လွှတ်တော်

ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ရုံး

 

ဗိုလ်ချုပ်လမ်းနှင့် အိမ်တော်လမ်းထောင့်(အပေါ်မီးပွိုင့်)

သစ်တောရပ်ကွက်၊ တောင်ကြီးမြို့၊

ဖုန်း- (၁၈၁)၂၁၂၁၁၁၁ 

တိုင်ကြားစာများစိစစ်ရေးကော်မတီ

 

 

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
ဦးခွန်ဟန်သိန်းဦး မောက်မယ်မဲဆန္ဒနယ် (၂) ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးစိုင်းသန်းမောင် ကျောက်မဲမဲဆန္ဒနယ် (၂) အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းစံအေး သိန္နီမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းအောင်ခမ်း မိုင်းပန်မဲဆန္ဒနယ် (၂) အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းသူရိန်ဦး နမ့်စန်မဲဆန္ဒနယ် (၂) အတွင်းရေးမှူး

 

 

တိုင်ကြားစာများ စိစစ်ရေးကော်မတီ

 

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

 

၁။ ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋသည် ကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေး အပ်နိုင်သည်။

 

ကော်မတီ၏တာဝန်

 

၂။ ကော်မတီသည် -

(က) ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋထံ လိပ်မူ၍ တိုင်ကြားလာသည့်  ကိစ္စရပ်များအားစိစစ်ရန် ပြည်နယ် လွတ်တော် ဥက္ကဋက တာဝန်ပေးအပ်လျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ ကော်မတီ၏တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောတားမှတ်ချက်တို့ကို ပြည်နယ်လွတ် ဥက္ကဋထံ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။

(ခ ) ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တိုင်ကြားချက်အရ စိစစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ပြည်နယ်လွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်၍ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်လျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ ကော်မတီ၏တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်ကို ပြည်နယ်လွတ် အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။

(ဂ ) သက်ဆိုင်ရာဌာန၊အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သည်။

 

၃။ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီတစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော် လည်းကောင်း၊ကော်မတီဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုလည်းကောင်း၊ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြည်နယ်လွတ်တော်သို့ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို  အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍  အမှုတွဲအဖြစ် တပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွတ်တော်သို့ ပေးပို့ရမည်။

 

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်

 

၄။ ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပုဒ်မ

၆၃ ပါ ပြဋာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။

 

၅။ ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာ

နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၆၄ပါ ပြဋာန်းချက်များနှင့်အညီ   ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋထံ တင်ပြရမည်။

 

၆။ ကော်မတီဝင်များသည် -

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဋာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ ) ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျက် ပြည်နယ် လွတ်တော်ဥက္ကဋထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

 

ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်

 

၇။ ကော်မတီဝင်များသည် ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ဖြစ်စေ၊ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားရာ၌လည်းကောင်း ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်များဆိုင်ရာ ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် လွတ်တော်က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။

 

၈။ ကော်မတီဝင်များသည် -

(က) ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ၊ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ ) ကော်မတီအစည်းအဝေးများ  တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့၏ အကြီးအမှူးမှတဆင့်  ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။

(ဂ ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည်။

 

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေး ဆိုင်ရာ ကော်မတီ

ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း

 

၁။ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၏ တိုင်းဒေသကြီး (သို့မဟုတ်) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၂၁၊ ၂၂ နှင့် ၈၀(ခ)အရ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်-

 

(က) ဦးခွန်ဒီဂေါလ် လွိုင်လင်မဲဆန္ဒနယ် (၁) ဥက္ကဋ္ဌ
( ခ) ဦးကိန်မိုင် မူဆယ်မဲဆန္ဒနယ် (၂) အဖွဲ့ဝင်
( ဂ) ဦးမြင့်စိုးနိုင် ရပ်စောက်မဲဆန္ဒနယ် (၂) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးမောရှည် မိုင်းဖြတ်မဲဆန္ဒနယ် (၂) အဖွဲ့ဝင်
( င) ဒေါ်တင်မေထွန်း တာချီလိတ်မဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
( စ) ဒေါက်တာထွန်းအောင် ညောင်ရွှေမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဆ) ဦးစိုင်းတင်ဦး နမ့်ခမ်းမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
( ဇ) ဦးစိုင်းကြူ လားရှိုးမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
( စျ) ဦးစောလုံ မိုးနဲမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
(ည) ဦးဇော်ဦး နမ္မတူမဲဆန္ဒနယ် (၁) အတွင်းရေးမှူး

 

 

၂။ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌသည် ကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်း (၁)နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည် သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သလို လဲလှယ်တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

 

 

တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များ

 

၃။ " တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ" ၏ တာဝန်၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ရပိုင်ခွင့်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်-

 

(က) ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်သည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ အပ်နှင်းထားသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အရေးကို လိုအပ်သည့်အခါ စနစ်တကျနှင့် ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ လေ့လာတင်ပြနိုင်ရမည်။

(ခ) ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာနှင့်  စပ်လျဉ်း၍ တင်ပြချက်များအပေါ်  ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက အခါအားလျော်စွာ ပေးအပ်သည့်တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရမည်။

(ဂ) တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ (၂၄)အရ လည်းကောင်း၊ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၆၃(က)(ခ)(ဂ)(ဃ)အရ လည်းကောင်း၊ နည်းဥပဒေ ၆၄ (က)(ခ)(ဂ)(ဃ)အရ လည်းကောင်း လိုက်နာဆောင်ရွက် တင်ပြရမည်။

