ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ျမစိမ္းေရာင္ VDP ရန္ပုံေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

လား႐ႈိး ဇူလိုင္   -   ၆

160

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုဘ႑ာေရးႏွစ္ ျမစိမ္းေရာင္ႏွင့္ VDPရန္ပုံေငြလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို ဇူလိုင္(၆)ရက္ နံနက္(၈)နာရီခြဲက ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕၊ ေနာင္မြန္ေက်း႐ြာ၊ ကုသလရာမေက်ာင္းတိုက္၌ က်င္းပသည္။ 

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေက်းလက္ေဒသဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းမွ ျမစိမ္းေရာင္ႏွင့္ VDP ရန္ပုံေငြ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုဘ႑ာေရးႏွစ္ ျမစိမ္းေရာင္ႏွင့္ VDP ရန္ပုံေငြ မ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္းကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားမွ ဟန္နားေက်း႐ြာအုပ္စု၊ နားလိုင္ေက်း႐ြာအား က်ပ္သိန္း(၃၀၀)၊ ေခးနင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ကုန္းမုံႏွင့္ ခါး႐ိုးေက်း႐ြာအား က်ပ္သိန္း (၃၀၀)၊ ဟန္နားေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဟန္နားေက်း႐ြာအား က်ပ္သိန္း(၁၀၀)ေပးအပ္ၾကရာ ေက်း႐ြာကိုယ္စား ေက်း႐ြာရန္ပုံေငြ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္ ေက်း႐ြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉးတို႔က အသီးသီးလက္ခံရယူၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားက ကုသလရာမေက်ာင္းတိုက္တြင္ ကံေကာ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေပး ၾကၿပီး၊ လား႐ႈိးခ႐ိုင္၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အေထာက္အကူျပဳ ဒုတိယအႀကိမ္ စုေပါင္းသစ္ပင္စိုက္ပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး၊ ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ မိခင္ႏွင့္ကေလးေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း၊ တိုင္းရင္းသားစာေပယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕တို႔အား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားက အသီးသီးေပးအပ္ၾကၿပီး၊ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကကာ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေပးေနမႈအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။ 

၎ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ ေနာင္ေဖါ့ေက်း႐ြာ၌ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ပိုး ႏွိမ္နင္းေရးေကာင္းကင္ေဆးဖ်န္းစက္ ေကာင္းကင္Droneျဖင့္ ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းေနမႈကို တက္ေရာက္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးတင္ဦးႀကိဳင္က ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ပိုး ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းၿပီး၊ ေဒသခံေတာင္သူမ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ပိုးသတ္ေဆးဖ်န္းပုံး၊ ဝတ္စုံႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားတို႔ကို အသီးသီးေပးအပ္ၾကခဲ့သည္။ 

ယင္းေနာက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ျပသထားေသာ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ပိုး သိေကာင္းစရာမ်ားကို ရွင္းလင္းကာ ေတာင္သူဦးဝင္းေမာင္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းၿခံ၌ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ပိုးသတ္ေဆးစုေပါင္းဖ်န္းေနမႈကို ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ မယ္ဟန္ေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း၌ ေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနမႈတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာ ေဒသ၏ လိုအပ္လ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ အိမ္ဂရန္ကိစၥရပ္မ်ား၊ တိုးခ်ဲ႕ေျမကိစၥမ်ား၊ က်ဴးေက်ာ္ေျမကိစၥမ်ား အသီးသီးတင္ျပၾကရာ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကၿပီး ေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈ၌ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုဇယား၊ ေမြးဖြားစာရင္း၊ ပုံစံ(၇)ႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္တို႔ ကိုေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၾကကာ ေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ လား႐ႈိးၿမိဳ႕၊ ဓမၼရတနာနမ့္စမ္ေက်ာင္း တိုက္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ကတၱရာတန္(၆၀)ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ပံ့ရန္ပုံေငြျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕နယ္၊ မန္အိုင္ ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ နမ့္စံေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္း (၂/၄)မိုင္ကတၱရာလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းလုပ္ငန္းၿပီးစီးသြားသည့္ လမ္းမ်ား အားကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈကာ ေရကန္လမ္းတံတားတိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ ေရကန္ေတာင္လမ္းၿမိဳ႕ပတ္လမ္းမွ မႏၲေလးလမ္း ထိ ကတၱရာလမ္းခ်ဲ႕ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး) 

09−250132943

unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

မြစိမ်းရောင် VDP ရန်ပုံငွေ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကျင်းပ

လားရှိုး ဇူလိုင်   -   ၆

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် မြစိမ်းရောင်နှင့် VDPရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကို ဇူလိုင်(၆)ရက် နံနက်(၈)နာရီခွဲက ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ လားရှိုးမြို့၊ နောင်မွန်ကျေးရွာ၊ ကုသလရာမကျောင်းတိုက်၌ ကျင်းပသည်။ 

