ကွန်ဟိန်းမြို့ ဓာတ်အားပို့လွှတ်ဖြန့်ဖြူးပြီးစီး

တောင်ကြီး     သြဂုတ် - ၂

   လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနသည် နိုင်ငံတော်ဓာတ်အားစနစ်မှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရရှိ သေးသည့် ဒေသများသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပို့လွှတ်ဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် လျက်ရှိရာ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားရရှိရေးအတွက် ၆၆ကေဗွီ ခိုလန်-ကွန်ဟိန်း ဓာတ်အားလိုင်းနှင့် ၆၆/၁၁ကေဗွီ၊ ၅အမ်ဗွီအေ ကွန်ဟိန်းဓာတ်အားခွဲရုံတို့အား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် စတင်တည်ဆောက်ပါသည်။

   (၂၆-၇-၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် ၆၆ကေဗွီ ခိုလန် - ကွန်ဟိန်းဓာတ်အားလိုင်းမှ ၆၆/၁၁ကေဗွီ၊ ၅အမ်ဗွီအေ ကွန်ဟိန်း ဓာတ်အားခွဲရုံသို့ ဓာတ်အားပို့လွှတ်ခဲ့ပြီး ဓာတ်အားကောင်းစွာရရှိသဖြင့် (၂၇-၇-၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် ကွန်ဟိန်းမြို့နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများသို့ ၀.၄ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်းမှ တစ်ဆင့် ဓာတ်အား ကောင်းမွန် တည်ငြိမ်စွာ ဖြန့်ဖြူးပေးနိုင် ပါသည်။

   သို့ဖြစ်ပါ၍ ၆၆/၁၁ ကေဗွီ၊ ၅အမ်ဗွီအေ ကွန်ဟိန်းဓာတ်အားခွဲရုံမှ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသများသို့ ဓာတ်အားကောင်းမွန်စွာ ဖြန့်ဖြူးထားပါကြောင်း သိရှိရသည်။

 

                                                                                                                                                                  လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဆောင်ရွက်နေသည့်မြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် လိုအပ်သည့်ပုံစံများ၊ ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ လိုအပ်သည့်ပုံစံများ

  (က) မူရင်းလျှောက်လွှာ(တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ပြီး)

(၁) လျှောက်ထားသူ၏ အမည်၊ နေရပ်၊ အလုပ်အကိုင်၊

( ၂) လျှောက်ထားသည့် မြေတည်ရှိရာ ရပ်ကွက်၊ လမ်း၊

( ၃) မြေကွက်၏နယ်နိမိတ်နှင့် လားရာ၊

(၄) ဆောက်လုပ်မည့်အဆောက်အဦအရွယ်အစား၊ အမျိုးအစား၊

(၅) အငှားဂရန် ရလိုကြောင်း ဖော်ပြချက်။

( ခ) မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး တံဆိပ်ခေါင်းကပ်ထားသည့် မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၅)  (မူရင်း) (၂) စောင် ၊ မြေစာရင်းပုံစံ (၁၀၆) (၁) စောင်၊

( ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းများ (ဥပမာ - မြေပေးမိန့်၊ စာချုပ်စာတမ်း မှတ်ပုံတင်ထားသည့်အရောင်းအဝယ်စာချုပ်----------စသည်) 

(ဃ) ဆောက်လုပ်ပြီး (သို့မဟုတ်) ဆောက်လုပ်မည့် အဆောက်အဦပုံစံ(သို့)  အဆောက်အဦ ဓါတ်ပုံ (ရှေ့မြင်/ဘေးမြင်)  (၂)စုံ

( င) သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံချက်

( စ) လျှောက်ထားသူ၏ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ/အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ

ဂရန်အမည်ပြောင်း/ ခွဲစိတ်ခြင်းဖြစ်ပါက ရောင်းသူ/ဝယ်သူ/ပေးကမ်းသူ/လက်ခံသူတို့၏ မှတ်ပုံတင်/ အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ

 

 ၂။ လုပ်ငန်းစဉ် (အထက်မြန်မာပြည်မြေနှင့်အခွန်နည်းဥပဒေ-၆၈၊ အောက်မြန်မာပြည် မြို့နှင့်ကျေးရွာ မြေများ နည်းဥပဒေအပိုဒ် -၂ ၊ ၃ တို့အရ)

(က) အထက်အပိုဒ်ခွဲ (က)ပါအချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖြင့် ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ လျှောက်ထားရန်၊

( ခ) လျှောက်ထားမှုအား လက်ခံရရှိပါက ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက အမှုတွဲဖွင့်လှစ်ခြင်း၊

( ဂ) အမှုတွဲဖွင့်လှစ်ပြီး လိုအပ်သည်များ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လက်ထောက် ကော်လိတ္တော်အရာရှိ (မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အမှုတွဲလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း)

(ဃ) လက်ထောက်ကော်လိတ္တော်အရာရှိ (မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး)မှ လျှောက်ထားမြေနှင့် ပတ်သက်သည့် အောက်ပါအချက်အလက်များအား စိစစ်တင်ပြရန် မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီး ဌာနသို့ အမှုတွဲလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း-

(၁) မြေရာဇဝင်ကိုဖော်ပြရန်၊

(၂) လျှောက်ထားသောမြေသည် အစိုးရမှ ချထားပေးပိုင်ခွင့်ရှိသောမြေ ဟုတ်/မဟုတ်နှင့် အခြားမြေပေါ်သို့ ကျူးကျော်မှု ရှိ/မရှိ၊

(၃) လျှောက်ထားမြေကို အခြားမည်သူက မြေပုံကူးယူ၍ ဂရန်လျှောက်ထားခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ရှိပါက ဂရန်အမှုတွဲအမှတ်နှင့်ဖော်ပြရန်၊

(၄) လျှောက်ထားသောမြေကို မည်သူအား ဂရန်ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း ရှိ/မရှိနှင့် ရှိပါက ဂရန်သက်တမ်းနှင့် ကုန်ဆုံးမည့်နေ့ရက် အမှုတွဲနံပါတ်ကိုဖော်ပြရန်၊

(၅) လျှောက်ထားသောမြေပေါ်တွင် အဆောက်အဦ ရှိ/မရှိ၊ ရှိပါက မည်သို့အသုံးပြု ထားကြောင်း၊

(၆) လျှောက်ထားမြေကို မြို့မြေငှားခွန်စည်းကြပ်လျှင် ကျသင့်မည့်အခွန်ကို တွက်ချက် ဖော်ပြပေးရန် (ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့)မှ အတည်ပြုသတ်မှတ်ထားသည့် နှုန်းထား အတိုင်း (၁)ဧကရောင်းစျေးပေါ်မူတည်တွက်ချက်ပေးရန်)

