ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္တြင္လ်ွပ္စစ္မီးလင္းဖြင့္

ေတာင္ၾကီး        မတ္- ၁၀

45

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ပ့ံပိုးကူညီမႈျဖင့္ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္၊ ေဖာင္းေတာေက်းရြာအုပ္စု၊ ေဖာင္းေတာ၊ ေနာင္ခမ္း၊ ဘုရားျဖဴ၊ လယ္ေတာ္၊ ေနာင္ဘိုေက်းရြာအုပ္စုမ်ား လ်ွပ္စစ္မီးလင္းဖြင့္ပြဲကိုမတ္(၁၀)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီကေဖာင္းေတာေက်းရြာဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရး ႏွစ္ျပည္နယ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေသာ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ(၅)ရြာ လ်ွပ္စစ္မီးလင္းေရးဖြင့္ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈဝန္ၾကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္မင္းလတ္၊ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေမာင္ေမာင္စိန္၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ျမင့္၊ ျပည္နယ္လႊေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္တို႕မွ ဖဲၾကိဳ းျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

ဆက္လက္၍"ဒိုးေက်းရြာမီးလင္းျပီ "ဆိုင္းဘုတ္အားရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္မွ စက္ခလုပ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ေပးျပီး အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း)တို႕ေပါင္းစပ္ျပီး ခရုိင္(၁၃)ခရုိင္၊ ျမိဳ႕နယ္(၅၅)ျမိဳ႕နယ္ ဖြဲ႕စည္းထားရွိကာ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းအတြင္း ခရုိင္(၃)ခရိုင္ျမိဳ႕နယ္(၂၁)ျမိဳ႕နယ္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားရွိျပီး ကာလိ မိုင္းစံ၊ ဟိုမိန္းျမိဳ႕(၃)ျမိဳ႕သာ လ်ွပ္စစ္မီးရရွိရန္က်န္ေနျပီး က်န္ျမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိျပီး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျမိဳ႕နယ္အားလုံးနီးပါး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိသုံးစြဲလ်ွက္ရွိျပီး (အေရွ့ပိုင္း)တြင္ ႏိူင္ငံေတာ္ဓါတ္အားစနစ္ျဖင့္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အား႐ရွိျခင္း မရွိေသးဘဲအစိုးရသစ္ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနရသည့္ကာလအတြင္းရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)အတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိအတြက္ ၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)အတြင္းရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြျဖင့္ လ်ွပ္စစ္ ဓါတ္အားတိုးတက္ ထုတ္လုပ္ပို႕လႊတ္ျဖန္႕ျဖဴးေပးႏိုင္ေရး ကာလတိုကာလရွည္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္၍စီမံကိန္း လုပ္ငန္းမ်ားၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရန္ပုံေငြမွ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရး ႏွစ္တြင္က်ပ္သန္း(၁၂၀၄၅.၃၁၇)က်ပ္၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း(၁၂၃၂၆.၇၅၈)က်ပ္၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉(၆)လပတ္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း(၁၀၅၅၈.၄၈၂)က်ပ္ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း(၈၀၅၁.၇၆၇)က်ပ္ ျပည္သူမ်ားလ်ွပ္စစ္မီးဗို႕အားျပည့္မီစြာသုံးစြဲႏိုင္ေရး လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားလုံး လုံေလာက္ စြာ သုံးစြဲႏိုင္ေရးအစရွိေသာ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း ေက်းရြာ၂၁၉ရြာရွိျပီး ႏိုင္ငံေတာ္ဓါတ္အားစနစ္မွ ၄၀ရြာ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားသုံးစြဲ လ်က္ရွိျပီး ၁၇၉ရြာလ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိရန္ က်န္ရွိ၍ အိမ္ေထာင္စုဦးေရအေနျဖင့္(၄၀၁၈၅)ရွိျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ဓါတ္အားစနစ္မွ (၁၂၂၀၇)သုံးစြဲလ်က္ရွိျပီး (၂၇၉၇၈)လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားရရွိရန္က်န္ရွိေနေသးပါေၾကာင္း၊ ရာခိုင္ႏႈန္းအေနျဖင့္ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္အတြင္း(၃၀.၃၈)ရာခိုင္ႏႈန္း ႏိုင္ငံေတာ္ဓါတ္အားစနစ္မွ သုံးစြဲႏိုင္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ယခုလိုရပ္ေစာက္ျမိဳ ႕နယ္ေဖာင္းေတာေက်းရြာအုပ္စု ေနာင္ဘိုရြာ၊ လယ္ေတာ္ရြာ၊ ဘုရားျဖဴရြာ၊ ေနာင္ခမ္းရြာႏွင့္ေဖာင္းေတာရြာ(၅)ရြာတြင္ လ်ွပ္စစ္ဓါတ္အားကို(၂၄)နာရီရရွိသည့္အတြက္ ေက်းလက္ေန တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ က်န္းမေရးႏွင့္စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္ျပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိူေမာင္ႏွမမ်ား၏ စိုက္ပ်ဳိးေမႊးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဒသဖြ႕ံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေကာင္းမြန္ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႕ေနာက္ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈဝန္ၾကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံက အမွာစကားေျပာၾကားျပီး ျပည္နယ္လ်ွပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာဦးေက်ာ္လႈိင္ဝင္းမွ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈအား ရွင္းလင္းတင္ျပျပီးရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားကာ ေနာင္ဘိုေက်းရြာ၊ ေနာင္ခမ္း ေက်းရြာ၊ ေဖာင္းေတာေက်းရြာမွ ရွမ္းရုိးရာအကဓႏုရုိးရာအက၊ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားရုိးရာအကျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္၍ မီးလင္းေရးေကာ္မတီမွ မီးလင္းေရးဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ပစၥည္းမ်ား ေနရာအေရာက္ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုေပးအပ္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

  ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ၾကီး)

 09 250132943

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်တွင်လျှပ်စစ်မီးလင်းဖွင့်

တောင်ကြီး        မတ်- ၁၀

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ဖောင်းတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖောင်းတော၊ နောင်ခမ်း၊ ဘုရားဖြူ၊ လယ်တော်၊ နောင်ဘိုကျေးရွာအုပ်စုများ လျှပ်စစ်မီးလင်းဖွင့်ပွဲကိုမတ်(၁၀)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီကဖောင်းတောကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေး နှစ်ပြည်နယ်ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သော ရပ်စောက်မြို့နယ် ကျေးရွာ(၅)ရွာ လျှပ်စစ်မီးလင်းရေးဖွင့်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်မင်းလတ်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် အဖွဲ့ဝင်ဦးမောင်မောင်စိန်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်မြင့်၊ ပြည်နယ်လွှတော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခိုင်ညီညီကျော်တို့မှ ဖဲကြို းဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးကြသည်။

ဆက်လက်၍"ဒိုးကျေးရွာမီးလင်းပြီ "ဆိုင်းဘုတ်အားရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်မှ စက်ခလုပ်နှိပ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားရာ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း)တို့ပေါင်းစပ်ပြီး ခရိုင်(၁၃)ခရိုင်၊ မြို့နယ်(၅၅)မြို့နယ် ဖွဲ့စည်းထားရှိကာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအတွင်း ခရိုင်(၃)ခရိုင်မြို့နယ်(၂၁)မြို့နယ်ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားရှိပြီး ကာလိ မိုင်းစံ၊ ဟိုမိန်းမြို့(၃)မြို့သာ လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်ကျန်နေပြီး ကျန်မြို့နယ်များအားလုံး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင် မြို့နယ်အားလုံးနီးပါး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိသုံးစွဲလျှက်ရှိပြီး (အရှေ့ပိုင်း)တွင် နိူင်ငံတော်ဓါတ်အားစနစ်ဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိခြင်း မရှိသေးဘဲအစိုးရသစ် တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေရသည့်ကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)အတွင်း လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိအတွက် ကြိုးစား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)အတွင်းရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရန်ပုံငွေဖြင့် လျှပ်စစ် ဓါတ်အားတိုးတက် ထုတ်လုပ်ပို့လွှတ်ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေး ကာလတိုကာလရှည် စီမံချက်များ ချမှတ်၍စီမံကိန်း လုပ်ငန်းများကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရန်ပုံငွေမှ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင်ကျပ်သန်း(၁၂၀၄၅.၃၁၇)ကျပ်၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျပ်သန်း(၁၂၃၂၆.