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်ကျေးလက်ဒေသဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးဦးမောင်မောင်ဝင်းမှ မြစိမ်းရောင်နှင့် VDP ရန်ပုံငွေ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် မြစိမ်းရောင်နှင့် VDP ရန်ပုံငွေ များလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများမှ ဟန်နားကျေးရွာအုပ်စု၊ နားလိုင်ကျေးရွာအား ကျပ်သိန်း(၃၀၀)၊ ခေးနင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းမုံနှင့် ခါးရိုးကျေးရွာအား ကျပ်သိန်း (၃၀၀)၊ ဟန်နားကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟန်နားကျေးရွာအား ကျပ်သိန်း(၁၀၀)ပေးအပ်ကြရာ ကျေးရွာကိုယ်စား ကျေးရွာရန်ပုံငွေ ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီအတွင်းရေးမှူးတို့က အသီးသီးလက်ခံရယူကြသည်။ 

ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများက ကုသလရာမကျောင်းတိုက်တွင် ကံကော်ပင်စိုက်ပျိုးပေး ကြပြီး၊ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့နယ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ဦးဆောင်မှုဖြင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အထောက်အကူပြု ဒုတိယအကြိမ် စုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားပြီး၊ ပျိုးပင်များကို ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း၊ တိုင်းရင်းသားစာပေယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့တို့အား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများက အသီးသီးပေးအပ်ကြပြီး၊ သစ်ပင်များ စိုက်ပျိုးပေးကြကာ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပေးနေမှုအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ 

၎င်းနောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လားရှိုးမြို့နယ်၊ နောင်ဖေါ့ကျေးရွာ၌ ဖောငမြှောင်တောင်ပိုး နှိမ်နင်းရေးကောင်းကင်ဆေးဖျန်းစက် ကောင်းကင်Droneဖြင့် ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းနေမှုကို တက်ရောက်ရာ ရှမ်းပြည်နယ် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးတင်ဦးကြိုင်က ဖောငမြှောင်တောင်ပိုး ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြီး၊ ဒေသခံတောင်သူများအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းပုံး၊ ဝတ်စုံနှင့် ပိုးသတ်ဆေးများတို့ကို အသီးသီးပေးအပ်ကြခဲ့သည်။ 

ယင်းနောက် စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ပြသထားသော ဖောငမြှောင်တောင်ပိုး သိကောင်းစရာများကို ရှင်းလင်းကာ တောင်သူဦးဝင်းမောင် အစေ့ထုတ်ပြောင်းခြံ၌ ဖောငမြှောင်တောင်ပိုးသတ်ဆေးစုပေါင်းဖျန်းနေမှုကို ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လားရှိုးမြို့နယ်၊ မယ်ဟန်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ ရွေ့လျားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှုတွင် ဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံရာ ဒေသ၏ လိုအပ်လျက်များဖြစ်သည့် အိမ်ဂရန်ကိစ္စရပ်များ၊ တိုးချဲ့မြေကိစ္စများ၊ ကျူးကျော်မြေကိစ္စများ အသီးသီးတင်ပြကြရာ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ဖြေကြားကြပြီး ရွေ့လျားဝန်ဆောင်မှု၌ ဆောင်ရွက်ပြီးသော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားများ၊ အိမ်ထောင်စုဇယား၊ မွေးဖွားစာရင်း၊ ပုံစံ(၇)နှင့် ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်တို့ ကိုဒေသခံပြည်သူများအား အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ကြကာ ရွေ့လျားဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်နေမှုကို ကြည့်ရှုအားပေးကြသည်။ 

ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် လားရှိုးမြို့၊ ဓမ္မရတနာနမ့်စမ်ကျောင်း တိုက်သို့ရောက်ရှိပြီး၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ကတ္တရာတန်(၆၀)နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ထောက်ပံ့ရန်ပုံငွေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ မန်အိုင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ နမ့်စံကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း (၂/၄)မိုင်ကတ္တရာလမ်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းပြီးစီးသွားသည့် လမ်းများ အားကွင်းဆင်းကြည့်ရှုကာ ရေကန်လမ်းတံတားတိုးချဲ့တည်ဆောက်နေမှုနှင့် ရေကန်တောင်လမ်းမြို့ပတ်လမ်းမှ မန္တလေးလမ်း ထိ ကတ္တရာလမ်းချဲ့နေမှုကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်သည်များမှာကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး) 

 

09−250132943

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

lishaw
 ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်တွင် အများစုနေထိုင်ကြပြီး၊ လွိုင်လင်၊ မိုးမိတ်၊ မဘိမ်း၊ နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်း၊ ညောင်ရွှေနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်တို့တွင်လည်း နေထိုင်ကြသည်။

We have 104 guests and no members online

Latest Updates