင်းလမ်းလျောက် ပွဲ (နောက်ဆုံး)ပတ်ကို ဒီဇင်ဘာ (၃၁)ရက်နံနက်(၅)နာရီ(၄၅)မိနစ်က မြို့မစျေးကြီး ရှေ့စုရပ်မှစတင်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးက သေနတ်ပစ် ဖောက်၍ တာလွတ်ပေးရာ မြို့မစျေးကြီးရှေ့မှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းအတိုင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရှေ့မှ တဆင့် မြောက်ဘက်ရှိ ရုံးကြီးလမ်းအတိုင်းဆက်လက် လမ်းလျောက် ဆင်နွှဲကာ ပြည်နယ်အားကစားကွင်း သို့ ရောက်ရှိကြသည်။

ဆက်လက်၍ပြည်နယ်ဘောလုံးကွင်းကြီး၌ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းအတွဲ(၁)၊ အတွဲ(၂)တို့ ကို စုပေါင်းလေ့ကျင့်မှုများပြုလုပ်ကြပြီး၊ အဆိုပါလူထုလမ်းလျောက်ပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၊ ဆရာဆရာမများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဒေသခံ မိဘပြည်သူများ၊ ကုမ္ပဏီအဖွဲ့ အစည်းများ စုစုပေါင်းအင်အား(၁၂၃၅၈)ကျော်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

More Articles...

  1. ပုံမွန္ကာကြယ္ေဆးထိုးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရး ဦးေဆာင္ပံ့ပိုးမွုရယူမွုအသိေပးရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ
  2. မူးယစ္ေဆးျဖတ္ကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသို႔ ေထာက္ပံ့ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာေရးအခမဲ့ကြင္းဆင္းကုသ
  3. ဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(စတုတၳ)ပတ္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕၌က်င္းပ
  4. ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ (၅၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ကေမၻာဇတံခြန္စိုက္ဖလား ေဂါက္သီးရိုက္ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲက်င္းပ
  5. United Paint Group Co.,Ltd အေရာင္းစင္တာအေဆာက္အဦဖြင့္ပြဲ
  6. ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခရစၥမတ္အႀကိဳ မိတ္ဆုံစားပြဲတက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္
  7. သုတ၊ ရသ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲက်င္းပ
  8. လြတ္လပ္ေရးေန႔အႀကိဳေက်ာင္းတြင္းစာေပေဟာေျပာပြဲက်င္းပ
  9. ဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(တတိယ)ပတ္ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၌က်င္းပဒီဇင္ဘာအားကစားလ လူထုလမ္းေလ်ာက္ပြဲ(တတိယ)ပတ္ လားရွိုးၿမိဳ႕၌က်င္းပ
  10. ကမၻာ့ဗုဒၶသာသနျပဳ ေအာက္စ္ဖို႔ဒ္ဆရာေတာ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာ ဘဒၵႏၲဓမၼသာမိ၏ (၅၂)ႏွစ္ျပည့္ ဝိဇာတပူဇာေမြးေန႔အလွူေတာ္မဂၤလာက်င္းပ

အစိုးရအဖွဲ့

လွှတ်တော်

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

မူလသို့

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

tine-sar ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) မိုးနဲ၊ လင်းခေး၊ မောက်မယ်၊ မိုင်းပန်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 162 guests and no members online

Latest Updates