သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း သဘာဝေဘးကူညီကယ္ဆယ္ေရးပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာ   −   ၇

215

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး သည္သဘာဝေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းသဘာဝ ေဘးကူညီကယ္ဆယ္ေရး ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားေတြ႕ဆုံပြဲကို စက္တင္ဘာ(၇)ရက္ နံနက္(၁၀) နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး ကအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီး ဌာနမွတိုက္႐ိုက္တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ အစိုးရမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း မ်ား၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း၊ ပုဂၢလိကမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား စသျဖင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ ေလၽွာက္လႊာတင္ထားသည့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၁၈)ေက်ာင္း၊ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳမိန္႔ရရွိၿပီးေသာ ပုဂၢလိက မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္းမ်ား(၁၁၇)ေက်ာင္း၊ ေန႔ကေလးထိန္းေက်ာင္း(၁)ေက်ာင္း၊ စိစစ္ဆဲပုဂၢလိက မူလတန္းႀကိဳ ေက်ာင္း(၂)ေက်ာင္း၊ ေလၽွာက္လႊာတင္ထားသည့္ ပုဂၢလိကမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၉)ေက်ာင္း စုစုေပါင္း(၃၇၀)ေက်ာင္း ရွိပါ ေၾကာင္း၊ ေရွးဦးကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး နည္းပညာျပန္႔ပြားေစရန္ ရပ္႐ြာထဲရွိကေလးသူငယ္မ်ားကို စနစ္တက်ျပဳစု ပ်ိဳးေထာင္ႏိုင္ေစရန္ရည္႐ြယ္၍ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ မိခင္ဝိုင္း(၄၆)ဝိုင္း၊ ကေလးဦးေရ(၉၂၀)ဦးအတြက္ ေငြက်ပ္ (၈၆၀.၂)သိန္း ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္၍ မွန္ကန္ေသာလမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ေရာက္ရွိ ေစၿပီး၊ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္ေရး၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး၊ ဦးေဆာင္မႈအရည္အေသြး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္ေစေရးတို႔အတြက္ လူငယ္ရိပ္သာေျမေနရာမ်ားရရွိေရးကို ပထမဦးစြာ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေနပါေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ားက်န္းမာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာေလ့က်င့္ကစားႏိုင္ရန္ အားကစား႐ုံ၊ အားကစားကြင္းမ်ား၊ ေရကူးကန္၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ အစည္းအေဝးခန္းမအစရွိသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေျမေနရာမ်ားကိုလည္း တင္ျပေတာင္းခံေနဆဲျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သဘာဝႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္သဘာဝေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈရန္ပုံေငြႏွင့္ အမ်ိဳးသားသဘာဝ ေဘးစီမံခန္႔ခြဲမႈရန္ပုံေငြကို အသုံးျပဳၿပီးေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိရာ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္း(၂၈)ခုအတြက္ ရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း(၁၀၀၀)နီးပါးခန္႔အထိ သုံးစြဲေဆာင္႐ြက္ခဲ့သလို လုပ္ငန္းေပါင္း(၇)ခုအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း(၇၀၀)ေက်ာ္ကို လည္းတင္ျပေဆာင္႐ြက္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ MCCT အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၿပီး၊ ျပည္နယ္ေဘးအႏၲရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးမွ DAN Mobile Application ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ မိတ္ဆက္ ရွင္းလင္းကာ ရွမ္းျပည္နယ္ လူငယ္ေရးရာကိစၥရပ္မ်ားအား တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ရွင္းလင္းေျဖၾကား၍ အလႉေငြမ်ားေပးအပ္လႉဒါန္းရာ လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)ေဒသမွ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူအိမ္ေထာင္စု(၃၇၃)စုႏွင့္ လူဦးေရ(၁၄၁၃)ဦးအတြက္ ဆန္ဖိုးေငြ(၁)လစာ ေထာက္ပံ့မႈက်ပ္(၁၂၇.၁၇)သိန္းကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွေပးအပ္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္မွလက္ခံရယူ၍လည္းေကာင္း၊ ေမတၱာရွင္အဖြဲ႕မွ လား႐ႈိးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလႉေငြ က်ပ္(၂၅)သိန္းႏွင့္ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕ ေ႐ႊျပည္ေအးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းတြင္ ႏွစ္ခန္းတြဲေရအိမ္(၂)လုံး၊ စုစုေပါင္းေရအိမ္(၄)လုံး ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အလႉေငြက်ပ္(၂၅)သိန္း၊ ေအာင္ျမင့္မိုရ္ကုမၸဏီမွ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕ ေ႐ႊျပည္ေအးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းတြင္အသုံးျပဳရန္ သံခုတင္(၃၀)လုံး၊ ေမြ႕ယာ၊ ေခါင္းအုံး၊ ျခင္ေထာင္၊ ေစာင္အစုံ(၃၀)ဝယ္ယူရန္အတြက္က်ပ္(၄၅)သိန္း၊ ျမန္မာ့ၾကယ္စင္လင္းကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းအိမ္ယာသင္တန္းသားအိပ္ေဆာင္မ်ားတြင္ မီတာေဘာက္စ္(၃)လုံးတပ္ဆင္ျခင္း၊ မီးမ်ား သြယ္တန္းျခင္း၊ မီးေခ်ာင္း၊ မီးခလုပ္မ်ားအသစ္တပ္ဆင္ျခင္းအတြက္ အလႉေငြက်ပ္(၂၃)သိန္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အဖြဲ႕အစည္း မွမြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးဒဏ္ခံစားရသည့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အလႉေငြက်ပ္(၂၀)သိန္းတို႔ကို အသီးသီးေပးအပ္ လႉဒါန္းၾကရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