( င) မြို့နယ်မြေစာရင်းဦးစီးဌာနသို့ အမှုတွဲပေးပို့ထားစဉ်အတွင်း လျှောက်ထားမြေနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကန့်ကွက်လိုသူများရှိပါက အထောက်အထား အကျိုးအကြောင်းဖော်ပြလျှက် ကန့်ကွက် နိုင်ကြောင်း၊ အနည်းဆုံး (၁၅)ရက်ထက်မနည်းကြော်ငြာခြင်း၊

( စ) ကန့်ကွက်လွှာ ခေါ်ယူသည့်ရက်ကုန်ဆုံးပြီးနောက် ကန့်ကွက်သူ (ရှိလျှင်)၊  လျှောက်ထားသူ/ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်သူ/ အခြားစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သူများကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ 

(ဆ) မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ လျှောက်ထားမြေပေါ်သို့ မြေစာရင်းဦးစီးဌာနမှ မြေတိုင်းစာရေး နှင့်အတူ ကွင်းဆင်း၍ လျှောက်ထားသူနှင့် စစ်ဆေးရန်လိုအပ်သူများကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးချက်အစီရင်ခံစာ၊ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ထံ အမှုတွဲ ဆက်လက်တင်ပြခြင်း၊

( ဇ) ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အမှုတွဲလက်ခံရရှိပါက လျှောက်ထားမြေပေါ်သို့ ကိုယ်တိုင်ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးပြီး ဂရန် (သို့) မြေငှားလိုင်စင်ထုတ်ပေးရေး ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၊

( စျ) မြေတစ်ကွက်တည်းအား လျှောက်ထားသူတစ်ဦးထက်ပိုသည့်ကိစ္စ (သို့) ခိုင်လုံသောအထောက် အထားများဖြင့် ကန့်ကွက်သည့် ကိစ္စများတွင်မည်သူအား ခွင့်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း(သို့) ခွင့်မပြုကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၊  အရှပ်အရှင်းဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ကိစ္စများတွင် သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် အဆင့်ဆင့်တင်ပြခြင်း၊

၃။ အခွင့်အာဏာ

(က) မြေငှားဂရန်လျှောက်ထားသည့်ဧရိယာ (၁)ဧကအောက်ဖြစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေး မှူးမှ ခွင့်ပြုခြင်း၊

( ခ) တစ်ဧကမှ (၅)ဧကအထိ လျှောက်ထားလာပါက ပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထား မှတ်ချက်ရယူ၍ ခွင့်ပြုခြင်း၊

(ဂ) (၅)ဧကအထက်ကျော်လွန်ပါက သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ သဘောထားမှတ်ချက်ရယူ၍ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၏ ခွင့်ပြုချက် ရယူဆောင်ရွက်ခြင်း၊

၄။ အယူခံဝင်ရောက်ခြင်း

မြေငှားဂရန်ထုတ်ပေးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဆုံဖြတ်ချက်အပေါ် ကျေနပ်မှု မရှိပါက ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ဆုံဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့်ရက်မှစ၍ အထက်မြန်မာပြည်တွင် ရက်ပေါင်း (၆၀)အတွင်း၊ အောက်မြန်မာပြည်တွင် ရက်ပေါင်း (၉၀)အတွင်း တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့လည်းကောင်း၊ တိုင်း ဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျေနပ်မှုမရှိပါက ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ပြီးချိန်မှ ရက်ပေါင်း (၉၀) အတွင်း အထွေထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံသို့လည်းကောင်း အယူခံဝင်ရောက်နိုင်ပါသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန

တောင်ကြီးမြို့

 

အယ်ဒီတာမှတဆင့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ

သို့

အယ်ဒီတာချုပ်

မြန်မာသံတော်ဆင့် အပတ်စဉ်သတင်းစာ

ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

 

ရက်စွဲ၊   ၁၇ - ၂ - ၂၀၁၄

 

     ဆရာ ဦးကျော်စွာဝင်း-

၁။   ကျွန်တော် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ စာရေးပါတယ်၊ မြန်မာသံတော်ဆင့် အပတ်စဉ်သတင်းစာ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၄၉)၊ စာမျက်နှာ(၁၂)မှာ ဦးကျော်စွာနှင့် ပတ်သက်၍ ဖြေရှင်းထားသော သတင်းအား ဖော်ပြပေး၍ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ "လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မြေသိမ်းခံရသူများကို တန်းတူစျေးနှုန်းဖြင့်သာ ရောင်းချပေးဟု ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ မီဒီယာအကြံပေး ဖြေရှင်း" ခေါင်းစဉ်ကို ပြန်စိစစ်ပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အနေနဲ့ မြေကွက်ရောင်းချပေးခြင်း မရှိခဲ့ပါ၊ အယ်ဒီတာမှတဆင့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ၏ စာမျက်နှာ(၂)၊ အပိုဒ်(၄)၊ အပိုဒ်ခွဲ(ခ)တွင် လူနေအိမ်ရာအတွက် လျာထားမြေ(၂၅.၇၁)ဧကတွင် ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများအား ရောင်းချခြင်း လုံးဝမပြုဘဲ တည်ဆဲမြေယာ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီသာလျှင် စနစ်တကျ မြေနေရာ ချထားလျှက် ရှိကြောင်းဟု လည်းကောင်း၊ အပိုဒ်(၄)၊ အပိုဒ်ခွဲ(ဂ)တွင် မြေသိမ်းလျော်ကြေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နစ်နာမှုမရှိအောင် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး မည်သူမဆို မြေကွက် တစ်ကွက်လျှင် ငွေကျပ်(၈၅၀၀၀၀) ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါငွေကြေးမှာလည်း မြို့ပြအိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး လျှပ်စစ်မီးနှင့် လမ်းလုပ်ငန်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ကြောင်းဟု လည်းကောင်း ထင်သာမြင်သာအောင် ကျွန်တော် ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊ အဓိကတော့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အနေနဲ့  မြေနေရာ ချထားပေးခြင်းသာလျှင်ဖြစ်ပြီး၊ ရောင်းချခြင်း လုံးဝ မပြုလုပ်ပါဘူးလို့ ဆိုလိုတာပါပဲ။

 

၂။   အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဆောင်းပါး ပုံစံ ရေးသားပေးပို့ခဲ့တာပါ၊ ဒါပေမယ့် မြန်မာသံတော်ဆင့်က သတင်းထောက် ဧပြီဦး ကတဆင့် ရရှိတဲ့ သတင်းပုံစံ ပြင်ဆင်ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်၊ ဒါ့အပြင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ဦးကျော်စွာတို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကို မြန်မာသံတော်ဆင့်က ကြားနေပြီး ဖော်ပြပေးထားပါတယ်၊ ဒါကိုတော့ သက်ဆိုင်ရာ သတင်းစာရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်မပြောလိုပါ၊ ကျွန်တော်တို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အနေနဲ့ ပေးပို့တဲ့ ဖြေရှင်းချက်အပေါ် တရားဥပဒေနဲ့ အညီဖြစ်ကြောင်းကို လုံးဝတာဝန်ယူတာဝန်ခံပါတယ်။

