ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ - ၃

116

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ အခမ္းအနားကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အမ်ိဳးသမီး ေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ေဒါက္တာ ေအာင္သန္းေမာင္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ သည့္  ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီက ဦးေဆာင္ က်င္းပေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီမွ ခ်မွတ္လိုက္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီး ေကာ္မတီ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီမ်ားကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း၊ အစိုးရသစ္၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ၏ မူဝါဒမ်ားျဖစ္သည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑အသီးသီးတြင္ အမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူအခြင့္အေရး ရရွိေစေရးအတြက္ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား ထိေရာက္မႈရွိေစေရးႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲျပဌာန္းႏိုင္ ေရး အႀကံျပဳေဆာင္႐ြက္ရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ေစာင္ေရွာက္မႈမ်ား ေပးရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား မိမိကိုယ္မိမိ ကာကြယ္ေပးထားေသာ ဥပေဒမ်ား နားလည္လာေစ ေရးႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ား ျပည့္စုံေစေရးအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ မသန္စြမ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားအပါအဝင္ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစရန္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ေဆြးေႏြးေမးျမန္းႏိုင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈဌာနမ်ား တည္ေထာင္ႏိုင္ေစရန္၊ ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္ႏွင့္ အစိုးရဌာနမ်ား၏ နည္းပညာဆိုင္ရာ ရာထူးႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ ေသာ ေနရာမ်ား၌ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္မႈရရွိလာေစရန္၊ အေျခခံက်န္းမာေရး၊ လိင္ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔အား အမ်ိဳးသမီးမ်ား လက္လွမ္းမီရရွိေစရန္၊ ကုလသမဂၢမွ ခ်မွတ္ေပးထားေသာ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ကမၻာ့အမ်ိဳးသမီးညီလာခံႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ခြဲျခားမႈပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒႏွင့္ အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခ်မွတ္ထားၿပီးျဖစ္သည့္ မူဝါဒမ်ားကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္မႈ၊ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈႏွင့္အတူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ထိေရာက္ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္သြားရန္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႔ေနာက္ အလႉရွင္မ်ားမွ အလႉေငြမ်ားေပးအပ္ရာ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ နာယက ေဒၚနန္းေ႐ႊျမင့္က လက္ခံရယူ၍ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ ပထမဆုရရွိေသာ အမ်ိဳးသမီးေဘာလီေဘာ အသင္း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၊ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲတြင္ (၆)ဘာသာဂုဏ္ထူးျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသူမ်ားအား အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ နာယက၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ ဥကၠဌႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕ ဥကၠဌ တို႔က ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာအသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၾကကာ ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီေပၚေပါက္လာပုံသမိုင္းကို Shan State Women Development Organization (SSWDO) Chair Persom ေဒၚစဝ္ေဟမာသိုက္က ဖတ္ၾကား၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ အသိပညာေပးစကားဝိုင္းက်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ တောင်ကြီးမြို့၌ ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇူလိုင် - ၃

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၃ ရက် မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားကို တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် အမျိုးသမီး ရေးရာကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါက်တာ အောင်သန်းမောင်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ ဇူလိုင်လ ၃ ရက်နေ့တွင် ကျရောက် သည့်  မြန်မာအမျိုးသမီးများနေ့ကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဥက္ကဌအဖြစ် ဦးဆောင်နေသော မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးကော်မတီက ဦးဆောင် ကျင်းပဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီမှ ချမှတ်လိုက်သော မူဝါဒများကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီး ကော်မတီ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် အမျိုးသမီးကော်မတီများကိုလည်း ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ ကြောင်း၊ အစိုးရသစ်၏ မူဝါဒနှင့်အညီ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ၏ မူဝါဒများဖြစ်သည့် အမျိုးသမီးများသည် နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍအသီးသီးတွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိစေရေးအတွက် ပြဌာန်းထားသော ဥပဒေများ ထိရောက်မှုရှိစေရေးနှင့် လိုအပ်သော ဥပဒေများ ရေးဆွဲပြဌာန်းနိုင် ရေး အကြံပြုဆောင်ရွက်ရန်၊ အမျိုးသမီးများအပေါ် နည်းမျိုးစုံဖြင့် အကြမ်းဖက်မှုမှ ကြိုတင်ကာကွယ်ရန်နှင့် စောင်ရှောက်မှုများ ပေးရန်၊ အမျိုးသမီးများအား မိမိကိုယ်မိမိ ကာကွယ်ပေးထားသော ဥပဒေများ နားလည်လာစေ ရေးနှင့် ဗဟုသုတများ ပြည့်စုံစေရေးအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ မသန်စွမ်းအမျိုးသမီးများအပါအဝင် အမျိုးသမီး များအတွက် အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်းများရရှိစေရန်၊ အမျိုးသမီးများအတွက် သတင်းအချက်အလက်များ ဆွေးနွေးမေးမြန်းနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုဌာနများ တည်ထောင်နိုင်စေရန်၊ ကျောင်းပညာရေးနှင့် ကျောင်းပြင်ပ ပညာရေးဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်နှင့် အစိုးရဌာနများ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ရာထူးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင် သော နေရာများ၌ အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှုရရှိလာစေရန်၊ အခြေခံကျန်းမာရေး၊ လိင်နှင့် မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတို့အား အမျိုးသမီးများ လက်လှမ်းမီရရှိစေရန်၊ ကုလသမဂ္ဂမှ ချမှတ်ပေးထားသော စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များ ကမ္ဘာ့အမျိုးသမီးညီလာခံနှင့် အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းပါ ပြဌာန်းချက်များ၊ လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များကို နိုင်ငံတော်၏ မူဝါဒနှင့် အညီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ချမှတ်ထားပြီးဖြစ်သည့် မူဝါဒများကို လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဦးဆောင်မှု၊ သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အတူ အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ထိရောက်အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားရန် ပြောကြားသွားသည်။

ထို့နောက် အလှူရှင်များမှ အလှူငွေများပေးအပ်ရာ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ နာယက ဒေါ်နန်းရွှေမြင့်က လက်ခံရယူ၍ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ကိုယ်စားပြု ပထမဆုရရှိသော အမျိုးသမီးဘောလီဘော အသင်း၊ ၂၀၁၆-၁၇ ပညာသင်နှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲတွင် (၆)ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ခဲ့သော ကျောင်းသူများအား အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ နာယက၊ အမျိုးသမီးရေးရာကော်မတီ ဥက္ကဌနှင့် အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့ ဥက္ကဌ တို့က ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာအသီးသီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့ပြီး စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြကာ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအမျိုးသမီးကော်မတီပေါ်ပေါက်လာပုံသမိုင်းကို Shan State Women Development Organization (SSWDO) Chair Persom ဒေါ်စဝ်ဟေမာသိုက်က ဖတ်ကြား၍ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးစကားဝိုင်းကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

 

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)