(ဃ) ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီဝင်တစ်ဦးပြောဆိုသော (သို့မဟုတ်) ပြုလုပ်သော ကိစ္စကို သော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီတွင် ဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကို သော်လည်းကောင်း ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်း မရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့် အတူပူးတွဲ၍ အမှုတွဲဖြင့် တစ်ပေါင်းတည်း ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံးသို့ ပေးပို့ရမည်။

(င) အထက်အပိုဒ်(ဃ)အရ ကော်မတီ၏ တင်ပြချက်နှင့် အကြံပြုချက်များသည် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များ ဖြစ်ရမည့်အပြင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများအရေးတွင် အကျုံးဝင်သော တင်ပြချက်၊ အကြံပြုချက်များလည်း ဖြစ်ရမည်။

(စ) ကော်မတီတွင် လုပ်ငန်းတာဝန်အရ ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆောင်ရွက်ရန် တာဝန်ပေးအပ်သည့်အခါ ဆောင်ရွက်သည့် ကာလများတွင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အဖွဲ့က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များ ရရှိခံစားခွင့်ရှိသည်။

 

ဘတ်ဂျက်စိစစ်ရေးကော်မတီ

 

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
ဦးစိုင်းအိုက်အေး လင်းခေးမဲဆန္ဒနယ် (၁) ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးသိန်းထွန်း ရွာငံမဲဆန္ဒနယ် (၂) အဖွဲ့ဝင်
ဦးမိုင်းအုဏ်းခိုင် မန်တုံမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းဆန်စိန် တန့်ယန်းမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
ဦးထွန်းရင် ကွမ်းလုံမဲဆန္ဒနယ် (၂) အတွင်းရေးမှူး

 

 

ဘတ်ဂျက် စိစစ်ရေးကော်မတီ

 

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

 

၁။ ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋသည် ကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်းတစ်နှစ် ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

 

ကော်မတီ၏တာဝန်

 

၂။ ကော်မတီသည် -

(က) ပြည်နယ်လွတ်တော်က ခွင့်ပြုထားသောငွေကို ထိရောက်မှန်ကန်စွာ သုံးစွဲခြင်း ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးရမည်။ စစ်ဆေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းဌာနများသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်သည်။

(ခ ) ပြည်နယ်လွတ်တော်၏ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋက တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်လျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ ကော်မတီ၏တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်ကို ပြည်နယ်လွတ်တော် အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။

(ဂ ) ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၏ တင်ပြချက်အရ စိစစ်ရန်လိုအပ်သည်ဟု ပြည်နယ်လွတ်တော်ကဆုံးဖြတ်၍ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းဖြစ်လျှင် လိုအပ်သလိုစိစစ်၍ ကော်မတီ၏ တွေ့ရှိချက်နှင့် သဘောထားမှတ်ချက်ကို ပြည်နယ်လွတ် အစည်းအဝေးသို့ ပြန်လည်တင်ပြရမည်။

(ဃ) သက်ဆိုင်ရာဌာန၊အဖွဲ့အစည်းတို့နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သည်။

 

 

၃။ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီတစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုလည်းကောင်း၊ ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို  အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍   ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြည်နယ်လွတ်တော်သို့ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို  အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍  အမှုတွဲအဖြစ် တပေါင်းတည်း   ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွတ်တော်သို့ ပေးပို့ရမည်။

 

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်

 

၄။ ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပုဒ်မ၆၃ပါ ပြဋာန်းချက်များနှင့် အညီ ကျင်းပရမည်။

 

၅။ ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေပုဒ်မ ၆၄ပါ ပြဋာန်းချက်များနှင့်အညီ   ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋထံ တင်ပြရမည်။

 

၆။ ကော်မတီဝင်များသည် -

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဋာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ ) ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျက် ပြည်နယ် လွတ်တော်ဥက္ကဋထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

 

ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်

 

၇။ ကော်မတီဝင်များသည် ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ဖြစ်စေ၊ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားရာ၌လည်းကောင်း ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်များဆိုင်ရာ ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် လွတ်တော်က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။

 

 

၈။ ကော်မတီဝင်များသည် -

(က) ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီးသို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ၊ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ ) ကော်မတီအစည်းအဝေးများ  တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း   သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့၏ အကြီးအမှူးမှ တဆင့်  ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်။

(ဂ ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

 

ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ

 

စဉ် အမည်       မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
(က) ဦးစိုင်းညွန့်ဝင်း မိုင်းဖြတ်မဲဆန္ဒနယ် (၁) ဥက္ကဋ္ဌ
( ခ) ဦးစိုင်းကံ မိုင်းရှူးမဲဆန္ဒနယ် (၂) အဖွဲ့ဝင်
( ဂ) ဦးစိုင်းမွန်း(ခ)စိုင်းကျော်ထွန်း ကွန်ဟိန်းမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
(ဃ) ဦးအာဗြာဟန် ဖယ်ခုံမဲဆန္ဒနယ် (၂) အဖွဲ့ဝင်
( ဋ) ဦးဇော်ဇော် မဘိမ်းမဲဆန္ဒနယ် (၁) အတွင်းရေးမှူး

101

102

103

104

105

106

107

108

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

လွှတ်တော်

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)တွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းပြင်း၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယောင်း၊ မိုင်းဆတ်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

 

We have 33 guests and no members online