၀၉−၂၅၀၁၃၂၉၄၃

unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

သဘာဝဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း သဘာဝဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေးပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူငယ်များနှင့် ဒေသခံများတွေ့ဆုံပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာ   −   ၇

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး သည်သဘာဝဘေးကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းသဘာဝ ဘေးကူညီကယ်ဆယ်ရေး ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူငယ်များနှင့် ဒေသခံများတွေ့ဆုံပွဲကို စက်တင်ဘာ(၇)ရက် နံနက်(၁၀) နာရီက တောင်ကြီးမြို့ ကုန်သည်များနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး ကအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီး ဌာနမှတိုက်ရိုက်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် အစိုးရမူလတန်းကြိုကျောင်းများ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းကြိုကျောင်း များ၊ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း၊ ပုဂ္ဂလိကမူလတန်းကြိုကျောင်းများ စသဖြင့်ရှိပါကြောင်း၊ မူလတန်းကြိုကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ လျှောက်လွှာတင်ထားသည့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း(၁၈)ကျောင်း၊ တည်ထောင်ခွင့်ပြုမိန့်ရရှိပြီးသော ပုဂ္ဂလိက မူလတန်းကြိုကျောင်းများ(၁၁၇)ကျောင်း၊ နေ့ကလေးထိန်းကျောင်း(၁)ကျောင်း၊ စိစစ်ဆဲပုဂ္ဂလိက မူလတန်းကြို ကျောင်း(၂)ကျောင်း၊ လျှောက်လွှာတင်ထားသည့် ပုဂ္ဂလိကမူလတန်းကြိုကျောင်း(၉)ကျောင်း စုစုပေါင်း(၃၇၀)ကျောင်း ရှိပါ ကြောင်း၊ ရှေးဦးကလေးသူငယ်ပြုစုပျိုးထောင်ရေး နည်းပညာပြန့်ပွားစေရန် ရပ်ရွာထဲရှိကလေးသူငယ်များကို စနစ်တကျပြုစု ပျိုးထောင်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် မိခင်ဝိုင်း(၄၆)ဝိုင်း၊ ကလေးဦးရေ(၉၂၀)ဦးအတွက် ငွေကျပ် (၈၆၀.၂)သိန်း ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့ပါကြောင်း၊ လူငယ်များဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်၍ မှန်ကန်သောလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်ရှိ စေပြီး၊ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်ရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်နိုင်ရေး၊ ဦးဆောင်မှုအရည်အသွေး၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်စေရေးတို့အတွက် လူငယ်ရိပ်သာမြေနေရာများရရှိရေးကို ပထမဦးစွာ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါကြောင်း၊ လူငယ်များကျန်းမာ ကြံ့ခိုင်ရေးအတွက် ကောင်းမွန်စွာလေ့ကျင့်ကစားနိုင်ရန် အားကစားရုံ၊ အားကစားကွင်းများ၊ ရေကူးကန်၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် အစည်းအဝေးခန်းမအစရှိသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြေနေရာများကိုလည်း