ကမၻာ့ေရဝပ္ေဒသမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၂

17

ကမၻာ့ေရဝပ္ေဒသမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္၊ ဟူပင္ေခါင္တိုင္ဟိုတယ္၊ အင္းေလးကန္၌ က်င္းပသည္။

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားရာ ကမၻာ့ေရဝပ္ေဒသမ်ားေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့ေရဝပ္ေဒသမ်ားေန႔၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ "Wetlands and Climate Change" "ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလ်ာ့နည္းေရး ေရဝပ္ေဒသမ်ားမွ ကူညီေပး" ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ စားနပ္ရိကၡာထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေအးျမျခင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ကို ႀကံႀကံခိုင္ႏိုင္ျခင္းစသည့္ ေရဝပ္ေဒသမွရေသာ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈကို ယခုႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္က ထင္ဟပ္ေစ ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့ေရဝပ္ေဒသမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံအဆင့္အခမ္းအနား အျဖစ္ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မိုးယြန္းႀကီးအင္းတို႔တြင္ တစ္လွည့္စီက်င္းပခဲ့ၿပီး ယခု ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ အင္းေလးကန္၌ ပထမဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုတစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရမ္ဆာ ေရဝပ္ေဒသ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမျဖစ္သည့္ မိုးယြန္းႀကီးအင္း၊ အင္းေတာ္ႀကီးကန္ႏွင့္ မိန္းမလွကၽြန္းတို႔တြင္ လည္း ကမၻာ့ေရဝပ္ေဒသမ်ားေန႔အခမ္းအနားျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ေရဝပ္ေဒသမ်ားေန႔အခမ္းအနား က်င္းပရျခင္းမွာ ေရဝပ္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားကို သိျမင္ႏိုးၾကားလာေစၿပီး ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားက ေရဝပ္ေဒသထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္း၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးရွိစြာအသုံးခ်ျခင္း (Wise Use) စသည္တို႔ တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာရန္ ရည္႐ြယ္ပါေၾကာင္း၊ ေရဝပ္ေဒသမ်ားသည္ ဇီဝမ်ိဳးစုံ၊ မ်ိဳးကြဲမ်ားအတြက္သာမက ေရသယံဇာတႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားရရွိျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေလ်ာ့ခ်ျခင္းစသည့္ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း စဥ္ဆက္ မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အေရးပါေသာ ေဂဟစနစ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းစသည့္ က႑အတြက္လည္း ေရဝပ္ေဒသမွာ အေထာက္အကူျပဳေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရးကို အေျခခံသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေရဝပ္ေဒသတြင္ အင္မတန္အေရးႀကီးေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္လ်က္ရွိ ပါေၾကာင္း၊ ေရဝပ္ေဒသည္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားအတြက္ ေရသိုေလွာင္သိမ္းဆည္းေပးၿပီး ေျမဆီလႊာကို ေကာင္းမြန္ေစ၍ စြန္႔ပစ္ေရမ်ားကို သန္႔စင္ေပးၿပီး ျပန္လည္လည္ပတ္ေစပါေၾကာင္း၊ ျပင္းထန္သည့္ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္မ်ားကို သက္သာ ေစၿပီး ရာသီဥတုကို ထိန္းၫွိေပးကာ ေအးျမေစပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးကို ထိခိုက္ေစသည့္ ပိုးမႊားမ်ားကို သုတ္သင္ ဖယ္ရွားေပးသည့္ ငွက္မ်ားႏွင့္ အျခားမ်ိဳးစိတ္မ်ားအတြက္ က်က္စားနယ္ေျမမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးပါေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ေရဝပ္ေဒသမူဝါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းမ်ားကို ကာကြယ္ျခင္း၊ အက်ိဳးရွိစြာအသုံးျပဳျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း စီမံခ်က္မ်ားတြင္ ေရဝပ္ေဒသတန္ဖိုးမ်ားကို ထည့္သြင္းျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါဝင္လာျခင္း၊ သိျမင္ႏိုးၾကားမႈအား ျမင့္တင္ ျခင္း၊ ေဒသႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေရဝပ္ေဒသအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္ျခင္း၊ မူဝါဒပဓာန (၆)ခ်က္ႏွင့္ ေရးဆြဲ၍ အသိေပး လိုပါေၾကာင္း၊ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာေအဂ်င္စီႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ေရဝပ္ေဒသစာရင္း ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ရမ္ဆာေရဝပ္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္း၊ မိုးယြန္းႀကီးရမ္ဆာေရဝပ္ ေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္လုပ္ကိုင္မႈစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေရဝပ္ေဒသထိန္းသိမ္းကာကြယ္ျခင္းဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ေရဝပ္ေဒသမ်ားေန႔ အထိမ္း အမွတ္စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္းႏွင့္ ေရဝပ္ေဒသထိန္းသိမ္းေရးကို ကူညီပံ့ပိုးေပးေနသည့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံအစိုးရႏွင့္ ေနာ္ေဝပတ္ဝန္းက်င္ ေရးရာ ေအဂ်င္စီကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ကမၻာအဝန္း ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္မႈေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရဝပ္ေဒသမ်ားကို ထိေရာက္စြာထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရာ တြင္ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ ေဒသခံလူမႈစီးပြားတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိရွိ စီမံခန္႔ခြဲအသုံးခ်သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလြန္အေရးပါသည့္ ေရဝပ္ေဒသမ်ားကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရာတြင္ အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ကမၻာ့ ေရဝပ္ေဒသမ်ားေန႔ အထမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို ယခုလို ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ အင္းေလးကန္တြင္ လာေရာက္က်င္းပ ေပးသည့္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကိုယ္စား အလြန္ပင္ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ ေရဝပ္ေဒသျဖစ္သည့္ အင္း၊ အိုင္၊ ကန္၊ ျမစ္၊ ေခ်ာင္း၊ ဆည္ႏွင့္ တမံမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမွသာ ျပည္နယ္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ရရွိေစ မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႔ေနာက္ Ramsar Secretatiat ႏွင့္ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ ပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာေအဂ်င္စီမွ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး အင္းေလးကန္ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေဘးမဲ့ေတာ၏ ဗီဒီယိုျပသကာ ကမၻာ့ေရဝပ္ေဒသမ်ားေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္တို႔က အသီးသီးဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးၾကၿပီး အင္းေလးကန္အား ရမ္ဆာေရဝပ္ေဒသ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရျခင္း အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္အား သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရာ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ညီညီေအာင္မွ လက္ခံရယူ၍ အမွတ္တရဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၾကကာ ဟိုတယ္အတြင္း ခင္းက်င္းျပသထားေသာ ျပခန္း မ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္၊ ေရဝပ္ေဒသထိန္းသိမ္းစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေနာ္ေဝ သံ႐ုံး ေနာ္ေဝပတ္ဝန္းက်င္ေရးရာေအဂ်င္စီ ((NEA)ႏွင့္ ရမ္ဆာကြန္ဗင္းရွင္းတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရမ္ဆာႏွင့္ ေရဝပ္ေဒသကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပအစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆုရရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္(ျပန္/ဆက္)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ဒေသများနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဖေဖော်ဝါရီ - ၂

ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ဒေသများနေ့ အထိမ်းအမှတ်ကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက ညောင်ရွှေမြို့နယ်၊ ဟူပင်ခေါင်တိုင်ဟိုတယ်၊ အင်းလေးကန်၌ ကျင်းပသည်။

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းက အဖွင့် အမှာစကားပြောကြားရာ ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ဒေသများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၂ ခုနှစ်က စတင်ပြီး နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ကြောင်း၊ ယခု ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ဒေသများနေ့၏ ဆောင်ပုဒ်မှာ "Wetlands and Climate Change" "ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျော့နည်းရေး ရေဝပ်ဒေသများမှ ကူညီပေး" ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်နှင့် ဆက်စပ်နေသော စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အေးမြခြင်း၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကို ကြံကြံခိုင်နိုင်ခြင်းစသည့် ရေဝပ်ဒေသမှရသော ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုကို ယခုနှစ်ဆောင်ပုဒ်က ထင်ဟပ်စေ ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ဒေသများနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို နိုင်ငံအဆင့်အခမ်းအနား အဖြစ် ရန်ကုန်၊ နေပြည်တော်နှင့် မိုးယွန်းကြီးအင်းတို့တွင် တစ်လှည့်စီကျင်းပခဲ့ပြီး ယခု ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် အင်းလေးကန်၌ ပထမဆုံးအကြိမ် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယခုတစ်ချိန်တည်းတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရမ်ဆာ ရေဝပ်ဒေသ ထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေဖြစ်သည့် မိုးယွန်းကြီးအင်း၊ အင်းတော်ကြီးကန်နှင့် မိန်းမလှကျွန်းတို့တွင် လည်း ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ဒေသများနေ့အခမ်းအနားပြုလုပ်နေကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ဒေသများနေ့အခမ်းအနား ကျင်းပရခြင်းမှာ ရေဝပ်ဒေသရှိ ပြည်သူများအပေါ် အကျိုးပြုမှုများကို သိမြင်နိုးကြားလာစေပြီး ဆက်စပ်ပတ်သက်သူများက ရေဝပ်ဒေသထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်း၊ စီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းနှင့် အကျိုးရှိစွာအသုံးချခြင်း (Wise Use) စသည်တို့ တွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာရန် ရည်ရွယ်ပါကြောင်း၊ ရေဝပ်ဒေသများသည် ဇီဝမျိုးစုံ၊ မျိုးကွဲများအတွက်သာမက ရေသယံဇာတနှင့် အရင်းအမြစ်များရရှိခြင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုလျော့ချခြင်းစသည့် လူ့အဖွဲ့အစည်း စဉ်ဆက် မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အရေးပါသော ဂေဟစနစ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေး၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းစသည့် ကဏ္ဍအတွက်လည်း ရေဝပ်ဒေသမှာ အထောက်အကူပြုပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ စိုက်ပျိုး ရေးကို အခြေခံသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် ရေဝပ်ဒေသတွင် အင်မတန်အရေးကြီးသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်လျက်ရှိ ပါကြောင်း၊ ရေဝပ်ဒေသည် စိုက်ပျိုးမြေများအတွက် ရေသိုလှောင်သိမ်းဆည်းပေးပြီး မြေဆီလွှာကို ကောင်းမွန်စေ၍ စွန့်ပစ်ရေများကို သန့်စင်ပေးပြီး ပြန်လည်လည်ပတ်စေပါကြောင်း၊ ပြင်းထန်သည့်ရာသီဥတုဖြစ်စဉ်များကို သက်သာ စေပြီး ရာသီဥတုကို ထိန်းညှိပေးကာ အေးမြစေပါကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးကို ထိခိုက်စေသည့် ပိုးမွှားများကို သုတ်သင် ဖယ်ရှားပေးသည့် ငှက်များနှင့် အခြားမျိုးစိတ်များအတွက် ကျက်စားနယ်မြေများကို ပံ့ပိုးပေးပါကြောင်း၊ အမျိုးသား ရေဝပ်ဒေသမူဝါဒနှင့် မဟာဗျူဟာလုပ်ငန်းများကို ကာကွယ်ခြင်း၊ အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း စီမံချက်များတွင် ရေဝပ်ဒေသတန်ဖိုးများကို ထည့်သွင်းခြင်း၊ ပူးပေါင်းပါဝင်လာခြင်း၊ သိမြင်နိုးကြားမှုအား မြင့်တင် ခြင်း၊ ဒေသနှင့် နိုင်ငံတကာရေဝပ်ဒေသအစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ မူဝါဒပဓာန (၆)ချက်နှင့် ရေးဆွဲ၍ အသိပေး လိုပါကြောင်း၊ နော်ဝေနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအေဂျင်စီနှင့် ပူးပေါင်းပြီး နိုင်ငံအဆင့်ရေဝပ်ဒေသစာရင်း ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ရမ်ဆာရေဝပ်ဒေသအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ရေး မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်း၊ မိုးယွန်းကြီးရမ်ဆာရေဝပ် ဒေသ အုပ်ချုပ်လုပ်ကိုင်မှုစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း၊ ဝန်ထမ်းများအတွက် ရေဝပ်ဒေသထိန်းသိမ်းကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ခြင်းတို့ကိုလည်း ပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ဒေသများနေ့ အထိမ်း အမှတ်စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ရှိပါ ကြောင်းနှင့် ရေဝပ်ဒေသထိန်းသိမ်းရေးကို ကူညီပံ့ပိုးပေးနေသည့် နော်ဝေနိုင်ငံအစိုးရနှင့် နော်ဝေပတ်ဝန်းကျင် ရေးရာ အေဂျင်စီကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာအဝန်း ကြုံတွေ့နေရသည့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုလျော့ချနိုင်ရန်အတွက် ရေဝပ်ဒေသများကို ထိရောက်စွာထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရာ တွင် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ဒေသခံလူမှုစီးပွားတိုးတက်ရေးတို့အတွက် အကျိုးရှိရှိ စီမံခန့်ခွဲအသုံးချသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အလွန်အရေးပါသည့် ရေဝပ်ဒေသများကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရာတွင် အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးကြရန် ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကမ္ဘာ့ ရေဝပ်ဒေသများနေ့ အထမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ယခုလို ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ အင်းလေးကန်တွင် လာရောက်ကျင်းပ ပေးသည့်အတွက် ဒေသခံပြည်သူများကိုယ်စား အလွန်ပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ ရေဝပ်ဒေသဖြစ်သည့် အင်း၊ အိုင်၊ ကန်၊ မြစ်၊ ချောင်း၊ ဆည်နှင့် တမံများ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှသာ ပြည်နယ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ရရှိစေ မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ထို့နောက် Ramsar Secretatiat နှင့် နော်ဝေနိုင်ငံ ပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအေဂျင်စီမှ အမှာစကားပြောကြားပြီး အင်းလေးကန်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော၏ ဗီဒီယိုပြသကာ ကမ္ဘာ့ရေဝပ်ဒေသများနေ့အထိမ်းအမှတ် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိသည့် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းဝင်းနှင့် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်တို့က အသီးသီးဆုချီးမြှင့်ပေးကြပြီး အင်းလေးကန်အား ရမ်ဆာရေဝပ်ဒေသ အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရခြင်း အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်အား သစ်တောဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရာ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ညီညီအောင်မှ လက်ခံရယူ၍ အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြကာ ဟိုတယ်အတွင်း ခင်းကျင်းပြသထားသော ပြခန်း များအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြကြောင်း သိရှိရသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် သစ်တောဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ရေဝပ်ဒေသထိန်းသိမ်းစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေ သံရုံး နော်ဝေပတ်ဝန်းကျင်ရေးရာအေဂျင်စီ ((NEA)နှင့် ရမ်ဆာကွန်ဗင်းရှင်းတို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရမ်ဆာနှင့် ရေဝပ်ဒေသကျွမ်းကျင်သူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများ၊ ဒေသခံပြည်သူများ၊ အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပအစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဆုရရှိသူများ တက်ရောက်ကြကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင်(ပြန်/ဆက်)ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