 

၃။   ဒါ့ကြောင့် မြန်မာသံတော်ဆင့် အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၄၉)၊ စာမျက်နှာ(၁၂)ပါ "ရောင်းချ" စကားရပ်အား ပြင်ဆင်ပေးနိုင်ရန် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။

 

ဦးရဲနိုင်အောင်၊ မောင်ဒဂုန်(မြန်မာ့မြေ)

ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာ ကျွမ်းကျင်သူ

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ တောင်ကြီးမြို့

 

 

အယ်ဒီတာမှတဆင့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ

 

၁။ အိတ်ဖွင့်ပေးစာက(၈.၂.၂၀၁၄)ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာသံတော်ဆင့် အပတ်စဉ်သတင်းစာ အတွဲ(၂)၊ အမှတ်(၄၈)မှာ ဖော်ပြပါရှိတဲ့ "တောင်ကြီးမြို့၊ ဘန့်ကွေးကျေးရွာတွင် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ မြေများ သိမ်းယူ၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအား မဲဖောက်ရောင်းချ" သတင်းနဲ့ပတ်သက်ပါတယ်။ အဆိုပါ သတင်းစာမှာ သတင်းထောက် တင်ဇာအောင်က အောက်ပါအတိုင်း ရေးသားပေးပို့ထားတာကို အဓိက တွေ့ရှိရတယ်-

 

(က) ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ဘန့်ကွေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျည်းပင်ရွာ၊ ကွင်းအမှတ် (၁၃၆)နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေဧကခန့်မှန်း(၁၀၀)ဧကအား အားကစားသိပ္ပံ(အေးသာယာ) ဆောက်လုပ်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က သိမ်းယူထားကြောင်း၊

 

( ခ) ယင်းမြေများအား ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲ များအား မဲဖောက်ရောင်းချပေးခြင်းနှင့် မြေသိမ်းလျော်ကြေးအား တရားမျှတမှုမရှိဘဲ ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊

 

( ဂ) မြေသိမ်းလျော်ကြေးအဖြစ် သိမ်းဆည်းခံမြေ၏ ၁၅ ရာခိုင်နှုန်းကို (၄၀x၆၀)ပေ အိမ်ခြံ မြေကွက်များရိုက်၍ ပြန်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး မြေကွက်တစ်ကွက်လျှင် ငွေကျပ်(၁၁)သိန်းဖြင့် ပြန်ဝယ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊

 

(ဃ) မြေကွက်များကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအချို့ စုစုပေါင်း(၁၁၆)ဦးတို့ကို မြေတစ်ကွက်လျှင် ကျပ်(၈၅၀၀၀၀)ဖြင့် ရောင်းချပေးနေကြောင်း၊

 

( င) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မြေတစ်ကွက်လျှင် ကျပ်(၈၅၀၀၀၀)ဖြင့် ရောင်းပြီး ၎င်းတို့ အနေဖြင့် မြေလည်း အသိမ်းခံရ၊ ကျပ်(၁၁)သိန်းနဲ့လည်း ပြန်ဝယ်ရကြောင်း၊

 

၂။ အထက်ပါသတင်းတွေကို သတင်းထောက် တင်ဇာအောင်အနေနဲ့ မြေသိမ်းခံရသူ တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်စွာက မြန်မာသံတော်ဆင့် သတင်းစာသို့ ပြောကြောင်းဖြင့်လည်း ထည့်သွင်းပါရှိတယ်၊ အထက်ပါ သတင်းတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အခြေအနေမှန်သိရှိအောင် စာရေးသားပေးပို့ရတာပါ၊ စာရေးသူဟာ ရှမ်းပြည်နယ်မှာ ကာလကြာရှည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး မကြာသေးမီကမှ သက်ပြည့်အငြိမ်းစားယူခဲ့တဲ့ အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်၊ဆက်ပြီးတော့လည်း ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှာ ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုမီဒီယာကျွမ်းကျင်သူအဖြစ် လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေပါတယ်၊ တကယ်တော့ သတင်းပေးပို့ ပြောကြားခဲ့တဲ့ ဦးကျော်စွာဟာလည်း တစ်ချိန်က တောင်ကြီးမြို့နယ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်၊ ယခုအခါ သူကိုယ်တိုင် မြန်မာသံတော်ဆင့်သတင်းစာကို မမှန်မကန် ပြောကြားတာ တွေ့ရပါတယ်၊ မြေယာကိစ္စမှာ ဒေသခံတိုင်းရင်းသား တောင်သူမဟုတ်ဘဲ ယခင်မြို့နယ်ကြက်ဆူစိုက်ခင်း မြေ(၁၂.၇၆)ဧကအား ဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် ညီညွတ်ခြင်းမရှိဘဲ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါလျက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို သီးစားချထားရယူပြီး ကိုယ်ကျိုးအတွက် အခြားတစ်ယောက်ကို ငွေကျပ်(၂၀၆၀)သိန်းဖြင့် စာချုပ်ချုပ်ဆိုရောင်းချခဲ့တယ်၊ ကြိုတင်ငွေကျပ်(၅၀၀)သိန်းကိုလည်း လက်ခံရယူ ထားခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်၊ တကယ်တော့ အိမ်ကွက်များကိုလည်း အခမဲ့ရရှိရေး ပြန်လည်စဉ်းစားပေးရန် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ထံ တင်ပြသော်လည်း လျစ်လျူရှုထားကြောင်း ဦးကျော်စွာကပြောနေပေမဲ့ သူဟာအကျိုးခံစားခွင့်မရှိပါဘူး၊  ဒါကြောင့် တစ်လွဲအသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ဌာနဆိုင်ရာက စစ်ဆေးပေါ်ပေါက်တဲ့ အတွက် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ် အရေးယူခံခဲ့ရသူ ဖြစ်ပါတယ်၊ အခုချိန်မှာတော့ သူဟာ အငြိမ်းစားနေပါပြီ။

 

