ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီတို႔၏ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ေမ-၄

66

သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕အမွတ္(၄)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခား ေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီတို႔၏ လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္း အစည္းအေဝးကို ေမ ၄ ရက္ မြန္းလႊဲ ၁ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္မွ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ သိမ္းဆည္းေျမမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ပိုင္ေရး ဆိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားထံ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္အား ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ ရန္ႏွင့္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္အလိုက္ စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ ၄ ဖြဲ႕ကို လယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ျခင္း ခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ၏ (၁၃.၂.၂၀၁၈) ရက္စြဲပါအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၁/ ၂၀၁၈)ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္သို႔လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕အမွတ္(၄)အေနျဖင့္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႕(၄)ဖြဲ႕မွာ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မ်ားက အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားက ဒုတိယအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္တို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ဌာနအႀကီးအကဲမ်ားက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း တာဝန္ေပးအပ္ထားရွိပါေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားအေနျဖင့္ သိမ္းဆည္းခံရေသာ ေျမမ်ားအား စြန္႔လႊတ္ျခင္းမရွိသည့္ အေၾကာင္းအရင္း၊ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကို ကာယကံရွင္မ်ားထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ေရး သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားမွ စီမံ ခန္႔ခြဲထားမႈ ရွိ/ မရွိ၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးထံ လက္ေရာက္အပ္ႏွံၿပီးေသာ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကို မူလပိုင္ရွင္ မ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီးစီးမႈအေျခအေန၊ စြန္႔လႊတ္ေျမယာမ်ားအား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ္လည္း ကာယကံရွင္နစ္နာသူမ်ားထံသို႔ ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ ၾကန္႔ၾကာေနျခင္း၊ ေျမယာအျငင္းပြားေနသျဖင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ အေျခအေန၊ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကို မူလလုပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ သက္ဆိုင္သူမ်ားထံသို႔ အျမန္ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္ေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေတြ႕ႀကဳံရသည့္အခက္အခဲမ်ား၊ စြန္႔လြတ္ေျမစာရင္းအား အမ်ားျပည္သူတို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသိေပးမႈ ရွိ/ မရွိ စိစစ္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕အမွတ္(၄) အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ေျမသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ နစ္နာမႈတိုင္ၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနႏွင့္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္ စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားက ထုတ္ျပန္သည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာအုပ္စုစိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားသို႔ ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားရွင္းလင္းမႈ ရွိ/ မရွိတို႔ကို ဗဟိုေကာ္မတီသို႔ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ေန႔မွ (၃)လအတြင္း စိစစ္တင္ျပရန္ တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ယခင္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစီရင္ခံစာအပိုင္းမ်ားမွ စိစစ္ေျဖရွင္းရ မည့္ အမႈကိစၥေပါင္း (၂၃၃၃)မႈအနက္ (၂၃၂၆)မႈကိုလည္းေကာင္း၊ တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကားစာအမႈကိစၥေပါင္း (၂၂၅)မႈအနက္ (၁၈၃)မႈကို လည္းေကာင္း၊ ယခုလယ္ယာေျမႏွင့္အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီမွ ေပးပို႔လာေသာအမႈကိစၥေပါင္း(၄၅၉)မႈအနက္ (၃၃၅)မႈကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီမ်ားသို႔ တင္ျပတိုင္ၾကားသည့္အမႈကိစၥေပါင္း (၆၃၄)မႈအနက္ (၃၄၃)မႈ ကိုလည္းေကာင္း စိစစ္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး က်န္ရွိသည့္အမႈမ်ားကိုလည္း ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ အေနျဖင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္အညီ အျမန္ဆုံးစိစစ္ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕အမွတ္(၄) ဒုတိယအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးက သိမ္းဆည္းေျမ ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမ မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး၊ ျပည္နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲ ေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမႉး ဦးသိန္းဦးက ရွမ္းျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္း ျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္း ကာ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးတို႔က အေထြေထြေဆြးေႏြး တင္ျပၾကၿပီး၊ သိမ္းဆည္းေျမဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ အဖြဲ႕အမွတ္(၄)အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီတို့၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပ

တောင်ကြီး မေ-၄

သိမ်းဆည်းမြေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့အမှတ်(၄)နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် လယ်ယာမြေနှင့် အခြား မြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီတို့၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို မေ ၄ ရက် မွန်းလွှဲ ၁ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ အဆင့်ဆင့်မှ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဝန်ကြီးဌာနများ၊ အဖွဲ့အစည်းများမှ သိမ်းဆည်းမြေများအား သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ရေး ဆိုင်ခွင့်ရှိသူများထံ ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အား ပိုမိုထိရောက်အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင် ရန်နှင့် တွေ့ကြုံရသည့် အခက်အခဲများကို ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန်အတွက် နေပြည်တော်ကောင်စီ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အလိုက် စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ ၄ ဖွဲ့ကို လယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်း ခြင်း ခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ၏ (၁၃.၂.၂၀၁၈) ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁/ ၂၀၁၈)ဖြင့်ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားရှိပြီး ရှမ်းပြည်နယ်သို့လုပ်ငန်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့အမှတ်(၄)အနေဖြင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းအဖွဲ့(၄)ဖွဲ့မှာ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် များက အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ဒုတိယဝန်ကြီးများက ဒုတိယအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များအဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်လွှတ်တော်တို့မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ ဌာနအကြီးအကဲများက အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် လည်းကောင်း တာဝန်ပေးအပ်ထားရှိပါကြောင်း၊ အဆိုပါ စိစစ်ရေးအဖွဲ့များအနေဖြင့် သိမ်းဆည်းခံရသော မြေများအား စွန့်လွှတ်ခြင်းမရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ စွန့်လွှတ်မြေများကို ကာယကံရှင်များထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ရေး သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့များမှ စီမံ ခန့်ခွဲထားမှု ရှိ/ မရှိ၊ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ လက်ရောက်အပ်နှံပြီးသော စွန့်လွှတ်မြေများကို မူလပိုင်ရှင် များထံသို့ ပြန်လည်ပေးအပ်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ၊ စွန့်လွှတ်မြေယာများအား ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန် အကြောင်းကြားထားသော်လည်း ကာယကံရှင်နစ်နာသူများထံသို့ ခိုင်လုံသောအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ကြန့်ကြာနေခြင်း၊ မြေယာအငြင်းပွားနေသဖြင့် ပြန်လည်ခွဲဝေပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးသည့် အခြေအနေ၊ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်မြေများကို မူလလုပ်ကိုင်ခဲ့သော သက်ဆိုင်သူများထံသို့ အမြန် ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် တွေ့ကြုံရသည့်အခက်အခဲများ၊ စွန့်လွတ်မြေစာရင်းအား အများပြည်သူတို့ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ အသိပေးမှု ရှိ/ မရှိ စိစစ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း၊ သိမ်းဆည်းမြေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့အမှတ်(၄) အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြောကြားသွားသည်။

မြေသိမ်းဆည်းခံရမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နစ်နာမှုတိုင်ကြားချက်များအပေါ် မြေပြင်ကွင်းဆင်း ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေနှင့် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည် စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီနှင့် နေပြည်တော်၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီများက ထုတ်ပြန်သည့် ညွှန်ကြားချက်များကို မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုစိစစ်ရေးကော်မတီများသို့ ထပ်ဆင့်ညွှန်ကြားရှင်းလင်းမှု ရှိ/ မရှိတို့ကို ဗဟိုကော်မတီသို့ စတင်ဖွဲ့စည်းသည့်နေ့မှ (၃)လအတွင်း စိစစ်တင်ပြရန် တာဝန်ပေးအပ်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ယခင်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်အစီရင်ခံစာအပိုင်းများမှ စိစစ်ဖြေရှင်းရ မည့် အမှုကိစ္စပေါင်း (၂၃၃၃)မှုအနက် (၂၃၂၆)မှုကိုလည်းကောင်း၊ တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားစာအမှုကိစ္စပေါင်း (၂၂၅)မှုအနက် (၁၈၃)မှုကို လည်းကောင်း၊ ယခုလယ်ယာမြေနှင့်အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီမှ ပေးပို့လာသောအမှုကိစ္စပေါင်း(၄၅၉)မှုအနက် (၃၃၅)မှုကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်နှင့် ခရိုင်၊ မြို့နယ်ကော်မတီများသို့ တင်ပြတိုင်ကြားသည့်အမှုကိစ္စပေါင်း (၆၃၄)မှုအနက် (၃၄၃)မှု ကိုလည်းကောင်း စိစစ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပြီး ကျန်ရှိသည့်အမှုများကိုလည်း ကော်မတီအဆင့်ဆင့် အနေဖြင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ မူဝါဒများနှင့်အညီ အမြန်ဆုံးစိစစ်ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးစေလိုကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ သိမ်းဆည်းမြေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့အမှတ်(၄) ဒုတိယအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးအောင်ထူးက သိမ်းဆည်းမြေ ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေ များ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး၊ ပြည်နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲ ရေးနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှူး ဦးသိန်းဦးက ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်း ခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်း ကာ တက်ရောက်လာကြသည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်၊ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးတို့က အထွေထွေဆွေးနွေး တင်ပြကြပြီး၊ သိမ်းဆည်းမြေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းစိစစ်ရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့အမှတ်(၄)အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

yin-nackရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နမ့်စန်၊ မိုးနဲနှင့် ကျေးသီးမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 112 guests and no members online

Latest Updates