ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ေပါင္လင္းေက်း႐ြာ၌ ေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ၾကည့္႐ႈ ေ

 ေတာင္ႀကီး ေမ  -  ၂၃

106

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္ဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ေမ(၂၃)ရက္ နံနက္(၉)နာရီက ေပါင္လင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ လြယ္တန္႔ေက်း႐ြာ၊ ေလာကခ်မ္းသာရဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ one stop shop ေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ေ႐ြ႕လ်ား ဝန္ေဆာင္မႈတြင္ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဦးစီးဌာနမွေဒသခံျပည္သူမ်ားအားလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈ၊ က်န္းမာေရး ဌာနမွျပဳလုပ္ၿပီးေသာေမြးဖြားစာရင္း၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႕အင္အားဌာနမွျပဳလုပ္ၿပီးေသာႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမ်ား၊ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနမွျပဳလုပ္ၿပီးလယ္ယာေျမပုံစံ(၇)မ်ား၊ လၽွပ္စစ္ဌာနမွ အိမ္သုံးမီတာမ်ား၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ စိုက္ပ်ိဳးရန္သစ္ပင္မ်ားတို႔ကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဒသခံျပည္သူမ်ားအားအသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး သြားက်န္းမာ ေရးဌာနမွေဒသခံျပည္သူမ်ားအားေဆးကုသေပးေနမႈကို ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားေဒသဦးစီးဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ေတာင္ငူ-လိပ္သို-ဖာသို-လြိဳင္ေကာ္-ဟိုပုံးလမ္းတိုးခ်ဲ႕ေဆာင္႐ြက္ေနမႈမ်ားကိုသြားေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ ျပည္နယ္ေဆာက္လုပ္ေရး ႏွင့္လမ္းဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးဦးေက်ာ္သီဟကရွင္းလင္းၿပီး (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္မြန္ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေနာင္မြန္ေက်း႐ြာတြင္ စက္မႈလယ္ယာစနစ္တက် လယ္ေျမဧက(၂၀၀)ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္း သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈရာ ကုန္းျမင့္လယ္ယာဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးဦးလွထြန္းကရွင္းလင္းရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လိုအပ္သည္ မ်ားကိုျဖည့္စြက္မွာၾကားၿပီး လယ္ယာေျမေဖာ္ထုတ္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈၾကေၾကာင္းသိရသည္။ 

ယင္းေနာက္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း ဆီဆိုင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆိုက္ေခါင္သို႔ေရာက္ရွိလာရာ သင္တန္းေက်ာင္းမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးေ႐ႊဝင္းမွ သင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ ၍ရွင္းလင္းရာျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လိုအပ္သည္မ်ားျဖည့္စြက္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

၎ေနာက္ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တဘက္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ပန္ကန္းေက်း႐ြာ၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ one stop shop ေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ ရွိသူမ်ားကၾကည့္႐ႈၿပီး၊ ၿမိဳ႕နယ္လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားမွတ္ပုံတင္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ၿပီးေသာႏိုင္ငံေရးစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမ်ား၊ လယ္ယာေျမပုံစံ(၇)မ်ားကိုေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကအသီးသီးေပးအပ္ၾက၍ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ႏွင့္ေတြ႕ဆုံကာ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ လယ္ယာေျမပုံစံ(၇)မ်ား၊ လၽွပ္စစ္မီးလင္းရရွိေရး၊ အုပ္စုခ်င္းဆက္လမ္းမ်ား၊ ေ႐ြ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးေသာေၾကာင့္အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ နယ္ေျပာင္းေ႐ြ႕လာေသာ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ားရရွိေရးတို႔ကို အသီးသီးတင္ျပၾကရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို က႑အလိုက္မွတ္သားထားၿပီး ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားသြားကာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝင္းအတြင္း၌ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပး ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားေဒသဦးစီးဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္ ေပါင္လင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေညာင္မြန္းေက်း႐ြာရွိေထာပတ္ၿခံ၊ သစ္သီးႏွံအေအးခန္းႏွင့္ အေျခာက္ခံစက္႐ုံသို႔သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈရာစက္႐ုံပိုင္ရွင္ဦးခြန္ထြန္းထြန္းဝင္းမွ ရွင္းလင္းေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

09 250132943

unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဟိုပုံးမြို့နယ်ပေါင်လင်းကျေးရွာ၌ ရွေ့လျားဝန်ဆောင်မှုရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကြည့်ရှု တောင်ကြီး မေ  -  ၂၃

