ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(စတုတၱေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာလ ၂၀

172

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (စတုတၱေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္းအနားမႉး အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းေဝးတြင္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄၃ )ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ( ၂၂ )ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ ( ၁၂၁)ဦး တက္ေရာက္သျဖင့္ ( ၈၄.၆၂ )%  ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတုတၱေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝး မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္     ကိုယ္စားလွယ္ (၂၂)ဦး တို႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ က ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၁)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခု ေမးျမန္းရာ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအားကို က “မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းဟဲေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဘိုရွီးေက်း႐ြာအနီး နမ့္ဟိုင္းေခ်ာင္း လက္႐ိုက္ဆည္အား ခိုင္မာသည့္ ေရလႊဲဆည္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း  ၊  မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေနာင့္ က “မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္တိန္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ပုန္းခ်ယ္ေက်း႐ြာႏွင့္ ကုန္းက်ိဳင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ လုံႀကိမ္ေက်း႐ြာတို႔တြင္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ မွလည္းေကာင္း၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုး က “က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းလပ္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဝမ္လင္၊ ဝမ္မိုင္ႏွင့္ ေနာင္ကန္ေက်း႐ြာအနီးရွိ တိမ္ေကာေနေသာ နမ့္လပ္ေခ်ာင္းအားတူးေဖာ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွဝင္း က “မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းမန္းေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ဝမ္ပုံေက်း႐ြာအဝင္လမ္းခြဲ (၁ ၁/၂)မိုင္ကို ေျမသား လမ္းမွ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဖာက္လုပ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦး မွလည္းေကာင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း က “နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား(၂) မဂၢါဝပ္ပိုလၽွံလ်က္ရွိသျဖင့္ ေက်း႐ြာ(၄)႐ြာသို႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (RE) သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (BE)တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထား ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေကာင္ခမ္း က “မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းစံၿမိဳ႕ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ စာသင္ေဆာင္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္းအသီးသီး ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရီရီဝင္း က “မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မန္ဟီေတာင္ႀကိဳးဝိုင္း သစ္ေတာဘုတ္တိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ စိုက္ထူရန္ႏွင့္ ယခင္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာမ်ားကို သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္ မွလည္းေကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအိုက္မြန္းက “ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမိုးညဲၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ မုံးစီး- မုံးထမ္- ယုန္းေမာသြားလမ္းရွိ နမ့္ပ်ဥ္းေခ်ာင္းကူး သစ္သားတံတားအား သံကူကြန္ကရစ္တံတား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း ၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္း က “မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္၊ယန္းခိုင္ေက်း႐ြာအနီး အက်ယ္(၁၅)ေပ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လက္႐ိုက္ေရလႊဲဆည္အား ေက်ာက္စီကြန္ကရစ္ဆည္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း ၊သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းစမ္းစမ္းေအး က “စစ္တပ္ပိုင္ေျမ၊ တပ္ရင္းတစ္တပ္ရင္း၏ ေျမဧရိယာလိုအပ္ခ်က္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ပင္းတယ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္း က “ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ က်ဳံးေက်း႐ြာ၊ အ.ထ.က ေက်ာင္းအတြက္ အထက္တန္း ျပဆရာ၊ဆရာမ(၄)ဦးႏွင့္ က်ား/မ အိမ္သာ(၁၀)လုံးအား ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

၎ေနာက္ (၁၇-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (ပထမ ေန႔)တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဝင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္းက အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္စီမံကိန္း ႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္ က ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္  အတည္ျပဳ ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အပန္းေျဖစခန္း၊ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)အား ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဝင္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ဒီေဂါလ္ ကလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ျပဳေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာညီညီေအာင္က ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား အတည္ျပဳ ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေၾကညာသည္။

ယင္းေနာက္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခင္ထားရီ က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရးႏွင့္ တင္းၾကပ္တားဆီးပိတ္ပင္ အေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုအား မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္သိန္းႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအိုက္မြန္းတို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြး ၿပီး ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္က အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦးက အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရွင္းလင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူသျဖင့္  ယင္းအဆို အား အတည္ျပဳေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေနာင့္ က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမနစ္နာ ေစေရးအတြက္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရသို႔ တင္ျပေပးရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုအား ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဦးစိုင္းစံထြန္းက  ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ၎အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူအျဖင့္ အဆိုကို စက္တင္ဘာလ ( ၂၁ ) ရက္  ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက ယေန႔ ညေန (၅)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္ အစည္းအေဝး (စတုတၱေန႔)ကို မြန္းလြဲ(၂:၃၀)နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာၿပီး (ပၪၥမေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။      

 

 ျပည္နယ္ျပန္/ဆက္

uNICODE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် 

(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္တနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာလ ၂၀