၇၅၈)ကျပ်၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉(၆)လပတ်ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျပ်သန်း(၁၀၅၅၈.၄၈၂)ကျပ်နှင့် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ကျပ်သန်း(၈၀၅၁.၇၆၇)ကျပ် ပြည်သူများလျှပ်စစ်မီးဗို့အားပြည့်မီစွာသုံးစွဲနိုင်ရေး လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလုံး လုံလောက် စွာ သုံးစွဲနိုင်ရေးအစရှိသော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်း၊ ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာ၂၁၉ရွာရှိပြီး နိုင်ငံတော်ဓါတ်အားစနစ်မှ ၄ဝရွာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားသုံးစွဲ လျက်ရှိပြီး ၁၇၉ရွာလျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရန် ကျန်ရှိ၍ အိမ်ထောင်စုဦးရေအနေဖြင့်(၄၀၁၈၅)ရှိပြီး နိုင်ငံတော် ဓါတ်အားစနစ်မှ (၁၂၂၀၇)သုံးစွဲလျက်ရှိပြီး (၂၇၉၇၈)လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရန်ကျန်ရှိနေသေးပါကြောင်း၊ ရာခိုင်နှုန်းအနေဖြင့် ရပ်စောက်မြို့နယ်အတွင်း(၃၀.၃၈)ရာခိုင်နှုန်း နိုင်ငံတော်ဓါတ်အားစနစ်မှ သုံးစွဲနိုင်ပြီး ဖြစ်ကြောင်း ယခုလိုရပ်စောက်မြို ႕နယ်ဖောင်းတောကျေးရွာအုပ်စု နောင်ဘိုရွာ၊ လယ်တော်ရွာ၊ ဘုရားဖြူရွာ၊ နောင်ခမ်းရွာနှင့်ဖောင်းတောရွာ(၅)ရွာတွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကို(၂၄)နာရီရရှိသည့်အတွက် ကျေးလက်နေ တိုင်းရင်းသား ပြည်သူများ၏ လူမှုရေး၊ ကျန်းမရေးနှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေကောင်းများ ပေါ်ပေါက်လာမှာဖြစ်ပြီး ဒေသခံတိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိူမောင်နှမများ၏ စိုက်ပျိုးမွှေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကောင်းမွန်အောင်မြင်မှုရရှိလာမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

ထို့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက အမှာစကားပြောကြားပြီး ပြည်နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာဦးကျော်လှိုင်ဝင်းမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရှိမှုအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးရပ်မိရပ်ဖတစ်ဦးမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားကာ နောင်ဘိုကျေးရွာ၊ နောင်ခမ်း ကျေးရွာ၊ ဖောင်းတောကျေးရွာမှ ရှမ်းရိုးရာအကဓနုရိုးရာအက၊ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားရိုးရာအကဖြင့် ဖျော်ဖြေတင်ဆက်၍ မီးလင်းရေးကော်မတီမှ မီးလင်းရေးဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်ပစ္စည်းများ နေရာအရောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများကိုပေးအပ်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

  မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 09 250132943

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

koe-kantရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ကွမ်းလုံ၊ ကုန်းကြမ်း၊ လောက်ကိုင်နှင့် ဟိုပန်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 130 guests and no members online

Latest Updates