ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ

 

စဉ် အမည်         မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
ဦးဝင်းမြင့် အင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးစိုင်းလိတ် နမ့်စန်မဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းစံဖေ မိုင်းရယ်မဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်နန်းကိန်ခမ်း မိုင်းယန်းမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
ဦးခွန်အောင်နိုင်ဦး ပင်လောင်းမဲဆန္ဒနယ် (၂) အတွင်းရေးမှူး

 

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏ အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ

ကော်မတီ၏သက်တမ်း

 

၁။ ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋသည် ကော်မတီဝင်များ၏ သက်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေး အပ်နိုင်သည်။

 

ကော်မတီ၏တာဝန်

 

၂။ ကော်မတီသည် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ တင်သွင်းသောဥပဒေကြမ်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အဆို သို့မဟုတ် အစီရင်ခံစာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍လည်းကောင်း ၊ ပြည်နယ်လွတ်တော်တွင် ဖြေကြားပြီးသော မေးခွန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ လည်းကောင်း၊ ကတိပြုခဲ့သော အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံ ချက်များကို စိစစ်ရမည်။

 

၃။ ကော်မတီသည် အောက်ပါအချက်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပြည်နယ်လွတ်တော်သို့ တင်ပြရမည် -

(က) ပြည်နယ်အစိုးရက ၄င်း၏အာမခံချက်များ၊ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို မည်သည့် အခြေအနေထိ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးကြောင်း၊

(ခ ) အဆိုပါအာမခံချက်များ၊ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များကို ပြည်နယ်အစိုးရက ဆောင်ရွက်ပြီးလျှင် ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမှာ သတ်မှတ်သည့်ကာလအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခြင်း  ရှိ/မရှိနှင့် မူလ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ပြီးစီးခြင်း ရှိ/မရှိ၊

 

၄။ အပိုဒ်(၃)ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ထိရောက်မှန်ကန်စွာ ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ လိုအပ်သည့် နေရာဒေသများသို့ သွားရောက်စစ်ဆေးနိုင်သည်။

 

၅။ သက်ဆိုင်ရာဌာန၊အဖွဲ့အစည်းများတို့နှင့် ညှိနှိုင်းပြီး ဖြေကြားနိုင်သည့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ဖိတ်ကြား၍ မေးမြန်းဆွေးနွေးနိုင်သည်။

 

၆။ ကော်မတီအစည်းအဝေးတွင် ကော်မတီတစ်ဦးပြောဆိုသော သို့မဟုတ် ပြုလုပ်သော ကိစ္စကိုသော်                    လည်းကောင်း၊ ကော်မတီဆွေးနွေးသော ဆွေးနွေးချက်များကိုလည်းကောင်း၊ပြင်ပသို့ ပေါက်ကြားခြင်းမရှိစေရ။ ကော်မတီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတွင် ဆွေးနွေးချက်အားလုံးကို အသေးစိတ်မှတ်တမ်းတင်၍ ကော်မတီက အတည်ပြုထားရမည်။ 

 

ယင်းအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းကို ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုရ။ ပြည်နယ်လွတ်တော်သို့ ပေးပို့သော အစီရင်ခံစာမိတ္တူကို အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများနှင့်အတူ ပူးတွဲ၍  အမှုတွဲအဖြစ် တပေါင်းတည်း   ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် လွတ်တော်သို့ ပေးပို့ရမည်။

 

ကော်မတီ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်

 

၇။ ကော်မတီအစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၆၃ပါ ပြဋာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။

 

၈။ ကော်မတီ၏ အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၆၄ပါ ပြဋာန်းချက်များနှင့်အညီ ပြည်နယ်လွတ်တော် ဥက္ကဌထံ တင်ပြရမည်။

 

၉။ ကော်မတီဝင်များသည် -

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဋာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ ) ကော်မတီဝင်အဖြစ်မှ နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျက် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

 

ကော်မတီ၏ ရပိုင်ခွင့်

 

၁ဝ။ ကော်မတီဝင်များသည် ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ကော်မတီလုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ ၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် ဖြစ်စေ၊ကော်မတီရုံးစိုက်ရာဒေသတွင် ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊ တာဝန်အရ ခရီးသွားရာ၌လည်းကောင်း ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်များဆိုင်ရာ ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင်   လွတ်တော်က သတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များ ကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။

 

၁၁။ ကော်မတီဝင်များသည် -

(က) ကော်မတီအစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ၊ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်။

(ခ ) ကော်မတီအစည်းအဝေးများ  တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း   သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့၏ အကြီးအမှူးမှ တဆင့်  ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်။

(ဂ ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မတီအစည်းအဝေးများသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိသည်။

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

pa-aine

 ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ဟိုပုံး၊ တောင်ကြီး၊ ဆီဆိုင်၊ ပင်လောင်း၊ ညောင်ရွှေ၊ မောက်မယ်နှင့် မိုင်းကိုင်မြို့နယ် များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြ သည်။

We have 144 guests and no members online

Latest Updates