တင်ပြတောင်းခံနေဆဲဖြစ်ပါကြောင်း၊ သဘာဝကြိုတင်ကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်သဘာဝဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေနှင့် အမျိုးသားသဘာဝ ဘေးစီမံခန့်ခွဲမှုရန်ပုံငွေကို အသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၈−၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်းပေါင်း(၂၈)ခုအတွက် ရန်ပုံငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း(၁၀၀၀)နီးပါးခန့်အထိ သုံးစွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သလို လုပ်ငန်းပေါင်း(၇)ခုအတွက် ကျပ်သန်းပေါင်း(၇၀၀)ကျော်ကို လည်းတင်ပြဆောင်ရွက်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ MCCT အစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းဆွေးနွေးပြီး၊ ပြည်နယ်ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးမှ DAN Mobile Application နှင့်စပ်လျဉ်း၍ မိတ်ဆက် ရှင်းလင်းကာ ရှမ်းပြည်နယ် လူငယ်ရေးရာကိစ္စရပ်များအား တက်ရောက်လာသူများမှ ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများမှ ရှင်းလင်းဖြေကြား၍ အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်းရာ လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထား ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)ဒေသမှ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူအိမ်ထောင်စု(၃၇၃)စုနှင့် လူဦးရေ(၁၄၁၃)ဦးအတွက် ဆန်ဖိုးငွေ(၁)လစာ ထောက်ပံ့မှုကျပ်(၁၂၇.၁၇)သိန်းကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှပေးအပ်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်မှလက်ခံရယူ၍လည်းကောင်း၊ မေတ္တာရှင်အဖွဲ့မှ လားရှိုးခရိုင်အတွင်းရှိ တိုက်ပွဲရှောင် ပြည်သူလူထုအတွက် အလှူငွေ ကျပ်(၂၅)သိန်းနှင့် ဖယ်ခုံမြို့ ရွှေပြည်အေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးစခန်းတွင် နှစ်ခန်းတွဲရေအိမ်(၂)လုံး၊ စုစုပေါင်းရေအိမ်(၄)လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက် အလှူငွေကျပ်(၂၅)သိန်း၊ အောင်မြင့်မိုရ်ကုမ္ပဏီမှ ဖယ်ခုံမြို့ ရွှေပြည်အေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး စခန်းတွင်အသုံးပြုရန် သံခုတင်(၃၀)လုံး၊ မွေ့ယာ၊ ခေါင်းအုံး၊ ခြင်ထောင်၊ စောင်အစုံ(၃၀)ဝယ်ယူရန်အတွက်ကျပ်(၄၅)သိန်း၊ မြန်မာ့ကြယ်စင်လင်းကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထမ်းအိမ်ယာသင်တန်းသားအိပ်ဆောင်များတွင် မီတာဘောက်စ်(၃)လုံးတပ်ဆင်ခြင်း၊ မီးများ သွယ်တန်းခြင်း၊ မီးချောင်း၊ မီးခလုပ်များအသစ်တပ်ဆင်ခြင်းအတွက် အလှူငွေကျပ်(၂၃)သိန်း၊ အစ္စလာမ်ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်း မှမွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ရေဘေးဒဏ်ခံစားရသည့် ပြည်သူလူထုအတွက် အလှူငွေကျပ်(၂၀)သိန်းတို့ကို အသီးသီးပေးအပ် လှူဒါန်းကြရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

၀၉−၂၅၀၁၃၂၉၄၃