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခွန်စံလွင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့်ဌာနတာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ မေ(၂၃)ရက် နံနက်(၉)နာရီက ပေါင်လင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လွယ်တန့်ကျေးရွာ၊ လောကချမ်းသာရဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ one stop shop ရွေ့လျားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုကို ကြည့်ရှုကြသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ရွေ့လျား ဝန်ဆောင်မှုတွင်မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာနမှဒေသခံပြည်သူများအားလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပေးနေမှု၊ ကျန်းမာရေး ဌာနမှပြုလုပ်ပြီးသောမွေးဖွားစာရင်း၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဌာနမှပြုလုပ်ပြီးသောနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်များ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားများ၊ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနမှပြုလုပ်ပြီးလယ်ယာမြေပုံစံ(၇)များ၊ လျှပ်စစ်ဌာနမှ အိမ်သုံးမီတာများ၊ သစ်တောဦးစီးဌာနမှ စိုက်ပျိုးရန်သစ်ပင်များတို့ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ် ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများနှင့်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများက ဒေသခံပြည်သူများအားအသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ကြပြီး သွားကျန်းမာ ရေးဌာနမှဒေသခံပြည်သူများအားဆေးကုသပေးနေမှုကို ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် တောင်ငူ-လိပ်သို-ဖာသို-လွိုင်ကော်-ဟိုပုံးလမ်းတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေမှုများကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုရာ ပြည်နယ်ဆောက်လုပ်ရေး နှင့်လမ်းဦးစီးဌာနမှ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးဦးကျော်သီဟကရှင်းလင်းပြီး (၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ နောင်မွန် ကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်မွန်ကျေးရွာတွင် စက်မှုလယ်ယာစနစ်တကျ လယ်မြေဧက(၂၀၀)ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်း သွားရောက် ကြည့်ရှုရာ ကုန်းမြင့်လယ်ယာဦးစီးဌာနမှ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးဦးလှထွန်းကရှင်းလင်းရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ လိုအပ်သည် များကိုဖြည့်စွက်မှာကြားပြီး လယ်ယာမြေဖော်ထုတ်နေမှုကို ကြည့်ရှုကြကြောင်းသိရသည်။ 

ယင်းနောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနပညာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှု သက်မွေးလုပ်ငန်းပညာသင်တန်းကျောင်း ဆီဆိုင် မြို့နယ်၊ ဆိုက်ခေါင်သို့ရောက်ရှိလာရာ သင်တန်းကျောင်းမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးရွှေဝင်းမှ သင်တန်းကျောင်းနှင့်ပတ်သက် ၍ရှင်းလင်းရာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ လိုအပ်သည်များဖြည့်စွက်မှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

၎င်းနောက်ဆီဆိုင်မြို့နယ်၊ တဘက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်ကန်းကျေးရွာ၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ one stop shop ရွေ့လျားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နေမှုကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန် ရှိသူများကကြည့်ရှုပြီး၊ မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒေသခံပြည်သူများအတွက် ပြုလုပ်ပြီးသောနိုင်ငံရေးစိစစ်ရေးကဒ်ပြားများ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားများ၊ လယ်ယာမြေပုံစံ(၇)များကိုဒေသခံပြည်သူများအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ တာဝန်ရှိသူများကအသီးသီးပေးအပ်ကြ၍ ဒေသခံပြည်သူများ နှင့်တွေ့ဆုံကာ ဒေသလိုအပ်ချက်များဖြစ်သော လယ်ယာမြေပုံစံ(၇)များ၊ လျှပ်စစ်မီးလင်းရရှိရေး၊ အုပ်စုချင်းဆက်လမ်းများ၊ ရွေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများ၊ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသောကြောင့်အလုပ်အကိုင်ရရှိရေး၊ နယ်ပြောင်းရွေ့လာသော ဒေသခံပြည်သူ များ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားနိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားများရရှိရေးတို့ကို အသီးသီးတင်ပြကြရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများ၊ ဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များကဒေသလိုအပ်ချက်များကို ကဏ္ဍအလိုက်မှတ်သားထားပြီး ဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားသွားကာ ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးပေး ကြသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ဟိုပုံးမြို့နယ် ပေါင်လင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ညောင်မွန်းကျေးရွာရှိထောပတ်ခြံ၊ သစ်သီးနှံအအေးခန်းနှင့် အခြောက်ခံစက်ရုံသို့သွားရောက် ကြည့်ရှုရာစက်ရုံပိုင်ရှင်ဦးခွန်ထွန်းထွန်းဝင်းမှ ရှင်းလင်းကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

09 250132943