၃။ ဒီနေရာမှာ တရားသူကြီးများနဲ့ စာရေးသူတို့ရဲ့ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနလို မြေယာစီမံခန့်ခွဲ မှု ဆောင်ရွက်ရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်များဟာ သဘာဝချင်းတူတာ တစ်ခုရှိပါတယ်၊ ဒါကတော့ ဘယ်လိုပဲ  တရား ဥပဒေနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်တယ် ( Rule of Law )ဆိုစေကာမူ မြေယာမှုခင်း၊ ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လူများဟာ ပုထုဇဉ်လောဘသားများဖြစ်တာကြောင့် ရလျှင်ရ၊ မရလျှင် ချမယ်ဆိုတဲ့ အောက်တန်းစား စိတ်တွေနဲ့ တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ပုံကြီးချဲ့စာတိုစာရှည်တွေရေးပြီး အဆုံးဖြတ်ပေးရတဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းကို ဒုက္ခလှလှကြီး ပေးတော့တာပါပဲ၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ် စသည်ဖြင့် ဇာတ်နာအောင်ရေးပြီး တိုင်ကြားပေးပို့လိုက်တဲ့စာတွေ ပလူကိုပျံနေ တာပါပဲ၊ ကံကောင်းလို့ လိပ်စာမှာ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂပဲ ပွတ်ကာသီကာကျန်ခဲ့တယ်၊ ကံမကောင်းတဲ့အခါ များမှာတော့ ပုံကြီးချဲ့တယ်မပြောနဲ့၊ ပုံကြီးဆိုတာ ပုံသေးမရှိဘဲ ချဲ့လို့မရဘူးဆိုပြီး တာဝန်ယူ တာဝန်ခံမှု အားနည်းတဲ့ အချို့သော အထက်ဌာနများရဲ့ ငှက်မသိတော့ ဆက်ရက်ကို ချိုးထင်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ကြုံရပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးတာတွေ၊ စိစစ်တာတွေ၊ ဖြေရှင်းချက်တောင်းတာတွေ ခံရတတ်သေးတယ်၊ ဒါနဲ့ပဲ အမှန်တရားသမားတွေ မှန်ကိုကန်တဲ့အတွက် ကာလနာ တိုက်ခဲ့တာတွေ၊ တရားခံဖြစ်သွားရတဲ့ တရားသူကြီးဘဝတွေ လည်း ရှိတတ်ကြတယ်။

 

၄။ ဒါ့ကြောင့် အထက်မှာ ဦးကျော်စွာက မြန်မာသံတော်ဆင့် သတင်းစာကို ပြောတဲ့ သတင်းမှားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ စာရေးသူအနေနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း အခြေအနေမှန်အား အယ်ဒီတာမှတဆင့် ပေးပို့လိုက်ပါ တယ်-

 

(က) ရှမ်းပြည်နယ်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ဘန့်ကွေးကျေးရွာအုပ်စု၊ မကျည်းပင်ရွာ၊ ကွင်းအမှတ် (၁၃၆)နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြေဧက(၆၈.၄၄)ဧကအနက် ရှမ်းပြည်နယ် မျိုးဆက်သစ် အားကစားလူငယ်များ မွေးထုတ်ပေးမည့် အားကစားသိပ္ပံအကယ်ဒမီ ဆောက်လုပ်ရန် အတွက် ယခင်(နဝတ)အစိုးရကာလက သတ်မှတ်ပေးတဲ့ (၄၂.၇၃)ဧကနှင့် လူနေအိမ်ရာ အတွက် လျာထားတဲ့(၂၅.၇၁)ဧကတို့အား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့် အညီ စီမံ ထားကြောင်း၊

 

( ခ) လူနေအိမ်ရာအတွက် လျာထားမြေ(၂၅.၇၁)ဧကတွင် ရှမ်းပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများအား ရောင်းချခြင်း လုံးဝမပြုဘဲ တည်ဆဲမြေယာ စီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့် အညီသာလျှင် စနစ်တကျ မြေနေရာ ချထားလျှက် ရှိကြောင်း၊

 

 

( ဂ) မြေသိမ်းလျော်ကြေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ နစ်နာမှုမရှိအောင် ဥပဒေလုပ်ထုံးလုပ်နည်နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး မည်သူမဆို မြေကွက် တစ်ကွက်လျှင် ငွေကျပ်(၈၅၀၀၀၀) ပေးသွင်းရန်ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါငွေကြေးမှာလည်း မြို့ပြအိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး လျှပ်စစ်မီးနှင့် လမ်းလုပ်ငန်းအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်ကြောင်း၊

 

(ဃ) မြေကွက်များကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာအချို့ စုစုပေါင်း(၂၀၆)ဦးတို့ကို မြေတစ်ကွက်လျှင် ကျပ်(၈၅၀၀၀၀)ဖြင့် စနစ် တကျ ချထားပေးခဲ့ပြီး ကျန်ရှိသူများကိုလည်း ဆက်လက်ချထားပေးရန် စီစဉ်လျှက် ရှိကြောင်း၊

 

( င) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် မြေသိမ်းခံရသူများသည် ညီတူမျှတူ မြေတစ်ကွက်လျှင် ကျပ်(၈၅၀၀၀၀)ဖြင့်သာလျှင် နေရာချထားပေးလျှက်ရှိကြောင်း၊

 

၅။ မြေယာစီမံခန့်ခွဲမှု လုပ်ငန်းများဟာ လွယ်မယောင်နဲ့ခက်၊ တိမ်မယောင်နဲ့နက်ပါတယ်၊ ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရတဲ့ နေရာမှာ များစွာ သိမ်မွှေ့ပြီး ရှုပ်ထွေး နက်ရှိုင်းပါတယ်၊ တိုင်းပြည်က နုနု၊ ဒီမိုကရေစီ လှိုင်းကထန်ထန် အချိန်အခါမှာ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု အငြင်းပွားတဲ့ကိစ္စရပ်များဟာ သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ အတွက် စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ မှန်ကန်ရမယ်၊ မျှတရမယ်၊ ဥပဒေနဲ့ညီရမယ်ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နှင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း အခြေအနေမှန်ကို ပေးပို့ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။

 

လူနှင့် လူချင်းလှည့်ပတ်ခြင်း ကင်းရှင်းကြပါစေ .....။

 

မောင်ဒဂုန်(မြန်မာ့မြေ)

 

မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅)ရေးကူးခွင့်လျှောက်ထားပြီး ရရှိသူအမည်စာရင်းများအား အသိပေးကြေငြာခြင်း

မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅) ရေးကူးခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန် တင်ပြလျှောက်ထားလာသည့် အောက်ဖော်ပြပါ ပုဂ္ဂိုလ်များအနေဖြင့်  မြေစာရင်းပုံစံ(၁၀၅) ရေးကူးနိုင်ရန်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ လာရောက် ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း အသိပေးကြေငြာအပ်ပါသည်

 