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (စတုတ္တနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၂၀)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်းအနားမှူး အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းဝေးတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ( ၁၄၃ )ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ( ၂၂ )ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ ( ၁၂၁)ဦး တက်ရောက်သဖြင့် ( ၈၄.၆၂ )%  ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတုတ္တနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး မတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်     ကိုယ်စားလှယ် (၂၂)ဦး တို့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ က ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၁)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခု မေးမြန်းရာ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအားကို က “မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းဟဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိုရှီးကျေးရွာအနီး နမ့်ဟိုင်းချောင်း လက်ရိုက်ဆည်အား ခိုင်မာသည့် ရေလွှဲဆည်အဖြစ် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း  ၊  မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းနောင့် က “မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ နမ့်တိန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုန်းချယ်ကျေးရွာနှင့် ကုန်းကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လုံကြိမ်ကျေးရွာတို့တွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ မှလည်းကောင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး က “ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းလပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝမ်လင်၊ ဝမ်မိုင်နှင့် နောင်ကန်ကျေးရွာအနီးရှိ တိမ်ကောနေသော နမ့်လပ်ချောင်းအားတူးဖော်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်း က “မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ မိုင်းမန်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဝမ်ပုံကျေးရွာအဝင်လမ်းခွဲ (၁ ၁/၂)မိုင်ကို မြေသား လမ်းမှ ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဖောက်လုပ်ပေးမည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး မှလည်းကောင်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း က “နမ့်ဆန်မြို့နယ်တွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား(၂) မဂ္ဂါဝပ်ပိုလျှံလျက်ရှိသဖြင့် ကျေးရွာ(၄)ရွာသို့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (RE) သို့မဟုတ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (BE)တွင် ထည့်သွင်းလျာထား ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းကောင်ခမ်း က “မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မိုင်းစံမြို့ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ လိုအပ်လျက်ရှိသည့် စာသင်ဆောင်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်းအသီးသီး ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မိုးမိတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရီရီဝင်း က “မိုးမိတ်မြို့နယ်ရှိ မန်ဟီတောင်ကြိုးဝိုင်း သစ်တောဘုတ်တိုင်များကို ပြန်လည် စိုက်ထူရန်နှင့် ယခင်နေထိုင်ခဲ့သည့် ဒေသခံပြည်သူများ၊ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာများကို သစ်တော ကြိုးဝိုင်းအတွင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင် မှလည်းကောင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအိုက်မွန်းက “ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ တာမိုးညဲမြို့နယ်ခွဲ၊ မုံးစီး- မုံးထမ်- ယုန်းမောသွားလမ်းရှိ နမ့်ပျဉ်းချောင်းကူး သစ်သားတံတားအား သံကူကွန်ကရစ်တံတား ပြုလုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း ၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်း က “မိုင်းယန်းမြို့နယ်၊ယန်းခိုင်ကျေးရွာအနီး အကျယ်(၁၅)ပေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လက်ရိုက်ရေလွှဲဆည်အား ကျောက်စီကွန်ကရစ်ဆည်အဖြစ် တည်ဆောက် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း ၊သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းစမ်းစမ်းအေး က “စစ်တပ်ပိုင်မြေ၊ တပ်ရင်းတစ်တပ်ရင်း၏ မြေဧရိယာလိုအပ်ချက်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ပင်းတယ မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်း က “ပင်းတယမြို့နယ်၊ ကျုံးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျုံးကျေးရွာ၊ အ.ထ.က ကျောင်းအတွက် အထက်တန်း ပြဆရာ၊ဆရာမ(၄)ဦးနှင့် ကျား/မ အိမ်သာ(၁၀)လုံးအား ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

၎င်းနောက် (၁၇-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့ ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (ပထမ နေ့)တွင် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ တင်သွင်းခဲ့သည့် “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း”နှင့်စပ်လျဉ်း၍  ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင် နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်းက အစီရင်ခံစာဖတ်ကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်စီမံကိန်း နှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင် က ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့်  အတည်ပြု ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာသည်။

ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ် အပန်းဖြေစခန်း၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ် ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီဝင် လွိုင်လင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်ဒီဂေါလ် ကလွှတ်တော်ဥပဒေ ပြုရေးရာကော်မတီနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ၏ ပြင်ဆင်ရန်အကြံပြုချက် များကို လွှတ်တော်သို့ဖတ်ကြားရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့် သဘာပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး  ဒေါက်တာညီညီအောင်က ဆွေးနွေးရှင်းလင်းပြီးနောက် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်က သဘောတူကြောင်းနှင့် ဥပဒေမူကြမ်းအား အတည်ပြု ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာသည်။

ယင်းနောက် သိန္နီမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းခင်ထားရီ က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လောင်းကစားဝိုင်းများ လျော့နည်း ကျဆင်းရေးနှင့် တင်းကြပ်တားဆီးပိတ်ပင် အရေးယူပေးနိုင်ပါရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို ပြည်နယ်လွှတ်တော် သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုအား မူဆယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျော်သိန်းနှင့် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအိုက်မွန်းတို့က ထောက်ခံဆွေးနွေး ပြီး ကလောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်က အကြံပြုထောက်ခံဆွေးနွေးရာ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးက အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံဆွေးနွေးရှင်းလင်းပြီး လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက သဘောတူသဖြင့်  ယင်းအဆို အား အတည်ပြုကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာသည်။

ထို့နောက် မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းနောင့် က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်များကို ပြည်သူလူထုမနစ်နာ စေရေးအတွက် အခြားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုအစိုး ရသို့ တင်ပြပေးရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို ပြည်နယ်လွှတ်တော် သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုအား ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဦးစိုင်းစံထွန်းက  ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး ၎င်းအဆိုကို လက်ခံဆွေးနွေးရန်သင့်/မသင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူအဖြင့် အဆိုကို စက်တင်ဘာလ ( ၂၁ ) ရက်  သောကြာနေ့တွင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိပါက ယနေ့ ညနေ (၅)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး (စတုတ္တနေ့)ကို မွန်းလွဲ(၂:၃၀)နာရီတွင် ပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာပြီး (ပဉ္စမနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ(၂၁)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။      

 

 ပြည်နယ်ပြန်/ဆက်

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

kayanရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ဖယ်ခုံမြို့နယ်တွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။

We have 92 guests and no members online

Latest Updates