ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာ   −   ၁၃

219

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးဥပေဒကို ၂၀၀၅ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ(၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ၿပီး ဥပေဒျပဌာန္းခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ(၁၃)ရက္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အျဖစ္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ကသတ္မွတ္က်င္းပလာခဲ့ရာ ယခုဆိုလၽွင္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္၍ ယေန႔စက္တင္ဘာလ(၁၃)ရက္ေန႔ နံနက္(၉)နာရီ ကေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ က်င္းပေၾကာင္းသိရ သည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က လူကုန္ကူးမႈျပႆနာသည္ လူသားအခ်င္းခ်င္း စာနာမႈကင္းမဲ့စြာျဖင့္ ေခါင္းပုံျဖတ္အျမတ္ထုတ္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈမ်ားသည္ ပုံသ႑ာန္၊ နည္းလမ္း မ်ိဳးစုံႏွင့္ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားတြင္ ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိၿပီး တစ္ကမၻာလုံးအတိုင္းအတာအေနျဖင့္ လူကုန္ကူးမႈ၏ ဒဏ္ခံေနရသည္ ကိုေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံအလိုက္ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာ ကြာဟမႈအေပၚမူတည္၍ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ လူကုန္ကူးမႈ၏ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ပိုခံစားေနရသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ အသက္အ႐ြယ္အလိုက္ လူကုန္ကူးခံရ သူအမ်ိဳးအစားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက အမ်ိဳးသား၂၉%၊ အမ်ိဳးသမီး၄၈%၊ ကေလးသူငယ္အမ်ိဳးသား၄%၊ အမ်ိဳးသမီး၁၉% ပါဝင္ ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ လူကုန္ကူးမႈအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၆၀%၊ လုပ္အားေခါင္းပုံျဖတ္မႈ၃၈%၊ အျခားလူကုန္ကူးမႈ၂% ပါဝင္ေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လူကုန္ကူးမႈအမ်ိဳးအစား မ်ားမွာအဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း၊ အဓမၼျပည့္တန္ဆာျပဳျခင္း၊ အဓမၼခိုင္းေစျခင္း၊ ကေလးသူငယ္လူကုန္ကူးျခင္း၊ ေႂကြးၿမီႏွင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ခိုင္းေစျခင္းဆိုသည့္ ပုံစံ(၅)မ်ိဳးျဖစ္ပြားခဲ့သည္ကိုေလ့လာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈျဖစ္ပြား ခဲ့သည့္ အဓမၼထိမ္းျမားလက္ထပ္မႈ၇၅.၂၄%၊ အဓမၼျပည့္တန္ဆာျပဳမႈ၁၃.၅၉%၊ အဓမၼအလုပ္ခိုင္းေစမႈ၈.၇၄%၊ အငွားကိုယ္ဝန္ ေဆာင္မႈ၁.၉၄%၊ အဓမၼေမြးစားမႈ၀.၄၉% ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံအလိုက္ဦးတည္ျဖစ္ပြားမႈအေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၇၉.၆၁%၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၁.၄၆%၊ ျပည္တြင္း၁၈.၉၃% ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူကုန္ကူးမႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္အေရးယူမႈအေနျဖင့္ ဆဌမ အႀကိမ္လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ ၿပီးဆုံးသည့္အခ်ိန္ကစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ လူကုန္ကူးမႈ(၂၁၀)မႈ၊ လူကုန္ကူးသူ က်ား(၃၂) ဦး၊ မ(၂၅၈)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၂၉၀)ဦး စိစစ္သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးသူတရားခံက်ား(၁၅၂)ဦး၊ မ(၃၃၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၄၈၆)ဦး တို႔ကိုထိေရာက္ဟန္႔တားေလာက္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ရရွိေရးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတြင္ လူကုန္ကူးမႈ(၆၄)မႈ၊ လူကုန္ကူးသူ က်ား(၁)ဦး၊ မ(၉၄)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၉၅)ဦး ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လူကုန္ကူးသူတရားခံ က်ား(၅၃)ဦး၊ မ(၁၄၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၁၉၆)ဦးတို႔ကို ထိေရာက္ျပစ္ဒဏ္ရရွိေရးေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့၍ လူကုန္ကူးမႈမ်ားကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္မႈမွရရွိသည့္ ေငြေၾကးပစၥည္းမ်ားကို ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒအရ အေရးယူမႈမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းႏွင့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ ေဆာင္ပုဒ္ ျဖစ္သည့္ “လူကုန္ကူးမႈအႏၲရာယ္ ဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းဒို႔ကာကြယ္” ဆိုသည့္ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ အားလုံးပူးေပါင္းပါဝင္ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအား (၁၀)မိနစ္စာေနာက္ခံစကားေျပာ ဗီဒီယိုေခြျပသကာ အမွတ္(၁)အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေလးမ်ားက “ယုံၾကည္ခ်က္သို႔ ေမၽွာလြင့္ရာ” လူကုန္ကူးမႈအသိပညာေပးဇာတ္လမ္း သ႐ုပ္ေဖာ္ျဖင့္တင္ဆက္ကျပ၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ ႏွင့္ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦးတို႔မွ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ကျပသည့္ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား အားအမွတ္တရလက္ေဆာင္ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ၿပီး၊ ခန္းမအတြင္းခင္းက်င္းျပသထားေသာျပခန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ အားေပးၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Uni++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

သတ္တမအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ တောင်ကြီးမြို့၌ကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာ   −   ၁၃

မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လူကုန်ကူးမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေကို ၂၀၀၅ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ(၁၃)ရက်နေ့တွင် ပြဌာန်းခဲ့ပြီး ဥပဒေပြဌာန်းခဲ့သည့် စက်တင်ဘာလ(၁၃)ရက်ကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့အဖြစ် ၂၀၁၃ ခုနှစ် ကသတ်မှတ်ကျင်းပလာခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် သတ္တမအကြိမ်မြောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်၍ ယနေ့စက်တင်ဘာလ(၁၃)ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီ ကတောင်ကြီးမြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင် သတ္တမအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံ လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ ကျင်းပကြောင်းသိရ သည်။

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က လူကုန်ကူးမှုပြဿနာသည် လူသားအချင်းချင်း စာနာမှုကင်းမဲ့စွာဖြင့် ခေါင်းပုံဖြတ်အမြတ်ထုတ်သည့် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း၊ လူကုန်ကူးမှုများသည် ပုံသဏ္ဍာန်၊ နည်းလမ်း မျိုးစုံနှင့် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားတွင် ဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာအနေဖြင့် လူကုန်ကူးမှု၏ ဒဏ်ခံနေရသည် ကိုတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ နိုင်ငံအလိုက် ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ ကွာဟမှုအပေါ်မူတည်၍ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု နောက်ကျသည့် နိုင်ငံများသည် လူကုန်ကူးမှု၏ဆိုးကျိုးများကို ပိုခံစားနေရသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ အသက်အရွယ်အလိုက် လူကုန်ကူးခံရ သူအမျိုးအစားကို ကြည့်မည်ဆိုပါက အမျိုးသား၂၉%၊ အမျိုးသမီး၄၈%၊ ကလေးသူငယ်အမျိုးသား၄%၊ အမျိုးသမီး၁၉% ပါဝင် ကြောင်းဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ လူကုန်ကူးမှုအမျိုးအစားများတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခေါင်းပုံဖြတ်မှု၆၀%၊ လုပ်အားခေါင်းပုံဖြတ်မှု၃၈%၊ အခြားလူကုန်ကူးမှု၂% ပါဝင်ကြောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် လူကုန်ကူးမှုအမျိုးအစား များမှာအဓမ္မထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်း၊ အဓမ္မပြည့်တန်ဆာပြုခြင်း၊ အဓမ္မခိုင်းစေခြင်း၊ ကလေးသူငယ်လူကုန်ကူးခြင်း၊ ကြွေးမြီနှင့် နှောင်ဖွဲ့ခိုင်းစေခြင်းဆိုသည့် ပုံစံ(၅)မျိုးဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုလေ့လာတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်း လူကုန်ကူးမှုဖြစ်ပွား ခဲ့သည့် အဓမ္မထိမ်းမြားလက်ထပ်မှု၇၅.၂၄%၊ အဓမ္မပြည့်တန်ဆာပြုမှု၁၃.၅၉%၊ အဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေမှု၈.၇၄%၊ အငှားကိုယ်ဝန် ဆောင်မှု၁.၉၄%၊ အဓမ္မမွေးစားမှု၀.၄၉% ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းနှင့် နိုင်ငံအလိုက်ဦးတည်ဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ၇၉.၆၁%၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၁.၄၆%၊ ပြည်တွင်း၁၈.၉၃% ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏လူကုန်ကူးမှုများ ဖော်ထုတ်အရေးယူမှုအနေဖြင့် ဆဌမ အကြိမ်လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ ပြီးဆုံးသည့်အချိန်ကစ၍ ယနေ့အချိန်ထိ လူကုန်ကူးမှု(၂၁၀)မှု၊ လူကုန်ကူးသူ ကျား(၃၂) ဦး၊ မ(၂၅၈)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၂၉၀)ဦး စိစစ်သတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးသူတရားခံကျား(၁၅၂)ဦး၊ မ(၃၃၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၄၈၆)ဦး တို့ကိုထိရောက်ဟန့်တားလောက်သည့် ပြစ်ဒဏ်ရရှိရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတွင် လူကုန်ကူးမှု(၆၄)မှု၊ လူကုန်ကူးသူ ကျား(၁)ဦး၊ မ(၉၄)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၉၅)ဦး ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးသူတရားခံ ကျား(၅၃)ဦး၊ မ(၁၄၃)ဦး၊ စုစုပေါင်း(၁၉၆)ဦးတို့ကို ထိရောက်ပြစ်ဒဏ်ရရှိရေးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့၍ လူကုန်ကူးမှုများကို စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ရာတွင် ပြစ်မှု ကျူးလွန်မှုမှရရှိသည့် ငွေကြေးပစ္စည်းများကို ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေအရ အရေးယူမှုများ ပိုမိုထိရောက်အောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းနှင့် ၂၀၁၉ခုနှစ် သတ္တမအကြိမ်မြောက် မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့ ဆောင်ပုဒ် ဖြစ်သည့် “လူကုန်ကူးမှုအန္တရာယ် ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဒို့ကာကွယ်” ဆိုသည့်ဆောင်ပုဒ်နှင့်အညီ အားလုံးပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးကြရန် ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံလူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများအား (၁၀)မိနစ်စာနောက်ခံစကားပြော ဗီဒီယိုခွေပြသကာ အမှတ်(၁)အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူလေးများက “ယုံကြည်ချက်သို့ မျှောလွင့်ရာ” လူကုန်ကူးမှုအသိပညာပေးဇာတ်လမ်း သရုပ်ဖော်ဖြင့်တင်ဆက်ကပြ၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ် နှင့် ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးတို့မှ သရုပ်ဖော်တင်ဆက်ကပြသည့် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များ အားအမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပြီး၊ ခန်းမအတွင်းခင်းကျင်းပြသထားသောပြခန်းများအား လှည့်လည်ကြည့်ရှု အားပေးကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

09-250132943

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

kayanရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ဖယ်ခုံမြို့နယ်တွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။

We have 98 guests and no members online

Latest Updates