၁။ ဦးခင်မောင်အေး(၁၃/နခတ(နိုင်)၀၄၇၂၃၅)မှ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နောင်ချိုမြို့၊ ဈေးရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၁၆)၊ ဧရိယာ(၀.၂၈၇)ဧက၊

၂။ ဦးစည်သူဝင်း(၅/မမန(နိုင်)၀၇၆၈၇၇)မှ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့၊ မယ်ဆွမ်တောင်ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၄)၊ မယ်ဆွမ်တောင်ရပ်(၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၆၉)၊ ဧရိယာ(၀.၀၉၇)ဧက၊

၃။ ဒေါ်နန်းအောင်(၁၃/ကတန(နိုင်)၀၇၀၆၉၇)မှ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ မြို့ကွက်အမှတ်(၆၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂၄၊ ၁၂၅၊ ၁၂၆၊ ၁၂၇၊ ၂၄၃၊ ၂၄၄၊ ၂၄၅၊ ၂၄၆)၊                 ဧရိယာ(၀.၄၄၀)ဧက၊ 

၄။ ဒေါ်စန်းစန်းလွင်(၁၃/တကန(နိုင်)၁၆၉၅၅၇)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်း ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(F-26/174)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၀)ဧက ၊

၅။ ဦးသန်းတင့် (၁၃/ညရန(နိုင်)၀၀၅၅၁၆) ပါ(၃)ဦးတို့မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ရေအေးကွင်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂-က)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၂)ဧက၊

၆။ ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်(၈/မကန(နိုင်)၀၆၃၀၂၆)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကလောမြို့နယ်၊ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၉)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၈၉)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄၆/၃၁၂) ဦးပိုင်အမှတ်(၆၀/ ၁)၊           ဧရိယာ (၀.၂၃၀)ဧက၊

၇။ ဦးဝင်းအောင်(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၅၁၀၉၀)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကလောမြို့နယ်၊ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃)၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၀၅) ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀၁)၊ ဧရိယာ             (၀.၀၇၃)ဧက၊

၈။ ဦးစိုးမြင့်မော်(၈/ပခက(နိုင်)၀၄၁၂၇၆)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ကလောမြို့နယ်၊ ကလောမြို့၊ မိုးကောင်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃၉)၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃)၊ ဧရိယာ                   (၀.၆၄၁)ဧက၊

၉။ ဦးမင်းအောင် (၁၂/အစန(နိုင်)၁၀၅၆၄၈)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့၊ ဟိန်ဓမ္မရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၂၈)၊ အချပ်(၅)၊ မြေကွက်အမှတ်(၅၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၄)၊ ဧရိယာ(၂.၂၁၅)ဧက၊

၁၀။ ဦးအောင်ဖုန်း(၁၃/မမတ(နိုင်)၀၃၈၁၈၉)မှ မိုးမိတ်ခရိုင်၊ မိုးမိတ်မြို့၊ လက်ခုတ်တန်းရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၅)၊ အမှတ်(၄၅၆)၊ လေသာကုန်း၊ ကွင်းအမှတ်(၁၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃)၊ ဧရိယာ               (၀.၂၂၉)ဧက၊

၁၁။ ဒေါ်သန်းစိန်(၁၃/နခတ(နိုင်)၀၀၇၉၃၄)မှ ကျောက်မဲခရိုင်၊ နောင်ချိုမြို့၊ တောင်ရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၂)၊ သပြေရေတောင်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇၂)၊ ဧရိယာ(၀.၂၈)ဧက၊

၁၂။ ဒေါ်ဝင်းသန်းရွှေ (၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၀၈၂၀၉)မှ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၅၈)၊ ပင်မကုန်းတောင်ရပ်၊ မြေကွက် အမှတ်(၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၉)ဧက၊

၁၃။ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက်(၁၁)၊ နယ်မြေ(၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၉၀/၂)၊ ဧရိယာ (၀.၀၉၉)ဧကရှိ မြေနေရာအား ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံဆောက်လုပ်ရန်၊

၁၄။ ဦးမျိုးမင်းဟိန်း(၁၃/တကန(နိုင်)၁၄၃၄၄၈)မှ  တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ဘုရားဖြူ ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၃၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၇)၊ ဧရိယာ(၁.၀၉၅)ဧက၊

၁၅။ ဒေါ်နီနီအေး (၁၃/တကန(နိုင်)၀၀၅၃၅၂)နှင့် ဒေါ်အေးစုမေ(၁၃/ပတယ(နိုင်)၀၂၉၄၆၃) တို့မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ ရွာငံစုရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃၂)၊ ကျောက်တောကုန်း၊             ကုန်းမြင့် သာယာရပ်ကွက်၊ အကျယ်အဝန်း အလျား(၁၄၄၊ ၁၃၇)ပေ၊ အနံ(၆၃၅၊ ၄၂)ပေ၊ ဧရိယာ(၁.၀၉၂)ဧက

၁၆။ ဒေါ်နီနီအေး(၁၃/တကန(နိုင်)၀၀၅၃၅၂)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ကံကြီးရပ်ကွက်၊ မြတ်လေးလမ်း၊ မြေကွက်အမှတ်(၇)၊ အကျယ်အဝန်း အရှေ့အနောက်(၁၁၀၊ ၇၆)ပေ၊ တောင်နှင့်မြောက်(၄၀၊             ၉၆)ပေ၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၅)ဧက၊

၁၇။ ဒေါ်နီနီအေး(၁၃/တကန(နိုင်)၀၀၅၃၅၂)မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ ရွာငံစုရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၃၂)၊ ကျောက်တော ကုန်း၊ ကုန်းမြင့်သာယာရပ်ကွက်၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၃၂/၂၀၈)၊         အကျယ်အဝန်း(၆၀×၅၀)ပေ၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၉)ဧက၊

၁၈။ ဦးစိုင်းအောင်ထွန်း(၁၃/ဖခန(နိုင်)၀၄၉၇၅၈)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ရတနာသီရိရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၁)၊ မြေကွက်အမှတ်(၃၁၇)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (F-၃၁၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၂)ဧက၊

၁၉။ ဒေါ်မိုးမိုးအေး(၁၃/တကန(နိုင်)၂၃၉၅၅၅)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၆၇)၊ စောစီအရှေ့ရပ်၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၀/၅၁၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၇-ခ)၊ ဧရိယာ               (၀.၀၉၄)ဧက၊

၂၀။ ဦးမင်းအောင်(၁၂/ဥကမ(နိုင်)၁၂၆၄၉၃)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၂၀၇)၊ ဖရဲမြောက်ရပ်၊ မြေကွက်အမှတ်(၆၇/၉၀+၇၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၂-ခ+၇၂)၊ ဧရိယာ         (၀.၄၄၂)ဧက၊

