ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(ဆ႒မေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာလ ၂၄

175

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ဆ႒မေန႔)  ကို စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္းအနားမႉး အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းေဝးတြင္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄၃ )ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ( ၂၆ )ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ ( ၁၁၇ )ဦး တက္ေရာက္သျဖင့္ ( ၈၁.၈၂ )%  ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆ႒မေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝး မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္     ကိုယ္စားလွယ္ (၂၆)ဦး တို႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ က ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၀)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၀)ခု ေမးျမန္းရာ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါနန္းစမ္းစမ္းေအး က “ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ဆြန္လုံေက်း႐ြာအုပ္စုမွ ဒု႒ဝတီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ကုန္းသာေက်း႐ြာအုပ္စုသို႔ လြယ္ကူစြာ ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ (FLY FERRY) တံတား (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳးတံတား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွ လည္းေကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအိုက္မြန္း က “ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ေႏွာင္ေက်း႐ြာတြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ဖြင့္လွစ္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္း က “ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ စီမံေကာက္ခံ လ်က္ရွိေသာ အခြန္အခမ်ား” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ မွလည္းေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ(ခ) ဦညီေလးခ်မ္း က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊  ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ဟန္သိန္းဦး က “ ေမာက္မယ္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထီလင္း- ပင္ခြတ္- ထီဝါးေဖာ့- မိုက္ကန္းေက်း႐ြာအထိ ေက်းလက္လမ္းကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊  မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္ေနာင့္ က “မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ ေနအိမ္ႏွင့္ (၄)ခန္းတြဲ(၂)ထပ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအားကို က “မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ လယ္ေရသြယ္ေျမာင္း တူးေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မည္သည့္ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ႏွင့္ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္တြင္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုး က “က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕တြင္ ဥပေဒအထူးျပဳ ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားခြင့္ရရွိေရး (Law Department) အား က်ိဳင္းတုံတကၠသိုလ္၌ ထားရွိရန္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမရီႏ်ိဳ႕ က “ဖယ္ခုံၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ကုန္းႏွင့္ေစ်းေရွ႕ ရပ္ကြက္ အၾကားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးဝင္းႏိုင္ပါ(၁၉)အိမ္စုအား ေစ်းေရွ႕ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ပါဝင္သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွဝင္း  က     “မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ စြမ္ေတာင္း႐ြာမွ ယမ္းမိုင္အုပ္စု၊ နားေခါေက်း႐ြာသြား နမ့္ပိန္း ေခ်ာင္းကူးတံတားအား တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွ လည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ားအျဖစ္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ၫြန္႔၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုးႏွင့္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွဝင္းတို႔အား ျဖည့္စြက္တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး၊ ေရးရာေကာ္မတီ(၁၀)ခု ရွိသည့္ အနက္ ေရးရာေကာ္မတီ(၃)ခုတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစားထိုး၊ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးအပ္ရာ  ပညာေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ တြင္ တပ္မေတာ္သား  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၾကည္း-၃၆၃၂၀ ဗိုလ္မႉး ရဲျမတ္ထြန္း အစား ၾကည္း-၄၈၇၅၂ ဗိုလ္ႀကီးရဲေနာင္ေဇာ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၾကည္း-၂၃၈၁၄ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္သူရ အစား ၾကည္း-၃၃၄၉၄ ဗိုလ္မႉး လင္းေက်ာ္ခိုင္ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ လၽွပ္စစ္ေရးရာေကာ္မတီ တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၾကည္း-၃၀၀၈၉ ဗိုလ္မႉး ေဇာ္လင္းေထြးအစား ၾကည္း-၃၃၇၉၇ ဗိုလ္မႉး ထြန္းထြန္းတို႔အား အစားထိုးေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား အစားထိုး၊ ေျပာင္းလဲ၊ ျဖည့္စြက္ တာဝန္ေပး အပ္ျခင္းအား လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသျဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္ အစည္းအေဝး (ဆ႒မေန႔)ကို မြန္းတည့္(၁၁:၂၅)နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာၿပီး (သတၱမေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။   

 ျပည္နယ္ျပန္/ဆက္

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် 

(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဆဋ္ဌမနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာလ ၂၄

