ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ရွမ္းျပည္နယ္လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕လုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး       မတ္-၁၉

52

ရွမ္းျပည္နယ္လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕(၁/၂၀၁၉)အစည္းအေဝးကို မတ္(၁၉)ရက္ နံနက္(၉) နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ ႏွစ္စဥ္ ၂၀.၉ သန္းေသာ လူသားမ်ား အဓမၼခိုင္းေစခံေနရေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႕က ခန္႔မွန္းထားၿပီး ကုလသမဂၢမူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ႐ုံး (UNODC)၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာ့အႏွံအျပားျဖစ္ပြားေသာ လူကုန္ကူးမႈမ်ားမွ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀ ဘီလီယံအျမတ္အစြန္းရရွိေနေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈပုံစံမ်ားကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပုံျဖတ္မႈ ၅၄  ၊ အဓမၼခိုင္းေစမႈ ၃၈ ၊ အျခားပုံစံ ၈  ပါဝင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး လူကုန္ကူးခံရသူမ်ားကို ခြဲျခားစိစစ္ခဲ့ရာ အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ၈၂.၂၇ ၊ ကေလးသူငယ္အမ်ိဳးသမီးပါဝင္မႈ ၉.၄၅ ၊ ကေလးသူငယ္အမ်ိဳးသားပါဝင္မႈ ၃.၄၅ ၊ အမ်ိဳးသား ၁၇.၂၇  လူကုန္ကူးခံေနရသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူကုန္ကူးခံရမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာရာ၌ ပုံစံ (၅)မ်ိဳးေတြ႕ရွိရၿပီး အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစျခင္း၊ အဓမၼ ထိမ္းျမားလက္ထက္ျခင္း၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း၊ အဓမၼေမြးစားျခင္းႏွင့္ ေႂကြးၿမီျဖင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခိုင္းေစျခင္း တို႔ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ၁၄.၃၄ ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ ၄.၃၇ ၊ မေလးရွား ႏိုင္ငံသို႔ ၀.၂၉  ဦးတည္ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေတြ႕ရွိရၿပီး ျပည္တြင္းလူကုန္ကူးမႈ ၂၁.၂၈  ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိ ရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈအေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ လူကုန္ကူးမႈ ၂၅၄ မႈ၊ လူကုန္ကူးခံရသူ ၃၈၃ ဦး၊ လူကုန္ကူးသူတရားခံ ၇၅၇ ဦးတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ လူကုန္ကူးမႈ ၆၉ မႈ၊ လူကုန္ကူးခံရသူ ၁၀၁ ဦးတို႔ကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ကာ လူကုန္ကူးသူတရားခံ ၂၁၈ ဦးတို႔ကို ေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လူကုန္းကူးခံရသူမ်ား ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ အတြက္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္၊ အစားအစာႏွင့္ရိကၡာ၊ ေဆးဝါးကုသစရိတ္၊ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးစရိတ္မ်ားအား လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ရန္ပုံေငြမွ က်ခံသုံးစြဲလ်က္ ရွိရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လူကုန္ကူးခံ ရသူ ၁၆ ဦးအတြက္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၁၂၂ သိန္းအား ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယေန႔အစည္းအေဝးကို တက္ေရာက္လာၾကသည့္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအားလုံးအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ ေရး တတိယ (၅)ႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)ပါ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ က႑အလိုက္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚ ေအာင္ျမင္ ေအာင္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ မည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ အားလုံး ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ေျပာၾကားသြားသည္။

    ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ရွမ္းျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦးမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားၿပီး အတြင္းေရးမႉး ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ယာယီရဲမႉးခ်ဳပ္ေဇာ္ခင္ေအာင္မွ ေဆြးေႏြးတင္ျပကာ တက္ေရာက္လာသည့္ ျပည္နယ္အဆင့္လူကုန္ကူးမႈ တားဆီး ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွမိမိတို႔လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအားေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ခ႐ိုင္လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒မ်ားမွ ခ႐ိုင္အလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရးရဲတပ္ဖြဲ႕မွရဲမႉး ေအာင္လြင္က ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေဆာက္႐ြက္ခ်က္မ်ား လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႕ မွ ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိမႈႏွင့္ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာလူကုန္ကူးမႈေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားရွိမႈမ်ား ရွင္းလင္း ၿပီး အေထြေထြေဆြးေႏြးကာ ရွမ္းျပည္နယ္လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ရွမ္းျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦး ကနိဂုံးခ်ဳပ္စကားေျပာၾကားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

09 250132943

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပ

တောင်ကြီး       မတ်-၁၉

ရှမ်းပြည်နယ်လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့(၁/၂၀၁၉)အစည်းအဝေးကို မတ်(၁၉)ရက် နံနက်(၉) နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

  ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် နှစ်စဉ် ၂၀.၉ သန်းသော လူသားများ အဓမ္မခိုင်းစေခံနေရကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်သမားအဖွဲ့က ခန့်မှန်းထားပြီး ကုလသမဂ္ဂမူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ပြစ်မှုဆိုင်ရာရုံး (UNODC)၏ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ကမ္ဘာ့အနှံအပြားဖြစ်ပွားသော လူကုန်ကူးမှုများမှ နှစ်စဉ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၅၀ ဘီလီယံအမြတ်အစွန်းရရှိနေကြောင်း၊ လူကုန်ကူးမှုပုံစံများကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်မှု ၅၄  ၊ အဓမ္မခိုင်းစေမှု ၃၈ ၊ အခြားပုံစံ ၈  ပါဝင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပြီး လူကုန်ကူးခံရသူများကို ခွဲခြားစိစစ်ခဲ့ရာ အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ၈၂.၂၇ ၊ ကလေးသူငယ်အမျိုးသမီးပါဝင်မှု ၉.၄၅ ၊ ကလေးသူငယ်အမျိုးသားပါဝင်မှု ၃.၄၅ ၊ အမျိုးသား ၁၇.၂၇  လူကုန်ကူးခံနေရသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူကုန်ကူးခံရမှုဖြစ်စဉ်များကို လေ့လာရာ၌ ပုံစံ (၅)မျိုးတွေ့ရှိရပြီး အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေခြင်း၊ အဓမ္မ ထိမ်းမြားလက်ထက်ခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်း၊ အဓမ္မမွေးစားခြင်းနှင့် ကြွေးမြီဖြင့် နှောင်ဖွဲ့ခိုင်းစေခြင်း တို့ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကိန်းဂဏန်းများအရ တရုတ်နိုင်ငံသို့ ၁၄.၃၄ ၊ ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ၄.၃၇ ၊ မလေးရှား နိုင်ငံသို့ ၀.၂၉  ဦးတည်ဖြစ်ပွားမှုများတွေ့ရှိရပြီး ပြည်တွင်းလူကုန်ကူးမှု ၂၁.၂၈  ဖြစ်ပွားလျက်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိ ရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူကုန်ကူးမှုဖော်ထုတ်အရေးယူမှုအနေဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ လူကုန်ကူးမှု ၂၅၄ မှု၊ လူကုန်ကူးခံရသူ ၃၈၃ ဦး၊ လူကုန်ကူးသူတရားခံ ၇၅၇ ဦးတို့ကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ ယနေ့အထိ လူကုန်ကူးမှု ၆၉ မှု၊ လူကုန်ကူးခံရသူ ၁၀၁ ဦးတို့ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကာ လူကုန်ကူးသူတရားခံ ၂၁၈ ဦးတို့ကို ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ လူကုန်းကူးခံရသူများ ထောက်ပံ့နိုင်ရန် အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်စရိတ်၊ အစားအစာနှင့်ရိက္ခာ၊ ဆေးဝါးကုသစရိတ်၊ ကယ်ဆယ်ရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးစရိတ်များအား လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ရန်ပုံငွေမှ ကျခံသုံးစွဲလျက် ရှိရာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လူကုန်ကူးခံ ရသူ ၁၆ ဦးအတွက် စုစုပေါင်းငွေကျပ် ၁၂၂ သိန်းအား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်လာကြသည့် လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအနေဖြင့် လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက် ရေး တတိယ (၅)နှစ်စီမံကိန်း (၂၀၁၇-၂၀၂၁)ပါ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကဏ္ဍအလိုက်လုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ် အောင်မြင် အောင် ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် နှစ်စဉ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ကျရောက် မည့် မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက် အားလုံး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြရန် ပြောကြားသွားသည်။

    ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ရှမ်းပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦးမှ နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး အတွင်းရေးမှူး ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ယာယီရဲမှူးချုပ်ဇော်ခင်အောင်မှ ဆွေးနွေးတင်ပြကာ တက်ရောက်လာသည့် ပြည်နယ်အဆင့်လူကုန်ကူးမှု တားဆီး ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များမှမိမိတို့လုပ်ငန်းများအပေါ်ဆောင်ရွက်ချက်များအားဆွေးနွေးတင်ပြကြသည်။

ထို့နောက်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တက်ရောက်လာကြသည့် ခရိုင်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌများမှ ခရိုင်အလိုက် ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူး အောင်လွင်က ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးဆောက်ရွက်ချက်များ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဗဟိုအဖွဲ့ မှ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားသည့် ပြည်နယ်/ ခရိုင်/ မြို့နယ်အဆင့်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းထားရှိမှုနှင့်ရပ်ကွက်/ကျေးရွာလူကုန်ကူးမှုစောင့်ကြည့်အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ထားရှိမှုများ ရှင်းလင်း ပြီး အထွေထွေဆွေးနွေးကာ ရှမ်းပြည်နယ်လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ ရှမ်းပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး ကနိဂုံးချုပ်စကားပြောကြားကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

09 250132943

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

inn-thar

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ညောင်ရွှေမြို့နယ်နှင့် အင်းလေးကန်တဝိုက်တွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 132 guests and no members online