၂၁။ ဦးခင်လင်းစိုး(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၀၃၃၇၈)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၇၈)၊ ဖရဲရွာရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၈/၁၇၈)၊ ဧရိယာ(၀.၀၉၁)ဧက၊

၂၂။ ဒေါ်ခင်သဉ္ဇာဦး(၁၃/တကန(နိုင်)၀၈၂၇၄၁)မှ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၂၀၇)၊ ဖရဲမြောက်ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၄-ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၃)ဧက၊

၂၃။ ဦးထွန်းအေး (၁၃/ကလန(နိုင်)၀၀၅၃၂၃)မှ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၃၈)၊ ပင်မာကုန်းရွာမြောက်ရပ်၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၀/၁၃၆)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၁)ဧက၊

၂၄။ ဒေါ်လှဝေ(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၁၉၆၀၃)မှ အောင်ပန်းမြို့၊ လှည်းရိုးရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၉)၊ ပင်မာကုန်းရွာမြောက်ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၅)၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၄)ဧက၊

၂၅။ ဦးဝင်းစိုးသန်း (၁၃/လခတ(နိုင်)၀၀၀၁၅၃)+ ဒေါ်မေသင်းနု (၁၃/ဖခန(နိုင်)၀၂၅၁၆၆)တို့မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၄)၊ မြေကွက်အမှတ်             (၁၁၄/၁၄၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၉၁/၁)၊ ဧရိယာ(၀.၀၂၇)ဧက၊

၂၆။ ဒေါ်တူး(ခ)ဒေါ်တင်ရီ(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၀၅၄၃၈)မှ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၈)ရပ်ကွက်၊ အကွက် အမှတ်(၃၈)၊ ယင်းမာကုန်းရွာမြောက်ရပ်၊ မြေကွက်အမှတ်(၂၀/၁၁၄)၊ ဧရိယာ(၀.၁၀၇)ဧက၊

၂၇။ ဒေါ်မြင့်မြင့်ဌေး(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၇၄၆၉၄)မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ ညောင်ပင်ထောင် ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀)၊ ညောင်ပင်ထောင်ရပ်၊ မြေကွက်အမှတ် (၂၆)၊ ဦးပိုင်                 အမှတ်(၂၄)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊

၂၈။ ဦးအောင်အောင်သွင်(၉/သစန(နိုင်)၀၀၃၃၅၆)မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ လှည်းရိုး ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၀)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၆)ဧက၊

၂၉။ ဦးသက်ခိုင်(၇/ပခန(နိုင်)၂၀၀၄၇၁)မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃၄)၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၆၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၇၄)၊ ဧရိယာ (၀.၀၃၄)ဧက၊

၃၀။ ဒေါ်အေးအေးမော်(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၂၂၄၈၈)မှ ကလောမြို့နယ်၊ အောင်ပန်းမြို့၊  မင်္ဂလာ ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၈)၊ ဧရိယာ(၀.၁၉၉)ဧက၊

၃၁။ ဦးကျော်မြင့်(၁၃/ကလန(နိုင်)၀၁၀၅၄၁)မှ ကလောမြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ် (၄၆)၊ မြေကွက်အမှတ်(၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇/၁၃)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊

၃၂။ ဒေါ်ခင်ညွန့်မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့၊ ဟိန်ဓမ္မရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ် (၅၀)၊ ဧရိယာ(၀.၈၈၅)ဧက၊

၃၃။ ဦးစောမောင်(၁၃/တကန(နိုင်)၁၄၃၄၄၅)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ဘုရားဖြူရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၃၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၀)၊ ဧရိယာ(၀.၅၁၈)ဧက၊

၃၄။ ဦးမျိုးလွင်(၁၃/တကန(နိုင်)၁၄၃၄၄၃)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ဘုရားဖြူရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၃၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၃၅)၊ ဧရိယာ(၀.၅၈၄)ဧက၊

၃၅။ ဒေါ်မေနှင်းအောင်(၉/မနတ(နိုင်)၁၀၁၂၁၅)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဝိန်းကျောက် ရပ်ကွက်၊ မြို့ကွက်သစ်အပိုင်း(ဆ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၈)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊

၃၆။ ဦးရော်ဘင်(၁၃/ကတန(နိုင်)၀၀၂၈၅၅)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဝိန်းကျောက် ရပ်ကွက်၊ မြို့ကွက်သစ်အပိုင်း(ဆ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊

၃၇။ ဦးမောင်ဝင်း(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၂၆၁၀၄)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဆေခမ်းရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၂၁)၊ ဟောင်လိတ်အနောက်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(L-11+L-12)၊ ဧရိယာ                 (၀.၁၁၀)ဧက၊

၃၈။ ဦးမောင်ဝင်း(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၂၆၁၀၄)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဆေခမ်းရပ်ကွက်၊ ကွင်းအမှတ်(၂၁)၊ ဟောင်လိတ်အနောက်ကွင်း၊ ဦးပိုင်အမှတ်(K-2+K-3)၊                          ဧရိယာ(၀.၁၁၀)ဧက၊

၃၉။ ဦးမောင်ဝင်း(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၂၆၁၀၄)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဝိန်းကျောက် ရပ်ကွက်၊ မြို့ကွက်သစ်အပိုင်း(စ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊

၄၀။ ဦးမောင်ဝင်း(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၂၆၁၀၄)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့၊ ဝိန်းကျောက် ရပ်ကွက်၊ မြို့ကွက်သစ်အပိုင်း(စ)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄)၊ ဧရိယာ (၀.၀၅၅)ဧက၊

၄၁။ ဦးသန်းဝင်း၊ ဥက္ကဋ္ဌ၊ မြို့မဈေးသမဝါယမအသင်းမှ ဆီဆိုင်မြို့၊ အကွက်အမှတ်(၄)၊ မြကန်သာ တောင်၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၅)ဧက၊

၄၂။ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးညီညီတင်(၁၀/ဘလန(နိုင်)၀၅၇၉၈၄)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဟိုပုံးမြို့၊ မြို့ဦး ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၃)၊ ရဲစခန်းရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆၅)၊ မြေကွက်အမှတ်(၁၀၆)၊ ဧရိယာ         (၀.၁၆၃)ဧက၊

၄၃။ ဦးမောင်မောင်စိန်(၁၂/ကတတ(နိုင်)၀၁၆၆၁၉)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ဘုရားဖြူ ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၃၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၅၆)၊ ဧရိယာ(၀.၃၉၇)ဧက၊

၄၄။ ဒေါ်နန်းမြအေး(၁၃/တကန(နိုင်)၀၂၅၈၅၁)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ချမ်းမြသာစည် ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၈/၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(F-၄၁)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၇)ဧက၊

