“ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်ဗီဒီယို”