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့)  ကို စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်းအနားမှူး အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းဝေးတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ( ၁၄၃ )ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ( ၂၆ )ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ ( ၁၁၇ )ဦး တက်ရောက်သဖြင့် ( ၈၁.၈၂ )%  ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် ဆဋ္ဌမနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး မတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်     ကိုယ်စားလှယ် (၂၆)ဦး တို့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ က ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၀)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၀)ခု မေးမြန်းရာ သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါနန်းစမ်းစမ်းအေး က “ သီပေါမြို့နယ်၊ ဆွန်လုံကျေးရွာအုပ်စုမှ ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စုသို့ လွယ်ကူစွာ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ရေးအတွက် (FLY FERRY) တံတား (သို့မဟုတ်) ကြိုးတံတား ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှ လည်းကောင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအိုက်မွန်း က “ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မန်နှောင်ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ဖွင့်လှစ် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းအောင်ခမ်း က “မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီမံကောက်ခံ လျက်ရှိသော အခွန်အခများ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ မှလည်းကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ(ခ) ဦညီလေးချမ်း က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့်ငှက်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်ရမည့် နည်းလမ်းများအကြောင်း အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများနှင့် ရောဂါများဖြစ်ပွားခြင်း ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊  မောက်မယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်ဟန်သိန်းဦး က “ မောက်မယ် မြို့နယ်ရှိ ထီလင်း- ပင်ခွတ်- ထီဝါးဖော့- မိုက်ကန်းကျေးရွာအထိ ကျေးလက်လမ်းကို ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊  မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်နောင့် က “မိုင်းပန်မြို့နယ်တွင် မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန် နေအိမ်နှင့် (၄)ခန်းတွဲ(၂)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ထို့နောက် မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအားကို က “မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်တွင် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ လယ်ရေသွယ်မြောင်း တူးဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မည်သည့်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည်နှင့် စီမံကိန်းလျာထားချက်တွင် မပါဝင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထံ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး က “ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ဥပဒေအထူးပြု ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားခွင့်ရရှိရေး (Law Department) အား ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်၌ ထားရှိရန် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မေရီနျို့ က “ဖယ်ခုံမြို့၊ မြို့ကုန်းနှင့်စျေးရှေ့ ရပ်ကွက် အကြားတွင် နေထိုင်သည့် ဦးဝင်းနိုင်ပါ(၁၉)အိမ်စုအား စျေးရှေ့ရပ်ကွက်အတွင်းတွင် ပါဝင်သတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်း  က     “မိုင်းပျဉ်းမြို့အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ စွမ်တောင်းရွာမှ ယမ်းမိုင်အုပ်စု၊ နားခေါကျေးရွာသွား နမ့်ပိန်း ချောင်းကူးတံတားအား တည်ဆောက်ပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှ လည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်ရေး ကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင်အသစ်များအဖြစ် ကျေးသီးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ညွန့်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုးနှင့် မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်းတို့အား ဖြည့်စွက်တာဝန်ပေးအပ်ပြီး၊ ရေးရာကော်မတီ(၁၀)ခု ရှိသည့် အနက် ရေးရာကော်မတီ(၃)ခုတွင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အစားထိုး၊ ပြောင်းလဲတာ၀န်ပေးအပ်ရာ  ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့် အမျိုးသမီး၊ ကလေးဆိုင်ရာ မြှင့်တင်မှုကော်မတီ တွင် တပ်မတော်သား  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကြည်း-၃၆၃၂၀ ဗိုလ်မှူး ရဲမြတ်ထွန်း အစား ကြည်း-၄၈၇၅၂ ဗိုလ်ကြီးရဲနောင်ဇော်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီ တွင် တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကြည်း-၂၃၈၁၄ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်သူရ အစား ကြည်း-၃၃၄၉၄ ဗိုလ်မှူး လင်းကျော်ခိုင်နှင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ တွင် တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကြည်း-၃၀၀၈၉ ဗိုလ်မှူး ဇော်လင်းထွေးအစား ကြည်း-၃၃၇၉၇ ဗိုလ်မှူး ထွန်းထွန်းတို့အား အစားထိုးပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ရေးရာကော်မတီဝင်များ အစားထိုး၊ ပြောင်းလဲ၊ ဖြည့်စွက် တာဝန်ပေး အပ်ခြင်းအား လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက် ရယူရာ လွှတ်တော်က သဘောတူသဖြင့် တာဝန်ပေးအပ်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့)ကို မွန်းတည့်(၁၁:၂၅)နာရီတွင် ပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာပြီး (သတ္တမနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။      

 ပြည်နယ်ပြန်/ဆက်

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

palayရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ရပ်စောက်နှင့် ကလောမြို့နယ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်း၊ မန်တုံ၊ တန့်ယန်းနှင့် မိုင်းရယ်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 135 guests and no members online

Latest Updates