၄၅။ ဦးအောင်သန်း(၁၃/တကန(နိုင်)၀၂၆၇၁၄)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၆/ဃ)၊ ဧရိယာ (၀.၁၀၃)ဧက၊

၄၆။ ဦးအောင်သန်း(၁၃/တကန(နိုင်)၀၂၆၇၁၄)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂)၊ ဧရိယာ (၀.၄၇၁)ဧက၊

၄၇။ ဒေါ်မွန်မွန်ထွေး(၁၃/တကန(နိုင်)၀၀၂၆၇၂)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၀-င)၊ ဧရိယာ (၀.၁၀၀)ဧက၊

၄၈။ ဒေါ်ခင်ဝင်းမော်(၁၃/တကန(နိုင်)၀၉၉၀၁၅)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၄၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၈၀)၊ ဧရိယာ (၀.၁၀၉)ဧက၊

၄၉။ ဦးဖြိုးသူအောင်(၇/တငန(နိုင်)၁၀၇၃၄၆)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၅/ခ)၊ ဧရိယာ (၀.၁၄၆)ဧက၊

၅၀။ ဒေါ်အေးအေးကြည်(၁၃/တကန(နိုင်)၁၂၆၀၃၇)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ဘုရားဖြူ ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၄၄)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၉၉)၊ ဧရိယာ(၀.၁၆၀)ဧက၊

၅၁။ ဗိုလ်မှူးခွန်ထွန်းဖြူ(၁၂/ဗဟန(နိုင်)၀၁၇၆၈၀)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကံကြီး ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၈၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၁၅)၊ ဧရိယာ (၀.၁၇၄)ဧက၊

၅၂။ ဦးဝင်းကို(၁၃/ပတယ(နိုင်)၀၀၀၆၁၂)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ အေးသာယာမြို့၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ အကွက်အမှတ်(၁၀၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၈)၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၅)ဧက၊

၅၃။ ဦးဝင်းလှိုင်(၁၃/ညရန(နိုင်)၀၀၀၆၅၂)+ ဒေါ်သီတာစိုး(၁၃/ညရန(နိုင်)၀၀၅၉၄၉) တို့မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ညောင်ရွှေမြို့၊ နန္ဒဝန်ရပ်ကွက်၊ မြေကွက်အမှတ်(၇၅/၂၃၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်                 (၄၁/၈၃)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၉)ဧက၊

၅၄။ ဦးသော်တာ(၁၃/ညရန(နိုင်)၀၀၃၇၄၉)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ညောင်ရွှေမြို့၊ မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ မြေကွက်အမှတ်(၃၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂၆-၁)၊ ဧရိယာ(၀.၀၇၄)ဧက၊

၅၅။ ဒေါ်ကေသီခိုင်(၁၃/ပတယ(နိုင်)၀၀၂၆၃၅)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစု ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၆၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၅၂-ဃ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၅၆)ဧက၊

၅၆။ ဒေါ်မင်းမင်းထွေး(၁၂/မဂဒ(နိုင်)၀၀၀၄၈၆)မှ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ‌တောင်ကြီးမြို့၊ ကံကြီးရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၀၂)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၉/မ)၊ ဧရိယာ(၀.၁၀၀)ဧက၊

၅၇။ ဦးကျန်လောက်ရှန်း(၁၃/လကန(နိုင်)၀၀၁၄၅၈)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၆)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၄၁)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၁)ဧက၊

၅၈။ ဒေါ်ခင်ကြူကြူလှိုင်(ခ)ကျင်ကျုံး(၁/ဗမန(နိုင်)၀၃၈၆၉၈)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၃)ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၅)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၆-ဃ)၊ ဧရိယာ(၀.၃၀၄)ဧက၊

၅၉။ ဦးကျော်ရှင်း(၁၃/နဆန(နိုင်)၀၄၃၁၇၂)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂-ဍ)၊ ဧရိယာ(၀.၁၂၀)ဧက၊

၆၀။ ဒေါ်နန်းရွှေအိမ်(၁၃/နမတ(နိုင်)၀၁၆၃၈၂)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၂-ဎ)၊ ဧရိယာ(၀.၁၁၃)ဧက၊

၆၁။ ဒေါ်လီရှောက်လူ(၁၃/ကကန(နိုင်)၀၀၀၅၄၆)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂-င)၊ ဧရိယာ(၀.၂၀၀)ဧက၊

၆၂။ ဒေါ်လော်ကျင်တီ(၁၃/လကန(နိုင်)၀၀၅၁၅၇)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၂၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၂-က)၊ ဧရိယာ(၀.၂၀၆)ဧက၊

၆၃။ ဒေါ်လော်ကျင်တီ(၁၃/လကန(နိုင်)၀၀၅၁၅၇)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၃) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၅-၁)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၂)၊ ဧရိယာ(၀.၁၄၅)ဧက၊

၆၄။ ဒေါ်လော်ကျူကျီ(၁၃/ကကန(နိုင်)၀၀၀၃၂၇)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၄)၊ ဧရိယာ(၀.၀၆၀)ဧက၊

၆၅။ ဒေါ်လော်ကျူကျီ(၁၃/ကကန(နိုင်)၀၀၀၃၂၇)မှ လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ လောက်ကိုင်မြို့၊ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၉)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄၃-ခ)၊ ဧရိယာ(၀.၀၄၄)ဧက၊

၆၆။ ဦးစိုင်းရီ(၁၃/ကတန(နိုင်)၀၂၃၀၄၅)မှ ကျိုင်းတုံခရိုင်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ အမှတ်(၃)တိုးချဲ မြို့ကွက်ရှိ အကွက်အမှတ်(၅၈)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၇၀၊ ၇၁၊ ၇၂၊ ၇၃)၊ မြေဧရိယာ(၀.၂၂၀)ဧက၊

၆၇။ ဒေါ်မိုမိုနွေဝါကျော်(၉/မကန(နိုင်)၀၉၉၇၀၅)မှ  မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းဆတ်မြို့နယ်၊ မယ်ဆွမ် တောင်ရပ်ကွက်၊ နောင်ဟီးရပ်၊ ကွင်းအမှတ်(၂၃)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၁၃၀)၊ ဧရိယာ(၀.၀၈၃)ဧက၊

၆၈။ ဒေါ်ထရီဇာ(၁၃/တခလ(နိုင်)၀၃၁၄၂၅)မှ တာချီလိတ်ခရိုင်၊ တာချီလိတ်မြို့နယ်၊ ဝမ်ကောင်း ရပ်ကွက်၊ ဆုတောင်းပြည့်အနောက်ရပ်၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၅၄/က)၊ မြေဧရိယာ(၀.၀၇၁)ဧက၊

