ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၉) လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး

ေတာင္ႀကီး ေဖေဖာ္ဝါရီ - ၂၀

23

ရွမ္းျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈ ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အမွတ္စဥ္(၂/၂၀၁၉) လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ေဖေဖာ္ဝါရီ(၂၀)ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္စြဲပါအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂၁/၂၀၁၉ ျဖင့္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ တိုင္ၾကားစာစိစစ္ခ်က္မ်ားတြင္ အသုံးျပဳရန္လိုအပ္ခ်က္အရ မစြန္႔လႊတ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိ/ မရွိ အေသးစိတ္ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫႊတ္မႈမရွိဘဲ သိမ္းဆည္းၿပီးအခ်ိန္ထိ အသုံးျပဳျခင္း မရွိဘဲ ေနာင္တြင္အသုံးျပဳရန္ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရန္ရွိေနသည္မွာ မူဝါဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒလမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အညီ အေလးထားလိုက္နာကာ စိစစ္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ မူဝါဒမ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးက လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခင္ ေျမအသုံးခ်မႈ စီမံခန္႔ခြဲေရးဗဟိုေကာ္မတီလက္ထက္ အစီရင္ခံစာ အပိုင္း (၁) မွ (၁၈) ထိ ေျမယာကိစၥတိုင္ၾကားစာ အမႈေပါင္း (၂၃၃၃)မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာအပိုင္းအလိုက္၊ အမႈတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ စိစစ္ေတြ႕ရွိခ်က္ အေျခအေနမ်ားကို လယ္ယာ ေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီသို႔ သြားေရာက္စိစစ္ရွင္းလင္း ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုလယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီက ေပးပို႔လာေသာ အမႈတြဲေပါင္း (၅၂၄)မႈအေပၚ ခ႐ိုင္ေျမ/စစ္ေကာ္မတီမ်ားက စိစစ္တင္ျပရန္ က်န္ရွိေနေသာ အမႈကိစၥေပါင္း (၁၂၂)မႈကို ဗဟိုေကာ္မတီက ခ်မွတ္ထားေသာ မူဝါဒမ်ား၊ လမ္းစဥ္မ်ားႏွင့္အညီ မွန္မွန္ကန္ကန္၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ စိစစ္ေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ ေျပာၾကားလိုေၾကာင္း၊ အသုံးျပန္ရန္လိုအပ္မႈမရွိသျဖင့္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ေျမယာမ်ားကို သက္ဆိုင္သူမ်ားလက္ဝယ္သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရန္ က်န္ရွိေသာ အမႈကိစၥေပါင္း (၈)မႈ စြန္႔လႊတ္ေျမဧရိယာ(၁၂၃၈.၆၇၂)ဧကကို အျမန္ဆုံးျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ေရး ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္အေနျဖင့္ အထူးႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပးေစရန္ႏွင့္ ဌာန အခ်င္းခ်င္းလႊဲေျပာင္းရန္အတြက္ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္သည့္ ေျမမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာဌာနအမည္ေပါက္ ေလၽွာက္ထား ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားကို အသိေပးအေၾကာင္းၾကား ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရန္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္က ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေျမယာကိစၥတိုင္ၾကားစာမ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနႏွင့္ စြန္႔လႊတ္ေျမမ်ားကို မူလ ေတာင္သူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ားသိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးေကာ္မတီမ်ားက လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေန မ်ားကို ခ႐ိုင္အလိုက္ရွင္းလင္းတင္ျပကာ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ အေထြေထြေဆြးေႏြးၾက၍ ရွမ္းျပည္နယ္လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠဌ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Uni+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှု ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၉) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး

တောင်ကြီး ဖေဖော်ဝါရီ - ၂၀

ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှု ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ အမှတ်စဉ်(၂/၂၀၁၉) လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဖေဖော်ဝါရီ(၂၀)ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဌ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး၏ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၅ ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၂၁/၂၀၁၉ ဖြင့် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီဖြစ်ကြောင်း၊ တိုင်ကြားစာစိစစ်ချက်များတွင် အသုံးပြုရန်လိုအပ်ချက်အရ မစွန့်လွှတ်သည့် ကိစ္စရပ်များအပေါ်တွင် ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိ/ မရှိ အသေးစိတ် စိစစ်ဆောင်ရွက်သွားရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့် ညီညွှတ်မှုမရှိဘဲ သိမ်းဆည်းပြီးအချိန်ထိ အသုံးပြုခြင်း မရှိဘဲ နောင်တွင်အသုံးပြုရန်ရှိနေသည့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ရှိနေသည်မှာ မူဝါဒနှင့် ဆန့်ကျင်နေပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်က ချမှတ်ထားသော မူဝါဒလမ်းစဉ်များနှင့် အညီ အလေးထားလိုက်နာကာ စိစစ်ဆောင်ရွက်ကြရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ မူဝါဒများကို ပီပီပြင်ပြင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးကြရန် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးက လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခင် မြေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီလက်ထက် အစီရင်ခံစာ အပိုင်း (၁) မှ (၁၈) ထိ မြေယာကိစ္စတိုင်ကြားစာ အမှုပေါင်း (၂၃၃၃)မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အစီရင်ခံစာအပိုင်းအလိုက်၊ အမှုတစ်ခုချင်းအလိုက် စိစစ်တွေ့ရှိချက် အခြေအနေများကို လယ်ယာ မြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီသို့ သွားရောက်စိစစ်ရှင်းလင်း ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ယခုလယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီက ပေးပို့လာသော အမှုတွဲပေါင်း (၅၂၄)မှုအပေါ် ခရိုင်မြေ/စစ်ကော်မတီများက စိစစ်တင်ပြရန် ကျန်ရှိနေသော အမှုကိစ္စပေါင်း (၁၂၂)မှုကို ဗဟိုကော်မတီက ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများ၊ လမ်းစဉ်များနှင့်အညီ မှန်မှန်ကန်ကန်၊ မြန်မြန်ဆန်ဆန် စိစစ်ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ပေးကြရန် ပြောကြားလိုကြောင်း၊ အသုံးပြန်ရန်လိုအပ်မှုမရှိသဖြင့် ပြန်လည်စွန့်လွှတ်သည့်မြေယာများကို သက်ဆိုင်သူများလက်ဝယ်သို့ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရန် ကျန်ရှိသော အမှုကိစ္စပေါင်း (၈)မှု စွန့်လွှတ်မြေဧရိယာ(၁၂၃၈.၆၇၂)ဧကကို အမြန်ဆုံးပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်နိုင်ရေး ကော်မတီအဆင့်ဆင့်အနေဖြင့် အထူးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးစေရန်နှင့် ဌာန အချင်းချင်းလွှဲပြောင်းရန်အတွက် ပြန်လည်စွန့်လွှတ်သည့် မြေများကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဌာနအမည်ပေါက် လျှောက်ထား ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာဌာနများကို အသိပေးအကြောင်းကြား ဆောင်ရွက်သွားကြရန် ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်က ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မြေယာကိစ္စတိုင်ကြားစာများအပေါ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် စွန့်လွှတ်မြေများကို မူလ တောင်သူများထံသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်မှုအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ခရိုင် လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများသိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးကော်မတီများက လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ များကို ခရိုင်အလိုက်ရှင်းလင်းတင်ပြကာ တက်ရောက်လာသူများမှ အထွေထွေဆွေးနွေးကြ၍ ရှမ်းပြည်နယ်လယ်ယာမြေနှင့် အခြားမြေများ သိမ်းဆည်းခြင်းခံရမှုများ ပြန်လည်စိစစ်ရေးဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဌ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်က နိဂုံးချုပ်အမှာစကားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင် ပြန်/ဆက်

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

tine-mawရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) သိန္နီ၊ သီပေါ၊ ကျောက်မဲ နှင့် နမ့်ခမ်း မြို့နယ်များတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။

We have 97 guests and no members online

Latest Updates