၆၉။ ဒေါ်ရန်ရှောက်အဲ(၁၃/လရန(နိုင်)၁၆၅၂၅၈)မှ လားရှိုးခရိုင်၊ လားရှိုးမြို့၊ ရပ်ကွက်(၁၂)၊ အကွက် အမှတ်(၃၃/ရှမ်းဈေးတန်း)၊ ဦးပိုင်အမှတ်(၄/က ၂)၊ မြေဧရိယာ(၀.၁၃၅)ဧက၊

 

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့

 

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အသိပေးရှင်းလင်းထုတ်ပြန်

တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ ၁၆

 

   ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၇)ရက်ထုတ် စံတော်ချိန်နေ့စဉ် အတွဲ(၁)၊ အမှတ်(၁၇၇)တွင် "မြေကွက် သိမ်းဆည်းခံထားရခြင်း၊ ဂရန်မြေလျှောက်ထားခွင့်မရှိခြင်း သတင်းစာရှင်း" ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်(၁)၊ နယ်မြေ(၉)၊ နမ့်ခိုက်တိုးချဲ့ကွက်သစ်၊ နမ့်ခိုက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ မြောက်ဘက်ရှိ မြေကွက်သုံးကွက် သိမ်းဆည်းခံထားရခြင်းနှင့် ဂရန်မြေလျှောက်ထားခွင့်မရရှိခြင်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ယင်းမြေကွက်ပိုင်ရှင်များက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ(၅)ရက်က ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာ ဂျာနယ်လစ်ကွန်ယက်ရုံးခန်း၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သတင်းထောက် အိဟေမာက ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။

 

   ထပ်မံ၍ ယင်းသို့ မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ယက်တွင် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့သည့် သတင်းအား သတင်းတမန်(Envoy)နယူးစ်ဂျာနယ် အတွဲ(၄)၊ အမှတ်(၂၀)တွင်လည်း သတင်းထောက် ငြိမ်းငြိမ်းက ရေးသား ဖော်ပြခဲ့သည်။

အဆိုပါ စံတော်ချိန်နေ့စဉ်နှင့် သတင်းတမန် နယူးစ်ဂျာနယ်ပါ ရေးသားဖော်ပြချက်များသည် အခြေအမြစ် လုံးဝမရှိသည့် အပြင် သက်ဆိုင်ရာ ပိုင်ဆိုင်မှုအငြင်းပွားသူ ကာယကံရှင်များအနေဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် အဆိုပါ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အား ဦးဆောင်လျက်ရှိသော ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အား တစ်ဖက်သတ် ဥပဒေနှင့် အညီ မဟုတ်သော၊ ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းစေရန် တမင်ကြံရွယ် လုပ်ဆောင်ခြင်းသာလျှင် ဖြစ်သည်။

 

   ထို့ပြင် သက်ဆိုင်ရာ နေ့စဉ်သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်နှင့် သတင်းထောက်တို့အနေဖြင့်လည်း လွတ်လပ်စွာ ဖော်ပြခွင့် (Freedom of Press) ဆိုသော်လည်း သတင်း၏ အခြေအမြစ် ရှိ/မရှိနှင့် သတင်း၏ တိကျမှန်ကန်ခိုင်မာမှု ရှိ/မရှိ တို့အား စိစစ်သင့်ပြီး သတင်းသမားကျင့်ဝတ် (Code of Ethics)အရလည်း တာဝန်ယူမှု (Responsibility) နှင့် တာဝန်ခံမှုများ (Accountability)များ ရှိကြရမည်ဖြစ်သည်။

 

   အခြေအနေမှန်မှာ အငြင်းပွားလျက်ရှိသောမြေသည် ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ လားရှိုးမြို့၊ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်၊ နယ်မြေ(၉)၊ ကွင်းအမှတ်(နမ့်ခိုက်တိုးချဲ့)၊ မယ်ဟန်ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းမြောက်ဘက်ရှိ မြေဧရိယာ(၁.၃၂၇)ဧကနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယခုအခါ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့က တည်ဆဲဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းများနှင့် အညီ လတ်တလောစီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်နေဆဲကိစ္စ ဖြစ်သည်။

 

   သို့ပါ၍ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးမောင်မောင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ နှင့်  အတွင်းရေးမှူး ဦးသိန်းဦး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့နှစ်ဦး ထံသို့  စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း အသိပေးရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။

 

( ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ )

 

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အောင်ချက်မြင့်မားရေး

၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုကြမည့် ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများအား အထောက်အကူ ဖြစ်စေရန်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်၊လားရှိုးမြို့၌ ရှမ်းပြည်နယ် ပညာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးကကြီးမှူးပြီး ၂၂-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့မှ ၂၄-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ထိ '' ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်ချက်မြင့်မားရေးနှင့် အောင်မှတ်မြင့်မားရေး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ'' ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

 အဆိုပါအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှရရှိသော ဘာသာရပ်အလိုက် ဦးစားပေးလေ့လာသင့်သော သင်ခန်းစာများကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုမည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အလွယ်တကူလေ့လာကျက်မှတ်နိုင်ရန်အတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ  Download ရယူနိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးထားပါသည်။

ဘာသာရပ်အလိုက် အောက်တွင် Download ရယူ၍ လေ့လာနိုင်ပါသည်။ 

Download Biology

Download Chemistry

Download Economy

Download English

Download Geography

Download History

Download Mathematics

Download Myanmar

Download Physics

 

 

More Articles...

  1. သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
  2. အင်းလေးဒေသဟိုတယ်ဇုန်စီမံကိန်းရှင်းလင်းချက်
  3. ရှမ်းပြည်နယ်အရေးပေါ်ကာလ စီမံခန့်ခွဲရေး ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာ၀န်ပေးအပ်ခြင်း
  4. ပြည်နယ်တရားမ၀င်ကုန်သွယ်မှု တားဆီးထိန်းချုပ်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း
  5. ပြည်နယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းတာ၀န်ပေးအပ်ခြင်း
  6. ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများအဖြစ် တာ၀န်ပေးအပ်ခြင်း
  7. http://friendsmyanmar.ning.com တွင်ဖော်ပြထားသည့် '' မိတ္ထီလာမှာ ဗုဒ္ဗဘာသာနဲ့ မွတ်ဆလင် ဖြစ်သကဲ့သို့ တောင်ကြီးမြို့တွင်လည်း အလားတူချိန်ကိုက်ဗုံး ဖြစ်နေသည့် ကလောပလာဇာ'' ဆိုသောဖော်ပြချက်အပေါ်ရှင်းလင်းချက်
  8. အင်းလေးဒေသဟိုတယ်ဇုန်ဖော်ထုတ်ရေးစီမံကိန်း

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

yin-nackရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နမ့်စန်၊ မိုးနဲနှင့် ကျေးသီးမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 78 guests and no members online

Latest Updates